Ikääntyneen mielenterveys

Mielenterveyden heikkeneminen voi huonontaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Hyvä mielenterveys vahvistaa siis elämän jokaista osa-aluetta ja siten ylläpitää hyvinvointia. Omaa mielenterveyttään voi edistää esimerkiksi tekemällä mielekkäitä asioita, liikkumalla ja pitämällä huolta riittävästä levosta. Mielenterveyden ongelmat voivat lisätä riskiä esimerkiksi muistisairauksille sekä sydän- ja aivohalvauksille.  

Ikääntyneen mielenterveyttä voi kuormittaa esimerkiksi fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn heikentyminen, yhteiskunnan asenteet, läheisten ihmisten menetys, yksinäisyys sekä kokemus itsemääräämisoikeuden menetyksestä. Näissä tilanteissa hyvät ihmissuhteet, tilanteiden hyväksyminen, avoin suhtautuminen ja myönteinen asenne ovat mielenterveyttä suojaavia tekijöitä.  

Yhteiskuntatasolla ikääntyneiden mielenterveyttä edistetään esimerkiksi edullisilla tai ilmaisilla kulttuuripalveluilla, ikärasismin poistamisella ja ikääntyneiden mielenterveyspalveluilla. Muita toimenpiteitä ikääntyneen mielenterveyden edistämiseksi on esimerkiksi ikääntyneille sopivat liikuntaympäristöt, vertaisryhmät, kerhot ja kotipalvelut. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on tärkeää puuttua varhain kaltoinkohteluun ja mielenterveyden ongelmiin. Tutkimusten mukaan ikääntyneet saavat muita vaikeammin esimerkiksi keskusteluapua. Tämä voi johtua siitä, että ikääntyneiden mielenterveyshäiriöt voivat näyttäytyä eri tavalla kuin muilla, tai siitä, että ikäihmiset eivät välttämättä osaa tunnistaa mielenterveyshäiriöitä ja hakea niihin apua. 

Hyvät sosiaaliset suhteet ja osallisuuden tunne ovat merkittäviä mielenterveyttä edistäviä tekijöitä. Yksinäisyyttä kokeva ihminen voi saada ystävän esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan kautta. Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta järjestää vapaaehtoisia ystäviä esimerkiksi vanhuksille tai mielenterveyskuntoutujille. Mummon kammari tarjoaa ikääntyneille esimerkiksi kertaluontoista apua pihatöihin tai kotona käyvää ystävää juttuseuraksi. Voit tukea ikääntyneen mielenterveyttä pienilläkin teoilla, esimerkiksi olemalla läsnä, kuuntelemalla ja yhteisen tekemisen järjestämisellä. 

Lähteet: 

https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/ikaantyneiden-mielenterveys

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_ikaihmisten_mielenterveydesta/Pages/default.aspx

https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/hyvinvointi-ja-mielenterveys-elaman-eri-vaiheissa/mielenterveys-ikaantyessa/

https://rednet.punainenristi.fi/ystavatoiminta

https://www.mummonkammari.fi/sivustot/mummon_kammari

Nuorisossa on tulevaisuus, mutta millaisena nuoret näkevät oman tulevaisuutensa?

Yhteiskunnan jatkuvuuden ja kestävyyden kannalta ajateltuna, nuorisossa on tulevaisuus. Kun suuret ikäluokat siirtyvät työelämästä viettämään leppoisia eläke päiviä, on nuorilla “velvollisuus” pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Siksi nuorisoon ja heidän tulevaisuuteensa panostaminen on samalla panostus koko yhteiskunnan tulevaisuuteen. Mutta millaisena nuoret itse näkevät tulevaisuutensa?

Lue lisää Nuorisossa on tulevaisuus, mutta millaisena nuoret näkevät oman tulevaisuutensa?

