Lastensuojeluosaamista varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen kenttään kohdistuu paljon paineita ja odotuksia. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat pedagogisessa vastuussa lasten kehityksestä ja kasvusta, jonka lisäksi heidän odotetaan tukevan lapsia ja perheitä haastavissa elämäntilanteissa. Tässä tehtävässä varhaiskasvatuksen työntekijät eivät kuitenkaan ole yksin. Lapsille ja perheille on tarjolla palveluverkosto, jossa lasta ja tämän perhettä voidaan tukea kaiken kokoisissa elämän haasteissa. Haasteena kuitenkin on, että palvelujen saatavuus ja kattavuus vaihtelevat kuntakohtaisesti.

Lue lisää Lastensuojeluosaamista varhaiskasvatukseen

Huolen herätessä

Mistä tarve kehittämistehtävälle syntyi? 

Lähdimme kehitystehtävässämme yhteisen kentältä nousseen toiveen pohjalta luomaan selkeää ohjeistusta varhaiskasvatuksen henkilöstön avuksi. Usein puhutaan siitä, miten tulee reagoida ja toimia, kun huoli herää lapsen tai perheen hyvinvoinnista. Mutta mitä se huolen herääminen tarkoittaa? Minkälaiselle tasolla huoli ilmenee? Milloin voidaan keskustella vain huoltajien kanssa tai rauhassa konsultoida muita ammattilaisia, ja milloin tulisi toimia viipymättä? Nämä ovat kysymyksiä, joihin me ja kollegamme ovat omilla paikkakunnillamme toivoneet selkeää ohjeistusta ja toimintamallia.

Lue lisää Huolen herätessä

Kun huoli herää

Varhaiskasvatuksen ammattilaisina vietämme paljon aikaa asiakkaidemme kanssa ja olemme avainasemassa heidän tukemisessaan. Lastensuojelulla on edelleen kovin negatiivissävytteinen kaiku päivähoidossa ja monelle työntekijälle kynnys puuttua on vielä suuri, vaikka lastensuojelun tehtävä on auttaa lapsia ja perheitä haastavissa elämäntilanteissa. Jos varhaiskasvatuksessa herää huoli joko lapsen tai huoltajan puolesta, mitä silloin voi tai täytyy tehdä? Tämän pohjalta lähdimme työstämään huoli ohjeistusta. Tarve kehittämistehtävälle syntyi suoraan työelämän tarpeesta ja toiveesta.

Kuva: Pixabay
Lue lisää Kun huoli herää

VARHAINEN LAPSI- JA PERHEOHJAAJAN KOHDENNETTU TUKI PERHEILLE

Kuva Pixapay

Tarve varhaiselle ja tarkemmin suunnitellulle lapsi- ja perheohjaajan tapaamiselle lähti maahanmuuttajataustaisten perheiden ja varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön tarpeista. Nähtiin, että luottamuksellisen suhteen luominen perheiden kanssa vie aikaa ja haluttiin saada suhde aluille heti lukukauden alussa. Lisäksi koettiin, että perheiden kanssa olisi hyvä käydä päivähoidon perusasioita yhdessä läpi, jotta ne tulisivat tutummaksi heti aluksi. Osa vanhemmista koki, että päivähoitoa aloittaessaan, he olisivat tarvinneet enemmän tietoa ja tämä on lukuvuoden aikana näkynyt tietämättömyytenä perusasioista, kuten esimerkiksi vaatetuksessa.

Lue lisää VARHAINEN LAPSI- JA PERHEOHJAAJAN KOHDENNETTU TUKI PERHEILLE

Lapsen hyvinvointi loves dialogi

Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa-täydennyskoulutus on ollut meille ryhmäläisille antoisa ja silmiä avaava matka lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteiseen maailmaan. Olemme kaikki olleet aiemmin tilanteissa, joissa olemme olleet huolissamme lapsen hyvinvoinnista, mutta meillä ei ole ollut työkaluja sanoittaa huoltamme tai toimia sen mukaan. Siksi valitsimme kehittämistehtäväksemme ns. lastensuojelun käsikirjan, jossa pyrimme muun muassa selventämään lastensuojeluilmoituksen tekoa, tarkentamaan sosiaalihuoltolain mukaista lastensuojelutarpeen arviointia ja kirkastamaan näiden kahden eroa. 

Lue lisää Lapsen hyvinvointi loves dialogi

”Yhteistyötä! Pysyvyyttä! Jatkuvuutta!”

Olemme olleet mukana Opetushallituksen rahoittamassa Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa -täydennyskoulutuksessa. Koulutuksen aikana teimme kehittämistehtävän, jonka idea on työelämälähtöinen. Meille tuli idea lähteä lisäämään tietoa ja ymmärrystä lastensuojelusta ja perhepalveluista varhaiskasvatuksen henkilöstön ja asiakasperheiden keskuudessa. Työskenneltyämme jo vuosia varhaiskasvatuksessa, olemme kokeneet, että tietämys lastensuojelusta ja perhepalveluista sekä yhteistyö on vähäistä.  Päiväkodeissa työskentelee ihmisiä eri koulutustaustoilla, eikä kaikilla välttämättä ole tarpeeksi tietoa esimerkiksi lastensuojeluilmoituksesta tai perheille tarkoitetuista avohuollon tukitoimista. Moniko on tullut ajatelleeksi, että varhaiskasvatus on ehkäisevää lastensuojelua? Tai oletko varhaiskasvatuksen työntekijänä tietoinen, jos ryhmäsi lapsi on lastensuojelun asiakas? Miksi lastensuojelu koetaan edelleen leimaavana?

Lue lisää ”Yhteistyötä! Pysyvyyttä! Jatkuvuutta!”

HUOLEN HERÄÄMINEN, VARHAINEN PUUTTUMINEN JA LASTENSUOJELUILMOITUKSEN TEKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

Kuva: Pixabay

Me varhaiskasvatuksen ammattilaiset edistämme toiminnallamme lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä ja lapsen etu kaikessa toiminnassa on aina ensisijainen. Koska lapsi on kokonaisuus ja perhe osa tätä kokonaisuutta, ei varhaiskasvatuksessa voi lasta erottaa perheen kasvatustyötä tukevasta toiminnasta. Niinpä me kasvattajat olemme arjessa sekä lapsia että perheitä varten.

Lue lisää HUOLEN HERÄÄMINEN, VARHAINEN PUUTTUMINEN JA LASTENSUOJELUILMOITUKSEN TEKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

Arkea kannatellen

Olen varhaiskasvatuksen opettaja Helsingistä Koillisen alueelta. Olen koulutukseltani sosionomi AMK ja olen työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana Helsingissä jo monien vuosien ajan. Olen nähnyt työurani aikana perheiden arjen tukemisen tarpeen lisääntyvän ja koen asian olevan hyvin olennainen osa päivittäistä työtämme varhaiskasvatuksessa. Täydennyskoulutus Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa on antanut paljon uutta näkemystä perheiden tukemiseen liittyen ja olenkin halunnut lähteä osaltani kehittämään perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä varhaiskasvatuksessa. Kehittämistehtäväni on muodostunut perheiden tarpeista käsin ja tarkoituksena on tuoda perheille saatavilla olevia palveluita tutuksi ja madaltaa kynnystä palveluiden piiriin hakeutumisessa.

Kuva: Pixabay
Lue lisää Arkea kannatellen

Pakko vai velvollisuus?

Kirjoittanut Anna K., Annika H., Suvi L. & Miina U.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvalla on salassapidon estämättä velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus viipymättä, jos on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa. (Lastensuojelulaki 25§.)

Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa -opintojen ryhmämme kehittämistehtäväksi valikoitui työyhteisöjen tarpeista nouseva aihe saada lisää tietoa, ohjeita ja käytännön vinkkejä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Varhaiskasvatuksessa, riippuen alueesta, kunnasta tai kaupungista, käytänteet vaihtelevat paljon. Laki määrittelee selkeästi sen, kenen lastensuojeluilmoitus on tehtävä. Määrittelystä huolimatta kentällä on erilaisia toimintatapoja. Koimme tämän asian varsin tärkeäksi ja esille nostettavaksi asiaksi. Kaikkien alalla työskentelevien tulee tietää, miten näissä tilanteissa toimitaan. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tulee, kokemustemme mukaan, myös saada lisää tietoa lastensuojeluilmoituksen käytännön teon eri vaiheista ja oppia havainnoimaan paremmin huolia, joista ilmoitusaiheet syntyvät.

Lue lisää Pakko vai velvollisuus?

MIKÄ HÄTÄNÄ-asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen

Äkilliseen kriisiin joutuneen ihmisen kohtaaminen ja tukeminen  varhaiskasvatuksessa

Kriisit kuuluvat ihmisten elämään ja koska varhaiskasvatus on monen perheen jokapäiväinen kontakti, tulevat perheiden kriisit ja niistä selviäminen väistämättä näkymään myös varhaiskasvatuksen arjessa. Perheen kohdatessa kriisitilanteen jokainen perheenjäsen tarvitsee tukea ja ymmärtävää kohtaamista. Äkilliset järkyttävät elämään liittyvät tapahtumat ja menetykset vaikuttavat ihmiseen syvästi iästä riippumatta. Apu tapahtuneen ymmärtämiseksi ja uusien selviytymiskeinojen oppiminen auttavat elämässä selviytymiseen ja suojaavat pitkäkestoisilta traumaattisilta vaikutuksilta.

Kokemuksemme mukaan varhaiskasvatuksen henkilökunnalla ei ole riittävää perehdytystä, ohjeistusta tai koulutusta kriisissä olevan perheen tai lapsen kohtaamiseen etenkin, jos joudutaan äkillisesti kriisin joutuneen perheen tueksi heti kriisin satuttua.

Tähän kentältä nousseeseen tarpeeseen vastataksemme, teimme kehittämistehtävästämme turvallisuuskansioon liitettävän osion perheen ja lapsen kriisin kohtaamisesta ja auttamisen väylistä henkilökunnan tueksi. Tämä osio on tarkoitettu perehdytykseen uusille työntekijöille sekä pikaista apua ja ohjeistusta tarvitseville työntekijöille, jotka jo ovat joutuneet tilanteeseen, jossa vanhempi tai lapsi tarvitsee välitöntä tukea tai apua. Olemme työryhmämme kanssa tehneet tästä liitteestä mahdollisimman kattavan mutta samalla tiiviin tietopaketin.

Lue lisää MIKÄ HÄTÄNÄ-asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen

Perustiedoilla yhteistyöhön

Riittävä perustieto tuo turvallisuutta

Kuva 1, kuvituskuva

Halusin kehittää varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välistä yhteistyötä kuntamme alueella varhaiskasvatuksesta tulleesta tarpeesta käsin. Varhaiskasvatuksellisesti kuntamme on pieni ja juuri pienen koon ansiosta meillä olisi mahdollisuus luoda hyvä ja kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyö.

Lue lisää Perustiedoilla yhteistyöhön