Jälkihuollon päättyminen

Jälkihuolto päättyy Sallan täyttäessä 25 vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun hän on sijoittamisen päättymisen jälkeen ollut lastensuojelun asiakkaana. Sallalla on myös oikeus kieltäytyä siitä aikaisemmin.

(Lastensuojelulaki 75§ 3 momentti)
Jälkihuollon päättyessä sosiaalityöntekijä ja Salla kartoittavat Sallan elämäntilanteen ja tekevät yhdessä suunnitelman, jossa mietitään mitä tukia ja palveluita Sallalla on käytettävissä jälkihuollon päätyttyä. Sosiaalityöntekijä ohjaa Sallaa tarvittaessa käyttämään muita kunnan järjestämiä yleisiä palveluja, tukitoimia ja etuusjärjestelmiä. (Lastensuojelulaki 76 §2momentti).  

Sosiaalityöntekijän kanssa arvioidaan myös, onko Sallalla tarvetta sosiaalihuollon palveluihin jälkihuollon päätyttyä. (Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301). Mikäli siirtoa nuorten aikuisten sosiaalityöhön Sallan kohdalla pohditaan, olisi siirtoa hyvä suunnitella ajoissa ja tarvittaessa tehdä sitä saattaen, jolloin saadaan rakennettua luottamusta Sallan ja uuden työntekijän välille. Yhteisiä tapaamisia Sallan, jälkihuollon, aikuissosiaalityön ja tarvittaessa Sallan muun verkoston kanssa voidaan järjestää useampia ennen kuin nuorten aikuisten sosiaalityö käynnistyy. Työskentelyn tavoitteena on tukea nuoren aikuisen toimijuutta ja minäkuvaa, joten työskentelyä suunnitellaan Sallan kanssa yhdessä asetettuihin tavoitteisiin ja dialogisuuteen nähden. Työskentely voi sisältää neuvontaa eri palveluihin, sosiaalityötä tai -ohjausta, asumisen tukea tai sosiaalista kuntoutusta. Sekä yhteistyötä muiden Sallan kanssa toimivien tahojen esim. Ohjaamon ja terveydenhuollon kanssa. 

Nuorille aikuisille on tarjolla mm Kelan NUOTTI-valmennusta, joka on 16–29 –vuotiaille tarkoitettua matalan kynnyksen nuoren ammatillista kuntoutusta ja sitä voi hakea ilman lääkärinlausuntoa. Valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt ja heikentyminen estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä. Nuotti-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta. Nuori saa valmennuksessa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan. Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä. Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. NUOTTI-valmennus on maksuton ja nuori voi saada kuntoutusrahaa valmennuksen ajan. 

Myös neuropsykiatrista valmennusta voidaan hakea, kun nuorella on neuropsykiatrinen diagnoosi. Valmennuksessa Salla saisi nepsy-valmentajan, jonka kanssa harjoitella toiminnanohjauksen taitoja erilaisin menetelmin. 

Nepsy-valmennus tukee arjen- ja elämänhallinnan taitoja,kehittää uusia myönteisiä toimintatapoja, sekä auttaa rakentamaan myönteistä elämänpolkua, opettelemalla uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta. Se voi myös olla osa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, johon voi saada Kelan tuen. 

Sallan perustaessa perhettä, äitiys- ja lastenneuvola tukee vanhemmuuteen kasvua. Äitiys- ja lastenneuvola seuraa ja edistää raskaana olevien naisten tai alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä tervettä kasvua ja kehitystä. Neuvolassa kiinnitetään huomiota hyvinvointia suojaavien tekijöiden ja muiden voimavarojen vahvistamiseen. Lisäksi neuvolan tehtävänä on tunnistaa varhaisessa vaiheessa mahdolliset ongelmat ja pulmat, erityisesti riskiä aiheuttavat tekijät, sekä tarjota tai järjestää tarvittavaa kohdennettua tukea, hoitoa ja apua. 

