Kehitysvammaisten palvelusäätiö KVPS – Erityislapsiperheiden hyvinvoinnin tukena

Erityislapsen perhe tarvitsee usein jaksamisen avuksi tukea ja apua arjen tilanteisiin. Oikeanlaisen avun saaminen ennen, kuin tilanne ajautuu totaaliseen kaaokseen ja huoltajien voimat ehtyvät lopullisesti on tärkeää. Avun pyytäminen ja vastaanottaminen voi kuitenkin olla toisinaan hyvinkin haastavaa. Vanhemmat voivat kokea olevansa huonoja ja epäonnistuneita kasvatustehtävässään tarvitessaan ”lomaa” perhe-elämästään. Oman rajallisuutensa ymmärtäminen ja rohkeus ulkopuolisen avun vastaanottamiseen ovat vahvuus ja ylpeyden aihe, eivät merkki epäonnistumisesta, luovuttamisesta tai huonoudesta. Tässä blogitekstissä keskitytään Kehitysvammaisten palvelusäätiön KVPS:n toimintastrategiaan ja sen tarjoamiin eri palveluihin, joiden avulla erityislasten perheet saavat kaivattua tukea arkeen ja lomaa arjen pyörityksestä.

Kehitysvammaisten palvelusäätiön KVPS:n tehtävänä on mahdollistaa hyvä elämä apua ja tukea tarvitsevalle ja hänen läheisilleen. Toiminnan lähtökohtana ovat ihmisoikeudet ja täysi kansalaisuus -oikeus yhdenvertaiseen elämään yhteisöissä. Työtä ohjaa YK:n Vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus ja ajatus tukea tarvitsevan läheisten/tärkeiden ihmisten mukaan ottamisesta hyvän elämän rakentamiseen (lähiyhteistyö ja yhdessä kehittäminen). Säätiö ei tavoittele taloudellista voittoa, vaan tuotot käytetään kehittämistyöhön. Säätiön toiminta perustuu yhteiskehittämisen ja kumppanuuden periaatteille: ihmisten tuominen yhteen ja verkostojen rakentaminen.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön arjen työtä ohjaava -suunta selvillä (2016-2020) strategia:

  1. Perustehtävänä on kehittää sekä tuottaa palveluja erityistä tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen yhteistyön voimalla.
  2. Arvoina toimivat ihmisen kunnioitus, luotettavuus, tuloksellisuus sekä uudistuminen.
  3. Yhteisenä visiona on erityistä tukea tarvitsevan osallisuus, hyvä elämä ja läheisten luottamus.
  4. Strategiset tavoitteet: parhaat palvelut ja erinomaiset asiakaskokemukset, kestävä talous ja asiakastarpeisiin perustuva kasvu, houkuttava ja koukuttava KVPS-konserni.
  5. Erilaisia kehitysohjelmia ovat KVPS TAKOMO (taito-koulutus-motivaatio) ja tehoa markkinointiin sekä vaikuttavuutta viestintään (voimaa verkostoista ja lisäarvoa kumppanuuksista).
  6. Megatrendit: väestön ikääntyminen, sosiaalisten ja henkisten tarpeiden korostuminen (eriarvoisuus), työelämän muutokset (digitalisaatio) ja kansainvälistyminen, monikulttuurisuus sekä verkostoituminen.

KVPS keskittyy erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ja heidän läheistensä erilaisia elämäntilanteita helpottavien ratkaisujen löytämiseen. Säätiö pyrkii edistämään kyseisten ihmisten osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Kehittämisessä mukana on lukuisia eri yhteistyökumppaneita mm. Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen omaishoidon verkosto, ASPA-säätiö, KVPS Tukena Oy ja SOSTE. Säätiö tukee elämän muutosvaiheissa erityistä tukea tarvitsevia ja heidän läheisiään. KVPS toimii lukuisissa kansainvälisissä verkostoissa sekä kehittämishankkeissa ja koordinoi monia valtakunnallisia kehittämishankkeita. Säätiö järjestää erilaisia tapahtumia, koulutuksia, leirejä, seminaareja ja webinaareja. Eri tapahtumista löydät lisää tietoa linkin takaa avautuvasta tapahtumakalenterista!

Kädet, Ystävyys, Ystävät, Lapset, Hauskaa, Onnellisuus
Kuva: Pixabay.com

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö tarjoaa erilaisia palveluita kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille ympäri Suomea. Palveluihin hakeudutaan lähes poikkeuksetta kotikunnan myöntämällä maksusitoumuksella tai palvelusetelillä (harvemmin omakustanteisesti). Toiminnan päämääränä ja työn perustana on perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen ja perheiden kuuntelu sekä kunnioitus. Palveluiden avulla mahdollistetaan vanhempien ja omaishoitajien lepohetket ja lakisääteiset vapaat, ja täten parannetaan osaltaan koko perheen hyvinvointia.

Kehitysvammaisten palvelusäätiö valmentaa perhehoitajia sekä perhelomittajia työtehtävään sekä huolehtii tarvittavasta lisäkoulutuksesta ja tuesta. Kaikilla säätiön ohjaajilla on paljon osaamista ja kokemusta erityisen tuen tarpeisten ihmisten kanssa toimimisesta. Mikäli kiinnostuit ohjaajana toimimisesta kannattaa tutustua KVPS:n ”Meille töihin” -sivustoon. Säätiö tarjoaa myös työharjoittelujaksoja opiskelijoille, sekä mahdollisuuden opinnäytetöiden ja kehittämistehtävien tekemiseen.

