Lastensuojeluilmoitus ja mitä sen jälkeen ?

Mies alkaa huutamaan naiselle ja heittelee tavaroita tätä kohti. Naisen juuri täysi-ikäiseksi tullut poika tulee tilanteeseen koska on kuullut ryminän omaan huoneeseen. Pienemmät lapset menevät piiloon. Poika tarttuu isäpuoleensa kiinni ja alkaa paini. Nainen huutaa pojalleen käskien irroittamaan isäpuolestaan. Lopulta poika tottelee. Isäpuoli soittaa paikalle poliisit, koska häneen on käyty kiinni. Poliisi tulee paikalle, haastattelee osalliset ja toteaa että paikalla on alaikäisiä lapsia. ”Tästä tehdään lastensuojeluilmoitus, teihin ollaan yhteydessä” 

Lastensuoleluilmoitus on merkki siitä, että jollain on herännyt huoli lapsesta tai perheen tilanteesta. Taustalla voi olla väärinkäsitys tai tulkinta, mutta viranomaisten tulee aina tarkistaa tilanne. Lastensuojelu ilmoituksen voi tehdä lapsi itse, vanhempi, naapuri tai läheinen, joka on huolissaan perheen tilanteesta. Suomessa monien tahojen työntekijöillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus näitä ovat mm. Sosiaali- ja terveydenhuolto, päivähoito, koulu, seurakunta, nuorisotoimi, poliisi, pelastuslaitos 

Matka kohti lastensuojelua alkaa palvelutarpeen arvioinnista, jonka tekee sosiaalityöntekijä saatuaan tiedon mahdollisesta palvelun tarpeesta. Laki määrittää, että arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun sosiaalityöntekijä on saanut ilmoituksen. Palvelutarpeen arviointi on myös saatava suoritettua kolmen kuukauden määräajassa. 

Palvelutarpeen arvioinnin aikana lapsi ja perhe eivät ole vielä lastensuojelun asiakkaita. Sosiaalityöntekijä arvioi myös onko tarvetta kiireellisille toimenpiteille; tällöin on toimittava heti. Tällainen tilanne voi johtaa kiireelliseen sijoitukseen tai kiireellisen avohuollon tukitoimen järjestämiseen. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, jos asian vireille tulon jälkeen lapselle annetaan lastensuojelun palveluita tai ryhdytään kiireellisiin tukitoimiin ennen palvelutarpeen arvioinnin valmistumista.  Kiireellisesti tehdyistä järjestelyistä huolimatta on palvelutarpeen arviointi tehtävä. 

Mikäli arvioinnissa todetaan, että lapsen ja perheen tuen tarpeisiin riittävät sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ei lastensuojelun asiakkuutta tarvita. Tällaisia palveluja ovat mm. Perhetyö, kotipalvelu ja lastenhoitoapu.  

Jos arvioinnin perusteella todetaan, että lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia tehdään perheen jokaiselle lapselle asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, lapsen ja perheen tuen tarve sekä palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan. Lisäksi tulee kirjata asianomaisten eriävät näkemykset tuen tarpeesta ja palvelujen sekä muiden tukitoimien järjestämisestä. 
Lastensuojelulaki 30 § 2 momentti (Finlex)  

Asiakassuunnitelma on lastensuojelun työskentelyä ohjaava asiakirja ja dokumentoinnin väline. Asiakassuunnitelmat ovat myös sosiaalityön tiedonmuodostuksen välineitä ja auttavat sosiaalityöntekijää oman työnsä jäsentämisessä. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän pitää tavata lasta riittävän usein henkilökohtaisesti. Sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän täytyy kirjata lapsen asiakassuunnitelmaan, kuinka usein hän tai muu lapsen olosuhteita hyvin tunteva lastensuojelun työntekijä tapaa lasta henkilökohtaisesti. Asiakassuunnitelmassa tulee määritellä myös arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. 

Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden asettaminen on keskeistä asiakassuunnitelman laadinnassa. 

