Opinnäytetyöt

Ohjeiden merkitys työelämässä

Artikkelin on kirjoittanut Hantta Kotijoki Dokumentaatiolla on tärkeä rooli työelämässä, kuten riskien hallinta, tiedon jakaminen, toiminnan tehokkuuden edistäminen sekä laadun varmistaminen. Laaja dokumentaatio auttaa myös saamaan käsityksen nykytilanteesta, joka taas edes auttaa prosessien kehittämistä. Hyvän ohjeen rakenteen tiedostaminen auttaa luomaan täsmällisen, selkeän sekä hyödyllisen ohjeen. Oleellisinta ohjeissa on sen sisältö ja miten se on kerrottu. […]

Ohjeiden merkitys työelämässä Read More »

Mitä sairaanhoitajan olisi hyvä tietää farmakogenetiikasta?

Tekstin on kirjoittanut Laurean opiskelija Susanna Leskelä Farmakogenetiikka tutkii yksilön geenien merkitystä lääkkeiden aineenvaihdunnalle ja toiminnalle. Suurin osa tunnetuista geenimutaatioista liittyy farmakokinetiikkaan, esimerkiksi kodeiiniin aineenvaihduntaan vaikuttava erittäin nopea CYP2D6 metaboloijatyyppi sekä CYP2C19 variantit klopidogreelihoidossa. Näissä geeneissä on runsaasti eroja yksilöiden välillä ja niissä esiintyy myös keskimääräistä enemmän vaihtelua. Sen sijaan lääkkeiden toimintaan (farmakodynamiikkaan) liittyviä geenimuutoksia

Mitä sairaanhoitajan olisi hyvä tietää farmakogenetiikasta? Read More »

Lean-toimintastrategia – työkalu asiantuntijaorganisaation projektinhallinnan tehostamiseen

Asiantuntijaorganisaatiot ovat työntekijöiden itseohjautuvuuden ja ammattitaidon vuoksi usein tehokkaita, mutta työntekijöiden itseohjautuvuudessa piilee myös omat ongelmansa – työtehtävien ja projektinhallinnan tehoton organisointi. Ratkaisu kyseiseen ongelmaan voidaan löytää lean-toimintastrategiasta, joka sisältää erilaisia periaatteita ja menetelmiä, jotka ovat nimenomaan luotu prosessien sulavan ja jatkuvan virtauksen luomista, sekä työtehtävien ja toimintamallien organisoimista varten. Lean on toimintastrategia, jolla pyritään

Lean-toimintastrategia – työkalu asiantuntijaorganisaation projektinhallinnan tehostamiseen Read More »

Tyhjä syli, raskas mieli- psykososiaalisen tuen tarve lapsettomuushoitojen aikana

Opinnäytetyön ovat tehneet Johanna Lehto ja Minna Myllyjärvi Maailma muuttuu, niin myös lasten saamisen ikä. Varsinkin nuorille ihmisille asetetaan odotuksia hyvästä koulutuksesta, yhteiskunnallisesta asemasta sekä työpaikasta, mutta erityisesti myös kodista ja perheestä. Näihin odotuksiin kuuluvat puolison löytäminen ja lasten hankkiminen. Mutta entä, jos kaikki ei menekään niin kuin on ennalta suunniteltu ja odotettu? Lapsia tehdään

Tyhjä syli, raskas mieli- psykososiaalisen tuen tarve lapsettomuushoitojen aikana Read More »

Markkinointiviestinnän kehittäminen yrityksen apuna tietoisuuden lisäämisessä ja asiakashankinnassa

Digimarkkinoinnin merkitys kasvaa koko ajan. Sen avulla markkinoinnista voidaan helposti tehdä monikanavaista ja oikeita kohderyhmiä puhuttelevaa. Digimarkkinoinnin tarkoitus ei ole vaan myydä vaan sitä voidaan hyödyntää monessa eri tarkoituksessa. Kaikista hyödyistä huolimatta, joita muun muassa digimarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi tarjoavat, kaikki yritykset eivät koe digimarkkinointia omaksi tavakseen kommunikoida nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Tämä

Markkinointiviestinnän kehittäminen yrityksen apuna tietoisuuden lisäämisessä ja asiakashankinnassa Read More »

