Osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen haasteet alanvaihtotaustaisilla opiskelijoilla

Kirjoittanut: Krista Pesonen

Kirjoittaja on Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija, jolta löytyy myös itseltään taustaa alanvaihtajana. Hän on tuskaillut oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen kanssa, koska on kokenut todella vaikeaksi oivaltaa, miten aiempaa osaamista terveydenhuoltoalalta voisi soveltaa myös liiketalouden opinnoissa. Hänen ensimmäinen ajatuksensa oli, ettei mitenkään eikä terveydenhuoltoalan kokemuksella tee mitään liiketalouden opinnoissa. Harjoittelu Laurean urapalveluissa avasi kuitenkin hänen silmänsä sille, että aiempi osaaminen todellakin on hyödyllistä. Samalla valkeni myös se, että oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on todella vaikeaa kenelle tahansa, mutta erityisesti alanvaihtajille. Näistä oivalluksista syntyi yhdessä Laurean urapalveluiden kanssa aihe opinnäytetyölle, jossa selvitettäisiin alanvaihtajien haasteita ja tuen tarvetta osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessissa.

Lue lisää Osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen haasteet alanvaihtotaustaisilla opiskelijoilla

Digitaalisen markkinoinnin hyödyt second hand yritykselle

Kirjoittanut: Janne Paukkonen

Kirjoittaja on Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija, joka on kiinnostunut keinoista kehittää second hand kauppojen digitaalista markkinointia. Hän haluaa, että jokainen ymmärtää kierrättämisen hyödyt ja kiertotalouden merkityksen tulevaisuudessa. Jokaisen ei tarvitse olla varakas pukeutuakseen laadukkaasti ja tyylikkäästi Vintagen avulla.

Vintage-vaatteet ja huonekalut ovat tämän päivän muoti-ilmiö ja sen seurauksena on perustettu monia second hand kauppoja ympäri Suomea. Ihmisten tietoisuus ilmastomuutoksesta on johtanut siihen, että kierrättämiseen ollaan, alettu keskittyä enemmän ja siten, että siitä saadaan kaikki hyöty irti. Ihmiset, jotka eivät tarvitse vanhoja vintage tuotteitaan, voivat myydä ne niille, jotka ovat tuotteista kiinnostuneita. Tuotteet saadaan halvemmalla kuin kaupasta ostettuna ja koska tuotteet kierrätetään, ei tarvitse tuhota maapallomme luonnonvaroja luomalla uutta. Tottakai, joku työllistyy uusia tuotteita tehdessään, mutta ympäristön kannalta kierrättäminen on tärkeä asia. Käytettyjen tuotteiden ostaminen on vastuullista ja samalla kuin ihminen ostaa käytetyn vintage vaatteen tai huonekalun, hänelle tulee myös hyvä mieli tästä pienestä ilmastoteosta.

Lue lisää Digitaalisen markkinoinnin hyödyt second hand yritykselle

Vaikuttavaa opiskelua Laureassa- avainkumppanuusprosessin toteuttaminen ja kehittäminen opiskelijalähtöisesti

Kirjoittanut: Dan Nguyen

Ammattikorkeakoulut ovat merkittävässä roolissa oman alueensa elinvoimaisuudessa. Varsinkin yritysten ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö takaa alueellisen kehittymisen, valmistuneiden työllistymisen ja tutkintoa suorittavien nuorten osaamisen kehittymisen. Tämä johtuu osittain korkeakoululakiin asetetusta laista, sillä ammattikorkeakoulun tehtäviin kuuluu harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.

Taatakseen systemaattisen ja laadukkaan kumppanuuden ja yhteistyön yritysten kanssa, on Laurea lanseerannut vuoden 2019 loppupuolella uudenlaisen kumppanuusmallin, avainkumppanuuden. Avainkumppanuuden tavoitteena on saada pitkäaikaisia, pysyviä ja tyytyväisiä kumppanuuksia, joiden kanssa tehdään laaja-alaista yhteistyötä monialaisesti opetuksessa, TKI- ja liiketoiminnassa.

Laurean avainkumppanuusmalli

Avainkumppanuuden etuna on tarjota sellaisia palveluita, joita satunnaisille tai ei-avainkumppaneille ei tarjota. Näitä palveluita ovat muun muassa henkilökohtainen yhteyshenkilö, joka vastaa kumppanin tarpeista; vuosisuunnitelma, joka sisältää vuoden aikana toteutettavat projektit; rekrytointiyhteistyö, jossa Laurea auttaa yritystä löytämään avainkumppanille sopivia työharjoittelijoita ja -tekijöitä ja näkyvyysyhteistyön, joka mahdollistaa kumppanille paremman näkyvyyden hakukoneissa, kampuksilla ja opiskelijoiden keskuudessa.