Seuraavana lyhyt esittely säätiön tarjoamista eri palveluista:

Perhehoito on perhehoitajan kodissa tapahtuvaa ympärivuorokautista lyhyt- tai pitkäaikaista hoivaa ja huolenpitoa. Tavoitteena on tarjota yksilöllistä hoivaa sekä turvallisia ja läheisiä ihmissuhteita tavallisessa perheessä. Perhehoitajalla voi olla yhtä aikaa useampia erityisen tuen tarpeisia hoidettavia.  Perhehoidossa voi kerralla viettää aikaa muutamasta tunnista useaan päivään. Lyhytaikainen perhehoito mahdollistaa vanhempien lakisääteiset vapaapäivät, lomat ja vapaa ajan, sekä lapsensuojelullisista syistä johtuvan huolenpidon. Pitkäaikainen perhehoito puolestaan mahdollistaa pitkäaikaisen asumisen erityisen tuen tarpeiselle lapselle tai nuorelle, avohuollon tukitoimen, sekä yksilöllisen asumisvaihtoehdon/ perheyhteisön nuorelle tai aikuiselle.

Perhelomitus on perheen omassa kodissa tapahtuvaa kokonaisvaltaista ja lyhytaikaista huolenpitoa/hoitoa. Perhelomittaja huolehtii tuen tarpeisen lisäksi myös mahdollisista sisaruksista sekä päivittäisistä kotiaskareista perheen kotona. Perheiden arjen mukaisella, arkirytmin säilyttävällä (päivähoito, koulu ja muu toiminta jatkuu normaalisti) palvelulla vahvistetaan perheen hyvinvointia ja tarjotaan samalla vanhemmille/omaishoitajille vapaata aikaa. Perhelomitusta voi hakea erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin: harkinnanvarainen perhelomitus, omaishoitajan lakisääteisen vapaan lomitus, lapsiperheiden kotihoito, yöajan hoito, räätälöity palvelu ja palvelu akuutteihin tilanteisiin. Ajallisesti palvelua voidaan myöntää kahdeksasta tunnista useaan vuorokauteen.

Ryhmälomitus on lyhytaikaista huolenpitoa, joka toteutetaan viikonloppuisin ja loma-aikoina leiritoiminnan muodossa. Ryhmälomitusjaksojen kohderyhmä on alle 16-vuotiaat lapset ja 4-8 lapsen ryhmät. Lomitus tarjoaa lapsille mukavaa yhdessäoloa, mielekästä tekemistä, itsenäistymiskokemuksia sekä osallisuutta. Vanhemmat ja omaishoitajat saavat puolestaan säännöllisen lepohetken, lakisääteisen vapaan, aikaa parisuhteelle ja erityislapsen mahdollisille sisaruksille. Ryhmälomituksen suunnittelussa on aina mukana myös kunta/seutukunta, jolloin pystytään mahdollisimman hyvin vastaamaan paikallisiin tarpeisiin. Suunnittelussa kuunnellaan myös lasten ja perheiden toiveita ja tarpeita. KVPS:n vastuulla on toiminnan sekä ympärivuorokautisen huolenpidon järjestäminen, ja kunnan tehtäväksi jää toiminnassa tarvittavien tilojen järjestäminen.

Teemaleirit ovat kesäisin ja loma-aikoina järjestettäviä, monipuolista tekemistä ja vapaa-ajantoimintaa tarjoavia leiriviikkoja. Leirien toiminta on tavoitteellista ja kuntouttavaa, pyrkimyksenä tukea osallistujien sosiaalisia taitoja, itsensä kehittämistä, luovuutta ja itsenäistymistä. Erilaiset tuen tarpeet ja yksilölliset taidot huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Leirit sisältävät monenlaista toimintaa: musiikkia, liikuntaa, luonnosta ja eläimistä nauttimista. Osallistujat saavat mielekästä tekemistä ja ohjattua toimintaa, mahdollisuuden tutustua harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintoihin. Leirit tarjoavat virkistäytymistä, uusia kokemuksia sekä elämyksiä ja vaihtelua arkeen. Ryhmäläiset saavat parhaimmillaan positiivisen kokemuksen osallisuudesta uusien ystävien ja yhdessäolon myötä.

Sivustolta löytyy myös ”Meidän Blogi” -blogisivusto, joka sisältää paljon mielenkiintoisia kirjoituksia aiheesta. Tarina -osiossa lukija pääsee tutustumaan asiakkaiden henkilökohtaisiin tarinoihin. Edellä mainitusta osiosta haluaisin nostaa esille erään erityislapsiperheen äidin kirjoittaman tekstin ”Perhelomitus mahdollistaa meille lepohetken”, jossa äiti kertoo omasta arjestaan omaishoitajana neljälle erityistä tukea tarvitsevalle pojalleen. Kirjoituksesta käy hyvin ilmi perheen tyytyväisyys saamaansa palveluun ja sen positiiviset vaikutukset vanhempien parisuhteeseen ja ylipäätään koko perheen hyvinvointiin.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi