Toimiiko B2B -markkinalle kehitetty tuote B2C -markkinalla?

Kirjoittanut: Tatiana Minko

Ekologisuus, kotimaisuus, vastuullisuus – nämä ovat arvot, jotka ovat nousseet tärkeimpiin arvoihin yritysten maailmassa. Mutta toimivatko samat arvot kuluttajakaupan puolella? Onko lähteminen B2C markkinalle kannattavaa yritykselle, jonka tuotteet on kehitetty yksinomaan B2B -puolen myyntiin? Vastaus edelliseen kysymykseen kuuluu: kyllä on, mutta 20% matalammalla hintatasolla.

Lue lisää Toimiiko B2B -markkinalle kehitetty tuote B2C -markkinalla?

Brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa muotiyrityksen näkökulmasta

Tämä opinnäytetyö käsittelee brändin rakentamista sosiaalisessa mediassa muotialan yrityksen näkökulmasta, ja hakee vastausta kysymykselle, paljonko brändi hyötyy sosiaalisesta mediasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka muotibrändi rakentuu toimeksiantajaa vastaavissa yrityksissä, ja millainen rooli sosiaalisella medialla tässä on.

Lue lisää Brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa muotiyrityksen näkökulmasta

Henkilöstösuunnittelun merkitys henkilöstölle ja yrityksen tuloksellisuudelle

Kirjoittanut: Janne Pekkanen

Henkilöstösuunnittelu on henkilöstöjohtamisen osa, joka lukeutuu henkilöstökäytänteisiin. Hyvin toteutetulla henkilöstösuunnittelulla yrityksen on mahdollista saada merkittävää kilpailuetua motivoituneen, hyvinvoivan ja oikein kohdistetun henkilöstön avulla. Henkilöstösuunnittelu on strategista toimintaa, joka pitää sisällään niin tulevaisuuden ennakointia kuin erilaisten toimenpiteiden ja linjausten suunnittelua. Laadukas henkilöstösuunnittelu tuottaa yrityksille myös arvokasta tietoa. Nykyään tiedon kerääminen ja analysointi on mahdollista oikeastaan mistä tahansa henkilöstöön liittyvästä seikasta.

Lue lisää Henkilöstösuunnittelun merkitys henkilöstölle ja yrityksen tuloksellisuudelle

Hakukoneoptimoinnin salattuja temppuja verkkokaupalle

Kirjoittanut: Tuomas Lohiniva

Kirjoittaja on Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija, jolta löytyy mielenkiintoa verkkosivujen tekniseen puoleen liittyen. Ajatus opinnäytetyön ideasta lähti liikkeelle opiskelujen aikana, kun eräässä projektissa avautui allekirjoittaneelle hakukoneoptimoinnin maailma.  Sitä tietä on seurattu vahvasti opinnoissa, työelämässä, sekä vapaa-ajalla. Yllättäen eteeni tuli erinomainen tilaisuus tehdä mieleisestäni aiheesta konkreettinen työ opinnäytetyön muodossa toimeksiantajalle. Työssä selvitetään Google FAQ-ominaisuuden saloja, sekä miten niitä voidaan hyödyntää osana hakukoneoptimointia.

Lue lisää Hakukoneoptimoinnin salattuja temppuja verkkokaupalle

Osakesäästötilin kehittäminen piensijoittajien näkökulmasta

Opinnäytetyön aihe heräsi omasta kiinnostuksestani sijoittamiseen ja osakesäästötiliin. Suomessa on otettu tammikuussa 2020 käyttöön uudenlainen osakesäästötili. Osakesäästötilin tarkoitus on edistää suomalaisten piensijoittajien aktiivista sijoittamista ja säästämistä. Tämä tili eroaa merkittävästi perinteisestä arvo-osuustilistä verotuksen suhteen. Osakesäästötilillä veroja maksetaan arvopapereiden luovutusvoitoista ja osingoista vasta, kun varoja eli rahaa nostetaan tililtä ulos. Arvo-osuustilillä veroja maksetaan joka vuosi tilillä tapahtuneista luovutusvoitoista ja saaduista osingoista. Toisin sanoen sijoittaja saa lykkäystä verojen maksamiseen niin pitkäksi aikaa, kunnes hän päättää nostaa osakesäästötililtä varoja ulos. Tämä antaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa voitot uudelleen eteenpäin ilman välittömiä veroseuraamuksia. Näin ollen sijoittaja pystyy hyödyntämään niin sanottua korkoa korolle-ilmiötä osakesäästämisessä, kun luovutusvoitot ja osingot saa tilille ilman heti maksettavaa veroa.

Lue lisää Osakesäästötilin kehittäminen piensijoittajien näkökulmasta

Yrityksen henkilöstö- ja projektijohtamisen käytänteiden kehittäminen

Kirjoittanut: Tero Riikonen

Kirjoittaja on Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija, jolle henkilöstö- ja projektijohtaminen on muodostunut vahvaksi ammatillisen kiinnostuksen kohteeksi. Aikaisemmin hankittu työelämäosaaminen ja korkeakoulussa saadut valmiudet vahvistivat kirjoittajan henkilöstö- ja projektihallinnan moniosaamista. Laurean tarjoamat erilaiset opinnäytemahdollisuudet ja ammatilliset verkostot mahdollistivat päiväkirjaopinnäytetyö tekemisen suoraan aitoon kehittämistyöhön työelämässä.

Lue lisää Yrityksen henkilöstö- ja projektijohtamisen käytänteiden kehittäminen

Nuoret diginatiiveina, mitä se tarkoittaa käytännössä?

Kirjoittanut: Lauri Wikberg

Kirjoittajan opinnot Laurea-ammattikorkeakoulussa ovat loppusuoralla. Eri medioissa pureskeltu otsikon mukainen käsite nuorten diginatiivisuus toimi hyvänä lähtökohtana, kun mietin mistä aiheesta tekisin opinnäytetyöni. Idea opinnäytetyölle syntyi jo oikeastaan opintojen toisen vuoden alussa. Aihe syntyi ajatuksesta yhdistää opinnot ja työ koulunkäynninohjaajana. Opinnäytetyössä tutkittiin nuorten tietotekniikan käyttöä ja sen osaamista käytännössä.

Lue lisää Nuoret diginatiiveina, mitä se tarkoittaa käytännössä?

Osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen haasteet alanvaihtotaustaisilla opiskelijoilla

Kirjoittanut: Krista Pesonen

Kirjoittaja on Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija, jolta löytyy myös itseltään taustaa alanvaihtajana. Hän on tuskaillut oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen kanssa, koska on kokenut todella vaikeaksi oivaltaa, miten aiempaa osaamista terveydenhuoltoalalta voisi soveltaa myös liiketalouden opinnoissa. Hänen ensimmäinen ajatuksensa oli, ettei mitenkään eikä terveydenhuoltoalan kokemuksella tee mitään liiketalouden opinnoissa. Harjoittelu Laurean urapalveluissa avasi kuitenkin hänen silmänsä sille, että aiempi osaaminen todellakin on hyödyllistä. Samalla valkeni myös se, että oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on todella vaikeaa kenelle tahansa, mutta erityisesti alanvaihtajille. Näistä oivalluksista syntyi yhdessä Laurean urapalveluiden kanssa aihe opinnäytetyölle, jossa selvitettäisiin alanvaihtajien haasteita ja tuen tarvetta osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessissa.

Lue lisää Osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen haasteet alanvaihtotaustaisilla opiskelijoilla

Digitaalisen markkinoinnin hyödyt second hand yritykselle

Kirjoittanut: Janne Paukkonen

Kirjoittaja on Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija, joka on kiinnostunut keinoista kehittää second hand kauppojen digitaalista markkinointia. Hän haluaa, että jokainen ymmärtää kierrättämisen hyödyt ja kiertotalouden merkityksen tulevaisuudessa. Jokaisen ei tarvitse olla varakas pukeutuakseen laadukkaasti ja tyylikkäästi Vintagen avulla.

Vintage-vaatteet ja huonekalut ovat tämän päivän muoti-ilmiö ja sen seurauksena on perustettu monia second hand kauppoja ympäri Suomea. Ihmisten tietoisuus ilmastomuutoksesta on johtanut siihen, että kierrättämiseen ollaan, alettu keskittyä enemmän ja siten, että siitä saadaan kaikki hyöty irti. Ihmiset, jotka eivät tarvitse vanhoja vintage tuotteitaan, voivat myydä ne niille, jotka ovat tuotteista kiinnostuneita. Tuotteet saadaan halvemmalla kuin kaupasta ostettuna ja koska tuotteet kierrätetään, ei tarvitse tuhota maapallomme luonnonvaroja luomalla uutta. Tottakai, joku työllistyy uusia tuotteita tehdessään, mutta ympäristön kannalta kierrättäminen on tärkeä asia. Käytettyjen tuotteiden ostaminen on vastuullista ja samalla kuin ihminen ostaa käytetyn vintage vaatteen tai huonekalun, hänelle tulee myös hyvä mieli tästä pienestä ilmastoteosta.

Lue lisää Digitaalisen markkinoinnin hyödyt second hand yritykselle

Vaikuttavaa opiskelua Laureassa- avainkumppanuusprosessin toteuttaminen ja kehittäminen opiskelijalähtöisesti

Kirjoittanut: Dan Nguyen

Ammattikorkeakoulut ovat merkittävässä roolissa oman alueensa elinvoimaisuudessa. Varsinkin yritysten ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö takaa alueellisen kehittymisen, valmistuneiden työllistymisen ja tutkintoa suorittavien nuorten osaamisen kehittymisen. Tämä johtuu osittain korkeakoululakiin asetetusta laista, sillä ammattikorkeakoulun tehtäviin kuuluu harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.

Lue lisää Vaikuttavaa opiskelua Laureassa- avainkumppanuusprosessin toteuttaminen ja kehittäminen opiskelijalähtöisesti