Spesiaalikeissi

Yhteiskunnallisesta asemasta

YK:n vammaissopimus velvoittaa sen hyväksyneitä maita yhdenvertaisempaan yhteiskuntaan. Vammaisilla tulisi olla täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä ihmisarvon kunnioittamista tulisi edistää. Tästä huolimatta Suomessa tämän todelliseen toteutumiseen on vielä matkaa. Vielä viime vuosisadan alkupuolella vammaiset olivat enemmänkin hyväntekeväisyyden kohteita. Sittemmin lääketieteellisenä ja hoidollisena kysymyksenä. Vammaisuutta pidettiin tutkimuksellisena objektina itsemääräämisoikeuden omaavan subjektin sijaan. Tämän […]

Yhteiskunnallisesta asemasta Read More »

Läheiset kehitysvammaisen tukena

On tärkeää, että kehitysvammaisella on turvallisia ihmisiä elämässään. Tällaisia ovat yleensä perhe, ystävät ja joskus jopa hoitajat. Läheisten tuki on tärkeää ja se mahdollistaa kehitysvammaiselle laadukkaamman elämän. Läheinen, jos kukaan, ymmärtää, auttaa ja huolehtii.  Monissa tapauksissa läheiset pysyvät kehitysvammaisen rinnalla läpi elämän. Etenkin tilanteissa, joissa läheinen itse toimii omaishoitajana tai edunvalvojana.  Läheiset tukevat kehitysvammaisen itsenäisyyttä

Läheiset kehitysvammaisen tukena Read More »

Kehitysvamma saattaa aiheuttaa tunne-elämän vaikeuksia

Kehitysvammaisella ihmisellä on tunteita yhtä lailla kuin vammattomalla ihmisellä. Kehitysvamma kuitenkin vaikuttaa ihmisen keskushermoston toimintaan, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia tunne-elämässä, ja vaikeuttaa oppimista, ymmärtämistä ja tunteiden säätelyä. Keskushermoston poikkeavuus vaikuttaa eniten tunteiden kokemiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden tulkintaan (Terveyskylä 2021). Tunne-elämän ongelmat ovat usein sidoksissa sosiaalisiin tilanteisiin. Jos henkilön on vaikea tulkita ja ymmärtää toisia

Kehitysvamma saattaa aiheuttaa tunne-elämän vaikeuksia Read More »

Työllistyminen kehitysvammaisena

Monen kehitysvammaisen toimeentulo perustuu työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työkyvyttömyyseläkkeen saaja voi käydä töissä, kunhan tulot eivät ylity 848,57€ kuukaudessa. (Tukiliitto.fi.) Tulorajojen ylittymiseen on harvemmin pelkoa, sillä korvaus tehdystä työstä on usein minimaalinen. Avotyötoiminta on tavallista työntekoa oikealla työpaikalla, mistä ei kuitenkaan makseta palkkaa, vaan siitä saadaan työosuusrahaa. Miia oli aikaisemmin viitenä päivänä viikossa avotyötoiminnassa, jossa työvuoron pituus oli

Työllistyminen kehitysvammaisena Read More »

Tukea lievästi kehitysvammaisen vanhemmuuteen

”Vaikka kehitysvammaisilla on oikeus haaveilla ja hankkia lapsia, on myös lapsella oikeus turvallisiin vanhempiin ja huolehtivaan kasvatukseen.” Vanhemmuus kehitysvammaisena ei ole perusteena lastensuojelun asiakkuudelle, mutta avuntarve tulisi arvioida lapsen eri kehitysvaiheissa. Haasteita kohdatessa on suotavaa hakeutua ehkäisevän lastensuojelun palveluihin. Palvelut turvaavat lapsen kasvun ja kehityksen sekä tukevat vanhemmuutta. (THL 2022.) Vanhemmuus kehitysvammaisena voi herättää erilaisia

Tukea lievästi kehitysvammaisen vanhemmuuteen Read More »

Lievien kehitysvammojen näkymättömyys

Kehitysvammaisuus ilmenee muun muassa vaikeutena oppia ja ymmärtää uusia asioita. Osa kehitysvammaisista tarvitsee paljon tai jatkuvaa tukea arjessaan, ja osa taas pärjää itsenäisesti tarviten tukea vain tietyissä asioissa. Tuen tarve ja kehitysvamman vaikutus yksilön arkeen ja elämään on siis hyvin vaihtelevaa. (Kehitysvammaliitto 2022.) Syitä kehitysvammaisuudelle on monia. Osa on perintötekijöistä johtuvaa, lapsuusiän sairaudesta tai esimerkiksi

Lievien kehitysvammojen näkymättömyys Read More »

Mielenterveysongelmat piilossa kehitysvamman takana?

Kehitysvammaisilla on todettu olevan enemmän mielenterveys ongelmia verrattuna muuhun väestöön, arvioiden mukaan jopa noin 3-4 kertaa enemmän. Varmoja tilastoja aiheesta ei ole, sillä usein käyttäytymisen pulmat kätkevät sisäänsä myös muuta kuin mielenterveyden ongelmia, jolloin näiden havaitseminen ei ole niin helppoa. (Mielenterveystalo). Mielenterveys on käsitteenä ihmisen voimavara ja hyvinvoinnin perusta. Siihen liittyy niin psyykkiset, fyysiset ja

Mielenterveysongelmat piilossa kehitysvamman takana? Read More »

Myös kehitysvammaisella on oikeus toteuttaa itseään

Lähdetään liikkeelle siitä, mitä itsemääräämisoikeus oikeastaan tarkoittaa. Itsemääräämisoikeuden mukaan ihmisellä on oikeus muun muassa fyysiseen vapauteen, tahdon vapauteen sekä turvallisuuteen. Itsemääräämisoikeus oikeuttaa päätöksentekoon omaan elämään liittyvissä asioissa. Kehitysvammaisen tulisi saada tehdä valintoja itsenäisesti läheisten ja ammattilaisten tukemana. YK:n vammaissopimuksessa itsemääräämisoikeus ja osallisuus ovat perustana yhdenvertaisuuteen. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2021.) “Itsemääräämisoikeudessa on kyse siitä, kuka käyttää

Myös kehitysvammaisella on oikeus toteuttaa itseään Read More »

Spesiaalikeissi -esittely

Oletko koskaan miettinyt, miten paljon kehitysvamma voi vaikuttaa jonkun ihmisen arkeen? Miten arki sujuu kehitysvamman kanssa, ja miten se vaikuttaa elämiseen ja ympäröiviin ihmisiin? Tätä pohdimme blogissamme tulevien viikkojen ajan. Tutustumme eri asteisten kehitysvammaisten ja heidän omaistensa arkeen, sekä pohdimme kehitysvammaisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kerromme myös kehitysvammaisten liitännäissairauksista, ja perehdymme myös siihen, millainen on ammattilaisen

Spesiaalikeissi -esittely Read More »