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ovat lakisääteisiä peruspalveluja, joita tarjotaan lähipalveluina kaikille raskaana oleville ja alle kouluikäisten lasten perheille (ThL 1326/2010, 15 §). 

Hyvällä ja riittävällä tuella Salla saa elämänsä perusasiat kuntoon ja hänestä kasvaa itsenäisesti pärjäävä aikuinen. 

LÄHTEET: 

Itsenäistymistä ja hyvinvointia tukeva jälkihuolto ja nuorten aikuisten sosiaalityön mallinnus 2020 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140573/TY%C3%962020_032_Itsen%C3%A4istymist%C3%A4%20ja%20hyvinvointia%20tukeva%20j%C3%A4lkihuolto%20ja%20nuorten%20aikuisten%20sosiaality%C3%B6n%20mallinnus_s.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Lastensuojelu- ja terveydenhuoltolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417 

Neuropsykiatriset valmentajat ry. 2022. https://neuropsykiatrisetvalmentajat.fi/nepsyvalmennus.php 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

3 ajatusta aiheesta “Jälkihuollon päättyminen”

 1. Hei!

  Kiitos kirjoituksesta. Lastensuojelussa työskennellessä tulee yleensä mietittyä vain sitä minkälaisia tukitoimia nuori saa jälkihuollon kautta täytettyään 18- vuotta. Eipä ole oikeastaan tullut mietittyä sitä mitäs jälkihuollon jälkeen tapahtuu, ja minkälaisia palveluita on tarjolla. Hyvin olit nostanut esiin Sallalle tarjottavia palveluita, sen hetkisestä ja tulevasta elämäntilanteesta riippuen. Olen kyllä kuullut kaikista sinun tekstissä mainitsemista palveluista, mutta en ole niitä sen suuremmin miettinyt, vaan ajatus on aina ollut jälkihuollossa ja sen tarjoamissa palveluissa. Olisi varmasti itsekin hyvä puhua nuorten kanssa myös siitä mitä palveluita on tarjolla jälkihuollon päätyttyä, yllättävän nopeaa se on heilläkin vastassa.

 2. Hei!
  Tämä kirjoitus oli todella hyvä. Oli mukava lukea asiantuntevaa tekstiä, joka oli helposti ymmärrettävää. Tekstistä välittyi se, että on tärkeätä jatkaa Sallan tukemista ja ohjata oikeisiin palveluihin vaikka jälkihuolto päättyykin. Palveluita oli kuvattu hyvin. Nuorille aikuisille suunnattuja palveluita tulisi varmasti avata suoraan kohderyhmille enemmänkin, jotta kukaan nuori aikuinen ei jäisi yksin. Välillä tuntuu, että palveluita on, mutta niistä ei välttämättä tiedetä riittävästi ja tietoisuutta näistä pitääkin lisätä.
  Kiitos paljon kirjoituksestasi.

 3. Kiitos kirjoituksestasi. Oli mielenkiintoista lukea, mitä nuorelle tapahtuu jälkihuollon päättyessä ja mitä tukitoimia hänelle on tarjolla sen jälkeen. Minulle vielä lastensuojelun ja nuorisotyön maailma on vielä vieras. Niin on mahtavaa lukea näitä blogikirjoituksia ja oppia lisää sitä kautta.

  Luin tämän kirjoituksen siivittämänä Talentia -lehden artikkelin: Jälkihuollolla itsenäiseen elämään (2019). Siitä nousikin, että Itsenäistyminen voi monesta nuoresta aikuisesta tuntua pelottavalta, varsinkin kun on kokenut aiemmassa elämässään traumaattisia kokemuksia. Onkin mahtavaa että jälkihuoltoa voi saada 25-vuotiaaksi asti ja senkin jälkeen on mahdollista saada erinäisiä tukia.

  Kivaa kevään jatkoa!

Kommentoi