Urasivujen kehittämisellä kohti houkuttelevampaa työnantajamielikuvaa

Tekstin kirjoittaja on Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään toimipisteen liiketaloudenprojektijohtamisen opiskelija. Hän toteutti kesän 2023 aikana opinnäytetyön liittyen ilmailualallatoimivan yrityksen työnantajamielikuvan kirkastamiseen ja kehittämiseen. Suomen työmarkkinoilla osaajapulan kasvua on havaittavissa erityisesti majoitus-, ravintola- jamatkailualalla ja siksi kilpailijoista erottautuminen työnantajamielikuvan kehitystyöllä on tärkeää.(Suomalainen 2023.) Työnantajamielikuvalla tarkoitetaan yksilön henkilökohtaisia käsityksiäyrityksestä työnantajana. Mielikuva pohjautuu kaikkiin viesteihin, joita yrityksestä levitetään kutentyöntekijöiden kokemuksiin

Urasivujen kehittämisellä kohti houkuttelevampaa työnantajamielikuvaa Read More »

Kvalitatiivinen tutkimus rakennus- ja kiinteistötekniikan palveluita tarjoavalle yritykselle.

Kirjoittanut: Aleksi Mattila Rakennus- ja kiinteistön suunnittelussa energia-asioita ei kannattaisi jättää sivulauseiden varaan. Kiinteistöjen koko elinkaarta katsoen lasku voi olla varsin suuri, jollei energiatehokkuus ole saanut riittävää painoarvoa. Kiinteistön elinkaarikustannukset koostuvat pääasiassa laitekannan ostamisesta, asennuksesta, huolloista ja korjauksista. Kuitenkin moderni laitekanta vähentää hukkaenergiaa ja pienentää kustannuksia, jos huomioidaan kiinteistön koko elinkaari. Opinnäytetyössä rakennus- ja kiinteistötekniikan

Kvalitatiivinen tutkimus rakennus- ja kiinteistötekniikan palveluita tarjoavalle yritykselle. Read More »

Miten toteuttaa kyselytutkimus AMK opinnäytetyössä?

Kyselytutkimus on yksi kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmistä. Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä on keskeistä, että kerätty aineisto muutetaan tilastolliseen muotoon ja tätä toimenpidettä kutsutaan operationalisoinniksi. Kvantitatiivisessa kyselytutkimuksessa on myös ominaista, että kysymysten vastausvaihtoehdot on valmiiksi annettu eli kysymykset ovat suljettuja. Vastausvaihtoehdot voidaan esimerkiksi numeroida 1–5 välisellä asteikolla. Valmiiksi annetut vastausvaihtoehdot helpottavat aineiston muuttamista tilastolliseen muotoon. Analysoinnin kannalta

Miten toteuttaa kyselytutkimus AMK opinnäytetyössä? Read More »

Verkkosivujen hakukoneoptimoinnin optimaalisimmat toteutustavat

Toteuttamassani opinnäytetyössä käsiteltiin verkkosivujen hakukoneoptimointia, ja sen tuloksena luotiin hakukoneoptimointistrategia. Tiedonkeruu- ja teoriavaiheessa aiheesta tuli esille monia eri keinoja ja toteutustapoja, ja opinnäytetyöhön pyrittiin sisällyttämään niistä kaikkein tehokkaimmat menetelmät. Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin kirjallisuuskatsausta teoriaperustan entistä vankemmaksi tekemiseksi, sillä menetelmää hyödyntäen opinnäytetyössä oli mahdollista tutkia, vertailla ja analysoida aikaisempia tutkimuksia ja niiden tuloksia. Tiedonkeruun tuloksena selvisi,

Verkkosivujen hakukoneoptimoinnin optimaalisimmat toteutustavat Read More »

Henkilöbrändin kehittäminen sosiaalisessa mediassa

Kirjoittaja: Sanna Laitinen Kaikilla meillä on jo henkilöbrändi – siis se, millaisena muut ihmiset itseä pitävät. Parhaimmillaan henkilöbrändäys sosiaalisessa mediassa on vaikuttavaa sisältömarkkinointia, jonka avulla on mahdollista päästä lähemmäs omia ammatillisia tavoitteitaan. Toimin juontajana tapahtuma-alalla ja hyvinvointivalmentajana verkkovalmennusten parissa, ja päiväkirjaopinnäytetyössäni keskityin 10 viikon ajan kehittämään omaa henkilöbrändiäni erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tavoitteenani oli vahvistaa henkilöbrändiäni

Henkilöbrändin kehittäminen sosiaalisessa mediassa Read More »