Allekirjoittaneelle tarjoutui loistava mahdollisuus opiskelijana kehittää kyseistä kumppanuuskonseptia, sillä minut oli palkattu Laurealle 9 kuukauden ajaksi aluepalvelukoordinaattoriksi, jonka vastuualueella oli näiden avainkumppaneiden hankkiminen. Tarve opinnäytetyölle todentui työni aikana aikana, sillä avainkumppanuusmalli oli vasta otettu käyttöön Laureassa vuoden 2019 loppupuolella ja sen kehittämiseen tarvittiin lisää tietoa.

Toimeksiannon sisältö tarkentui ja opinnäytetyön toteutusmuodoksi valikoitui toiminnallinen opinnäytetyö, sillä tehtävänäni oli testata erilaisia käytännön keinoja avainkumppanuuksien hankkimiseen. Näiden käytännön toimenpiteiden lisäksi sain idean haastatella avainkumppanuuksien myynnistä vastaavien aluepalveluiden näkemyksiä avainkumppanuusprosessin nykytilasta ja kehittämistarpeista. Näiden toimenpiteiden pohjalta opinnäytetyön tavoitteeksi asetettiin avainkumppanuusprosessin kehittämissuunnitelman laatiminen ja potentiaalisten avainkumppanuuksien hankkiminen

Toiminnallisessa osuudessa toteutettiin yhdeksän kuukauden aikana monipuolisesti erilaisia keinoja hankkia uusia avainkumppanuuksia ja kehittää avainkumppanuusprosessi:

Ensimmäiseksi toiminnallisessa osuudessa tehtiin sähköpostimarkkinointia, joka oli kohdistettu yritysten päättäjille ja jota toteutettiin huhtikuusta syyskuuhun. Näiden lisäksi toiminnallisessa osuudessa järjestettiin heinäkuussa ja lokakuussa kuukauden kestävä LinkedIn-kampanja, joiden mainokset olivat kohdistettu eri toimialojen päättäjille. Lokakuussa pidettiin myös aluepalvelupäälliköiden haastattelut, joissa aluepalvelupäälliköt vastasivat 14 puolistrukturoituun kysymykseen koskien avainkumppanuusprosessin nykytilaa ja mahdollisia kehityskohteita. Viimeiseksi toiminnallisessa osuudessa järjestettiin webinaari, jossa esiteltiin monipuolisesti Laurean yhteistyömahdollisuuksia yrityksille.

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus

Tuloksia ja tuotoksia on tässä opinnäytetyössä monipuolisesti. Tässä edellä mainittujen sähköpostikampanjan, LinkedIn-kampanjan ja webinaarien tulokset:

 • Sähköpostimarkkinoinnissa lähetettiin 3800 sähköpostia, jotka johtivat yhteen avainkumppanuuteen.
 • LinkedIn-kampanjat tuottivat 11 yhteydenottoa, jotka johtivat 3 avainkumppanuuteen.
 • Webinaariin kutsuttiin 2300 yritystä, joista 46 osallistui tapahtumaan. Webinaari tuotti 5 yhteydenottopyyntöä, muttei ole alustavasti tuottanut avainkumppanuuksia.

Sivutuotoksina toiminnallisessa osuudessa syntyi erilaisia työkaluja, joita voidaan hyödyntää varmasti jatkossakin. Nämä työkalut ovat:

 • Valmiit sähköpostien viestirungot
 • Useampi laskeutumissivu Laurean-verkkosivuilla,
 • Yhteydenottolomake Laurean avainkumppanuussivulla ja
 • Webinaaria varten laadittu Powerpoint esitys ja palautelomake.

Aluepalvelupäälliköiden haastattelut tuottivat monipuolisesti vastauksia. Heidän vastauksissaan ilmeni, että:

 • Avainkumppanuusprosessi on toiminut ilman suurempia haasteita pandemiasta huolimatta.
 • Aluepalvelupäälliköt toivoivat kuitenkin, että Laurean henkilökunta osallistuisi vielä enemmän avainkumppanuusprosessiin.
 • Laurean johto voisi esimerkiksi lanseerata jonkinlaisen kannustimen, jolla saada henkilökuntaa osallistumaan tähän prosessiin.
 • Heillä olisi hyvä olla aluepalvelukoordinaattorin kaltainen henkilö heidän taustajoukoissaan, joka voisi auttaa muun muassa potentiaalisten avainkumppaneiden kartoittamisessa ja muissa juoksevissa asioissa.
 • Avainkumppaneiden lisääntyvä määrä haastaa heidän omia resurssejansa sekä kumppanuuksien myynnissä, että kumppanuuksien ylläpidossa.

Tuotoksina näiden toimenpiteiden pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelma, joka sisältää ehdotuksen avainkumppanuusprosessin kehittämisestä. Nämä ehdotukset koskevat Laurean osallistumista avainkumppanuusprosessiin, avainkumppanuuden tarjoamista nykyisille kumppaneille, avainkumppanuuden markkinoimista sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse; ja webinaarien järjestämistä avainkumppanuuksien hankkimiseksi.

Laurea voisi jatkaa tässä opinnäytetyössä tehtyjä käytännön toimenpiteitä pienillä muutoksilla. Sähköpostimarkkinointia tulisi jatkaa, mikäli resurssit riittävät siihen, sillä sähköpostimarkkinointi on tutkijan tekemistä toimenpiteistä eniten aikaa vievää. Sähköpostimarkkinointia voisi jatkaa uutiskirjeen muodossa Laurean nykyisille kumppaneille. Uutiskirje voisi sisältää ajankohtaisia uutisia Laureasta, tapahtumista ja avainkumppanuuksista. Toinen vaihtoehto jatkaa uusien yritysten kylmäkontaktointia sähköpostitse. Työkaluna näihin tulisi ottaa käyttöön sähköpostimarkkinointi työkalu, joka muun muassa helpottaa sähköpostien tavoittavuutta ja avattujen sähköpostien seurantaa. LinkedIn-kampanjointia tulisi ehdottomasti jatkaa, sillä se tuotti enemmän avainkumppanuuksia verrattuna sähköpostikampanjaan ja webinaariin verrattuna. LinkedIn-mainosten tulisi olla myös videoita pelkän kuvan ja tekstin sijaan. Tehokkaimman tavoitettavuuden puolesta LinkedInissa kannattaa toteuttaa esimerkiksi kesällä, jolloin mainostaminen on edullisempaa ja tavoitettavuus on tulosten perusteella tehokkaampaa.

Viimeiset kehitysehdotukset koskevat avainkumppanuusprosessin tukemista Laurean suunnalta. Laurean henkilökunnalle tulisi keksiä kannustin, jolla he innostuisivat osallistumaan enemmän avainkumppanuusprosessiin. Laurean tulisi myös palkata aluepalvelukoordinaattori tai vastaava henkilö tukemaan aluepalvelupäälliköitä avainkumppanuusprosessissa.

Opinnäytetyön tulokset ja tuotokset antavat Laurealle ideoita siitä, mitä kaikkea voidaan vielä tehdä avainkumppanuusprosessin kehittämiseksi. On myös todella hienoa, että Laurea tarjoaa omille opiskelijoilleen mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan Laureassa toteutettaviin prosesseihin. Tämä kertoo mielestäni Laurean kyvykkyydestä luottaa oman opiskelumallinsa tuloksiin ja antaa hyvän kuvan Laureasta potentiaalisena yhteistyökumppanina.

Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin — korona-aika on hyödynnetty museokaupan toiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen

Kirjoittanut: Suvi Viita-aho

Kirjoittaja on liiketalouden opiskelija ja aikaisemmalta koulutukseltaan muotoilija, joka on innokas museokävijä, kulttuurin rakastaja sekä estetiikan arvostaja, ja haluaa poistaa museoihin liitetyn täysin väärän käsityksen, että niissä vierailevat vain vanhat rouvat.

Museokortin käyttöönoton myötä museoiden kävijämäärät ovat kasvaneet huimasti, mutta kävijöiden museokauppaan käyttämä rahasumma ei ole seurannut kehitystä. Suomen museoliiton, Museokortin ja Museoviraston Euro enemmän -hankkeen (2018−2021) tavoitteena on ollut kasvattaa museokauppoihin käytettyä rahasummaa eurolla per kävijä. Koronapandemian takia museoiden tilanne on ollut haastava, ja monien museoiden tulot ovat pienentyneet koronasulkujen ja kävijärajoitusten takia. Poikkeusaikana on kuitenkin ollut aikaa kehittää museoiden ja museokauppojen toimintaa. Suomen lasimuseolle tehdyn opinnäytetyön tavoitteena on ollut museokaupan uudistaminen ja konseptointi asiakkaiden toiveiden pohjalta. Konseptoinnin tavoitteena on museokaupan houkuttelevuuden parantaminen sekä liiketaloudellisen kannattavuuden kehittäminen. Konseptoinnin avulla museokauppa saadaan integroitua vahvemmin osaksi museovierailua. Suomen lasimuseon suurin asiakassegmentti koostuu keski-ikäisistä ja eläkeikäisistä naisista, mutta tavoitteena on, että myös nuoria saataisiin innostumaan museoista. Niin museoiden kuin museokauppojen on tarjottava elämyksellisyyttä kaikenikäisille kävijöille. Museokaupan konseptoinnissa tulee huomioida museon vakiokävijät, ensikertalaiset sekä kansainväliset museovieraat.

Lue lisää Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin — korona-aika on hyödynnetty museokaupan toiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen

Valmentava johtaminen – projektipäällikön tukipilari

Mikä on valmentava johtaminen?

Ristikankaan ja Ristikankaan (2010, 12) mukaan ”Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautetaan ryhmän ja organisaation käyttöön. Ryhmän potentiaali tukee vastavuoroisesti yksilöiden voimaantumista. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.” Valmentava esihenkilö tukee sekä kannusta tiimiään. Tämän johtamismetodin perustana toimii avoimet ja oivalluttavat kysymykset sekä erittäin tärkeässä roolissa on myöskin kuunteleminen, toista henkilöä arvostavalla otteella.

Lue lisää Valmentava johtaminen – projektipäällikön tukipilari