Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojelun asiakkuuden alkaminen

Apua! Johtaako lastensuojeluilmoitus lastensuojelun asiakkuuteen?! Otetaanko lapsi pois?! 

No ei tietenkään! Aion tässä luvussa käsitellä lastensuojeluilmoitusta sekä asiakkuuden alkamista. Lastensuojeluilmoitus ei tarkoita automaattisesti lastensuojelun asiakkuutta, mutta asiakkuus voi tulla tarpeeseen, mikäli huomataan, että lapsen kasvu ja kehitys on vaarassa tai uhattuna.

Kunta ja hyvinvointialue järjestävät lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Jos lapsi on lastensuojelun asiakkaana edellä mainittua tukea, tarjotaan osana avo-, sijais- tai jälkihuoltoa. (Lastensuojelulaki 2007/417. )

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä suojeluun. Lastensuojelulain tarkoitus on suojella lasta. Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on huoltajilla, mutta viranomaisilla on velvollisuus tarvittaessa tukea huoltajia kasvatustehtävässään. (Lastensuojelulaki 2007/417.)

Erityisesti lasten- ja nuorten kanssa työskentelevillä on ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitusvelvollisuus on esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuolto ja lasten päivähoito, koulu, sosiaali- tai terveydenhuollon palvelujen tuottajat. Vaitiolovelvollisuus ei ole esteenä lastensuojeluilmoituksen tekemisessä.

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka vain, joka epäilee lapsen kasvun ja kehityksen olevan vaarassa. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä virastossa. Vireille tulo voi tulla hakemuksesta tai jos työntekijä on saanut muuten tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.

Lastensuojeluilmoituksen kannattaa tehdä silloin, kun epäillään, että lapsen tarpeet on laiminlyöty, lasta on pahoinpidelty, lasta on seksuaalisesti hyväksikäytetty tai on uhkaa, että lapseen voi kohdistua väkivaltaa. Lastensuojeluilmoitus on tarpeellista myös silloin kun on puutteita lapsen hoidossa ja huolenpidossa, huoltajan päihde- ja mielenterveysongelmat, tukiverkoston puute, vanhemman ja lapsen väliset vakavat kommunikointiongelmat, koulunkäynnin laiminlyönti, huono taloudellinen tilanne, joka vaarantaa lapsen huolenpidon ja kehityksen. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2022.)  

Lastensuojelun asiakkuus

Lastensuojeluilmoituksesta seuraa lastensuojeluasian vireille tulo. Vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijä tekee lastensuojelutarpeen arvioinnin. Arviointia ei kaikissa tapauksissa tehdä, jos se todetaan tarpeettomaksi. 

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, jos sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioinnissa, että lapsi on lastensuojelun tarpeessa. Lapsi tarvitsee lastensuojelua, mikäli kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä, lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään tai lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa myös silloin, kun lastensuojeluasian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisiin toimiin lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi tai lapselle tai hänen perheelleen tarjotaan lastensuojelulaissa tarkoitettuja palveluita tai muuta tukea ennen palvelutarpeen arvioinnin valmistumista. (Lastensuojelulaki 2007/417.)

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä asiakassuunnitelma sekä järjestämällä avohuollon tukitoimia. Myös lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto ovat osa lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. (Lastensuojelulaki 2007/417.)

Kirjoittaja: Kendra Vabaoja

11.9.2022

Lähteet:

Lastensuojelulaki 2007/417. Viitattu 8.9.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. 2022. Viitattu 11.9.2022. https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluilmoitus-ja-lastensuojeluasian-vireilletulo/lastensuojeluilmoitus

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi