Kokemuksia markkinatutkimus opiskelijaprojektista


Projektissamme olemme tehneet markkinatutkimusta uudelle yritykselle. Projektityöskentelymme on ollut hauskaa ja antoisaa uusien asioiden oppimista.

Projektissamme kaikki ovat olleet uusia opiskelijoita, lukuun ottamatta yhtä henkilöä. Projektiryhmämme on toiminut todella hyvin, koska kaikilla opiskelijoilla on antaa erilaista osaamista projektityöskentelyyn. Kaikki projektin jäsenet pystyvät oppimaan toisiltaan uusia asioita.

Yhteistyökumppanimme on ollut myös koko projektin ajan helposti lähestyttävä ja antanut ohjeistusta tarvittaessa, joten tämä on auttanut todella paljon työskentelyssä. Projektityöskentely on tullut uutena asiana suurimmalle osalle tiimin jäsenistä. Tämä on tuntunut alkuun vaikealta, mutta ajan kanssa työskentelystä on tullut helpompaa ja rennompaa. Tähän on vaikuttanut esimerkiksi se, että tiimin kommunikaatio on parantunut koko projektin ajan. Täten projektityöskentelystä on tullut hauskaa ja helppoa ja tiimi on nauttinut uusien asioiden sisäistämisestä.

Markkinatutkimus ja sen menetelmät

Projektissamme on työstetty markkinatutkimusta yritykselle Forlex Partners syyslukukauden ajan. Tähän on liittynyt monia eri työskentelyvaiheita, kuten kilpailija-analyysi hyödyntäen benchmarking-menetelmiä. Markkinatutkimus itsessään on toteutettu verkkokyselynä Microsoft Forms-työkalua hyödyntäen. 

Markkinatutkimuksessa on kyse prosessista, jossa pyritään ymmärtämään vallitsevia markkinoita, markkinoiden suuruutta ja niihin vaikuttavia tekijöitä, kuten kysynnän ja tarjonnan lakia. Siinä pyritään myös saamaan tietoa kilpailusta sekä mahdollisista tulevaisuudennäkymistä liittyen asiakkuuksiin. Tätä ei tule sekoittaa markkinointitutkimukseen, jossa pyritään kehittämään yrityksen markkinointia.

Benchmarkingissa määritellään kohde, mitä sitten lähdetään vertailemaan. Tarkoituksena on verrata yrityksen toimintaa muihin yrityksiin niin, että yritys löytää kehityskohteet. Benchmarking auttaa yritystä hahmottamaan, mitä yrityksen pitäisi tehdä toisin. Benchmarking auttaa yritystä kehittämään liiketoimintaansa.

Nykytila-analyysillä yritys pystyy näkemään, miten oma näkemys yrityksestä eroaa todelliseen nykytilanteeseen markkinoilla. Analyysi kertoo, mitä yrityksen kannattaa lähteä kehittämään ja millä keinoin sitä voisi tehdä. Tämä antaa tietynlaisen pohjan yrityksen muutokselle ja auttaa lisäämään yrityksen tuottavuutta ja kannattavuutta. Nykytila-analyysin tekemistä auttaa SWOT-analyysi (strengths, weaknesses, opportunities, threats), jolla selvitetään yrityksen nykyiset vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat kehitykselle.