Opiskelijablogit

Kvalitatiivinen tutkimus rakennus- ja kiinteistötekniikan palveluita tarjoavalle yritykselle.

Kirjoittanut: Aleksi Mattila Rakennus- ja kiinteistön suunnittelussa energia-asioita ei kannattaisi jättää sivulauseiden varaan. Kiinteistöjen koko elinkaarta katsoen lasku voi olla varsin suuri, jollei energiatehokkuus ole saanut riittävää painoarvoa. Kiinteistön elinkaarikustannukset koostuvat pääasiassa laitekannan ostamisesta, asennuksesta, huolloista ja korjauksista. Kuitenkin moderni laitekanta vähentää hukkaenergiaa ja pienentää kustannuksia, jos huomioidaan kiinteistön koko elinkaari. Opinnäytetyössä rakennus- ja kiinteistötekniikan … Lue lisää

Miten toteuttaa kyselytutkimus AMK opinnäytetyössä?

Kyselytutkimus on yksi kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmistä. Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä on keskeistä, että kerätty aineisto muutetaan tilastolliseen muotoon ja tätä toimenpidettä kutsutaan operationalisoinniksi. Kvantitatiivisessa kyselytutkimuksessa on myös ominaista, että kysymysten vastausvaihtoehdot on valmiiksi annettu eli kysymykset ovat suljettuja. Vastausvaihtoehdot voidaan esimerkiksi numeroida 1–5 välisellä asteikolla. Valmiiksi annetut vastausvaihtoehdot helpottavat aineiston muuttamista tilastolliseen muotoon. Analysoinnin kannalta … Lue lisää

Verkkosivujen hakukoneoptimoinnin optimaalisimmat toteutustavat

Toteuttamassani opinnäytetyössä käsiteltiin verkkosivujen hakukoneoptimointia, ja sen tuloksena luotiin hakukoneoptimointistrategia. Tiedonkeruu- ja teoriavaiheessa aiheesta tuli esille monia eri keinoja ja toteutustapoja, ja opinnäytetyöhön pyrittiin sisällyttämään niistä kaikkein tehokkaimmat menetelmät. Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin kirjallisuuskatsausta teoriaperustan entistä vankemmaksi tekemiseksi, sillä menetelmää hyödyntäen opinnäytetyössä oli mahdollista tutkia, vertailla ja analysoida aikaisempia tutkimuksia ja niiden tuloksia. Tiedonkeruun tuloksena selvisi, … Lue lisää

Henkilöbrändin kehittäminen sosiaalisessa mediassa

Kirjoittaja: Sanna Laitinen Kaikilla meillä on jo henkilöbrändi – siis se, millaisena muut ihmiset itseä pitävät. Parhaimmillaan henkilöbrändäys sosiaalisessa mediassa on vaikuttavaa sisältömarkkinointia, jonka avulla on mahdollista päästä lähemmäs omia ammatillisia tavoitteitaan. Toimin juontajana tapahtuma-alalla ja hyvinvointivalmentajana verkkovalmennusten parissa, ja päiväkirjaopinnäytetyössäni keskityin 10 viikon ajan kehittämään omaa henkilöbrändiäni erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tavoitteenani oli vahvistaa henkilöbrändiäni … Lue lisää

Projektinhallintamalli teollisuusyrityksen ulkoisille projekteille

Projektinhallinta tuli osaksi yrityskulttuuria sykäyksittäin 1970- ja 1990 lukujen ja vuoden 2008 talouskriisien viitoittamana. Talouskriisien aikana resurssit olivat hyvin tiukassa ja vaadittiin liiketoimintaa tehostavia työkaluja. Projektinhallinta nähtiin tähän ratkaisuna ja projekteja käyttäneet yritykset selvisivät kriiseistä paremmin kuin yritykset, jotka eivät niitä käyttäneet. Nämä tulikokeet toivat uskottavuutta projektinhallintaan. Toisaalta teknologian huima kehitys mahdollisti tämän uuden toimintatavan … Lue lisää

Työhyvinvoinnin johtaminen ja sen tuomat haasteet

Isaela Kauti, Erica Lankinen & Jani Rintala Johdanto Tässä artikkelissa ryhmä käsittelee mitä työhyvinvointi sisältää, kuinka sen johtaminen onnistuu sekä miten se on toteutettu etänä. Työhyvinvoinnin merkitystä ei voi väheksyä vaan se on yksi keskeisimpiä osia työelämässä. Sen vaikutus näkyy jokaisen henkilön kohdalla eri tavalla, niin fyysisesti kuin henkisesti ja sillä on myös laaja vaikutus … Lue lisää

Brändi-identiteetin luominen on tärkeää jokaiselle yritykselle

Kirjoittaja: Rosa Vihersalo Kirjoittaja on Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutuksen opiskelija Tikkurilan kampukselta. Hän toteutti kevään 2022 aikana opinnäytetyönsä: Brändi-identiteetin luominen hiusalan yritykselle. Kirjoittajan ammatillisia kiinnostuksen kohteita ovat markkinointi, brändit ja asiakaskokemus. Aihe opinnäytetyöhön valikoitui kirjoittajan mielenkiinnon kohteiden ja toimeksiantajayrityksen tarpeiden perusteella. Brändi-identiteetin laatiminen on tärkeää niin pien- kuin suuryrityksille. Lisäksi se on tärkeää sekä uusille yrityksille, … Lue lisää

Digitaalisen markkinoinnin vuosikellosta apua yrityksen sosiaaliseen mediaan

Kirjoittanut: Nelli Itkonen Nykyajan markkinointi tapahtuu pitkälti digitaalisia alustoja hyödyntäen ja se työllistää yhä useampia tekijöitä erilaisissa yrityksissä. Yrityksen tulee kuulua ja näkyä muun muassa eri sosiaalisen median kanavissa. Digitaalinen markkinointi ei ole kuitenkaan pelkästään julkaisujen tuottamista sosiaaliseen mediaan vaan se sisältää paljon työtä ennen ja jälkeen julkaisujen. Digitaalinen markkinointi pitää sisällään useita eri kanavia … Lue lisää

Iseille oikeuksia!

A.L kirjoittelemassa. Hieman siitä virallisesta lastensuojelusta poiketen päätin kirjoittaa aiheesta, josta on viimeaikoina kuullut todella paljon ja kyseisten tilanteiden johtavan lastensuojelun asiakkuuteen. Aiheena on isät ja heille kuuluvat oikeudet. Isät ovat lapsille niitä supersankareita, jotka korjaavat pyörän, kun se on rikki tai nostaa pihan kukkaruukun pois jalkapallo pelien tieltä ja lennättävät lasta niin kuin lentokonetta. … Lue lisää

Vapautuvan mahdollisuus työhön ja koulutukseen

Vankilassa on mahdollistettu monenlaista työtoimintaa vangeille, puusepäntöistä puutarhanhoitoon. Laaja valikoima mahdollistaa mielekkään työnteon halukkaille ja huomioi nais- sekä mieserityisyyden.  Osalla on mahdollisuus siviilityöluvalla työntekoon vankilan ulkopuolella ja tietyillä rajoituksilla on mahdollisuus myös tehdä omaa työtä.  Työtoiminta tuo varmasti paitsi sisältöä vankilassaoloon, myös madaltaa kynnystä työntekoon vapautumisen jälkeen. Mielekäs tekeminen vankilassa ja sen ulkopuolella vähentää riskiä … Lue lisää