Asiakkuus voi siis alkaa, vaikka vanhemmat eivät kokisi perheen tarvitsen lastensuojelun apua. Kun asiakkuudelle ei ole enää tarvetta, se lakkautetaan. 

Alussa olleen perheen tapauksessa tehtiin palvelutarpeen arviointi, jonka myötä todettiin tarve lastensuojelun asiakkuudelle. Tehostettu perhetyö tapasi perhettä kotona yhdessä sekä välillä lapsia ja vanhempia erikseen. Vanhemmat ohjeistettiin varaamaan aika pariterapiaan. Nainen kävi lasten kanssa vertaistukiryhmässä, jota piti sosiaaliohjaaja. Siellä nainen tapasi muita samassa tilanteessa olevia naisia lapsineen. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus kuormitti perhettä koska samat asiat piti kertoa monta kertaan aina uudelleen ja uudelleen ihmisten vaihtuessa. Nainen huomasi myös sen miten uusi sosiaalityöntekijä oli tulkinnut ennakkotiedot perheestä välillä väärin.   

Vaihtuvuus sosiaalityöntekijöissä on arkipäivää ja joskus asia jää kokonaan kertomatta asiakkaalle, joka tavoittelee sosiaalityöntekijää tuloksetta. Vaihtuvuus on toki ymmärrettävää, koska työmäärät ovat valtavia, jos yhdellä sosiaalityöntekijällä on liikaa asiakkaita. Asiakkaan kannalta olisi tärkeää, että hänen asioitaan hoitavat ja niistä päättävät ihmiset pysyisivät samoina. Tämä vähentäisi myös perheen kuormitusta jo muutenkin haastavassa tilanteessa. 

Lastensuojelun käsikirjasta

Lastensuojeluasian vireilletulo 

Lastensuojelun tarpeen selvittäminen 

Lastensuojeluilmoitus – THL 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Lastensuojeluilmoitus ja mitä sen jälkeen ?”

 1. Hei.

  Olet tekstissäsi hyvin aukaissut lastensuojelun etenemistä ja sen sisältöä. Itselläni ei ole laajempaa käsitystä tai kokemusta lastensuojelutyöstä.
  Jäin miettimään vielä lastensuojelun palvelutarpeen arviointia ja sitä jos perhe ei ole halukas selvitykseen.
  Tutkin asiaa ja kävi ilmi, että selvitystä ei voi jättää tekemättä vaikka perheessa vanhemmat ja lapsi sitä vastustaisi. Näissä tilanteissa voidaan myös käyttää muita lapsen tilannetta tuntevia viranomaistahojen ja läheisverkostojen tietoja selvityksen tekoon. Selvittäjän tulee myös olla aktiivisesti yhteyksissä etenemisestä, vaikka kiinnostusta yhteistyöhön ei ole. (Thl 2022.)
  Nostit esiin sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden, joka on kuormittavaa myös perheiden kannalta. Mielestäni se on tärkeä nosto sillä vaihtuvuus vaikuttaa paljon lastensuojeluun ja heidän asiakkaisiinsa, sekä kokemuksiin palveluista.
  Lukemassani ylen artikkelissa nostetaan esiin lastensuojelun haasteita, jossa sosiaaliohjaajien vaihtuvuus vaarantaa koko järjestelmän toimivuutta, sekä kiire ajaa antamaan asiakkaille huonompaa palvelua ja hoitoa. (Leppänen, P 2020.)

  Lähde:
  Thl 2022. Lastensuojelun tarpeen selvittäminen. Viitattu 23.3.2022 https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluilmoitus-ja-lastensuojeluasian-vireilletulo/lastensuojelun-tarpeen-selvittaminen

  Leppänen, P. 2020. Lastensuojelun suurin haaste on saada työntekijät jaksamaan ja pysymään alalla-työelämäprofessori : vaihtuvuus vaarantaa koko systeemin. Yle. Viitattu 23.3.2022 https://yle.fi/uutiset/3-11208454

Kommentoi