Tukiperhe perheen tukena

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai perheelle voidaan järjestää sosiaalipalveluna tukihenkilö tai -perhe arkea helpottamaan. Tukihenkilö toimii tuettavan omassa ympäristössä ja voi auttaa perhettä esimerkiksi viettämällä aikaa lasten kanssa, tukemalla koulunkäynnissä tai auttamalla perheenjäseniä sosiaalietuuksien hakemisessa. Tukiperhetoiminnassa tuettava lapsi osallistuu tukiperheen normaaliin arkeen viettämällä viikonloppuja tai lomia perheessä. Kerron tässä postauksessa tarkemmin tukiperhetoiminnasta erityislapsiperheessä.

Lue lisää Tukiperhe perheen tukena

Maiden suvaitsevaisuus

Is Love A Crime? | Facebook
Kuva: Getty images

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva turvapaikanhakija, kokee usein olevansa yksin ja jääkin yksin. Moni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat turvapaikanhakijat pelkäävät kidutusta, vainoa ja jopa kuolemaa, ja täten ovat olleet kaapissa kotimaassaan koko elämänsä. Omassa maassa turvapaikanhakija on saattanut elää pelottavassa ilmapiirissä, jossa muut saattavat kohdella sinua inhimillisesti seksuaalisuutesi perusteella.

Lue lisää Maiden suvaitsevaisuus

Turvapaikanhakija ja seksuaalivähemmistö

Osa turvapaikan hakijoista saattaa perustella hakemuksen sillä, että kuuluu seksuaalivähemmistöön. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että saa automaattisesti oleskeluluvan tällä perustelulla. Vaikka joissain maissa ei hyväksytä seksuaalivähemmistöä, eikä sitä voi siellä näyttää. Siellä ei pysty elämään normaalisti ja tämän takia he haluavat Suomeen. Oleskeluluvan saantiin vaikuttaa muutkin asiat, joudutko uhatuksi tai vainotuksi, kun kuulut seksuaalivähemmistöön. Joudutko vaaraan, jos palaat kotimaahasi? Migri selvittää ja kyselee turvapaikanhakijalta lisäkysymyksiä seksuaalisesta suuntautumisesta. Hakijan tulee kertoa mitä hänelle voi tapahtua ja mitä hän pelkää, jos hän palaa kotimaahansa. (Migri,2022.)

Lue lisää Turvapaikanhakija ja seksuaalivähemmistö

Kehitysvammaisen työllistyminen

Hei kaikille ja hyvää alkanutta viikkoa! Tässä julkaisussa puhun kehitysvammaisten työllistymisestä sekä avotyötoiminnan puutteista. 

Suomessa on suunnilleen noin 30 000 työikäistä kehitysvammaista. Vain pieni osa heistä, n. 500-600 henkilöä työskentelee palkkatyössä. Tuhansilla kehitysvammaisista on koulutus ja paljon kiinnostusta sekä halua työn tekemiseen. Arvion mukaan on 3 000 kehitysvammaista ihmistä, jotka pystyisivät työskentelemään palkkasuhteisessa työssä, jos he saisivat siihen tilaisuuden.

Lue lisää Kehitysvammaisen työllistyminen

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli

woman in black long sleeve shirt holding black ceramic mug
Lähde: unsplash.com @priscilladupreez

Joulukuun lopussa presidentti vahvisti uuden lain pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista. Uusi laki astuu voimaan tämän vuoden toukokuussa. Mikä sitten on tämä pohjoismainen työvoimapalvelumalli käytännössä? 

Lue lisää Pohjoismainen työvoimapalvelumalli

Lemmikistä on seuraa vanhukselle

Lemmikkieläimet tuovat ihmiselle hyvää mieltä ja niistä on seuraa iästä riippumatta. Lemmikin pitäminen voi tukea ihmisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Vanhemmiten oman lemmikin, erityisesti koiran, pitäminen voi olla kuitenkin haasteellista. Kissa voikin olla vanhukselle helpompi vaihtoehto.

Lue lisää Lemmikistä on seuraa vanhukselle

Matalan kynnyksen apua Ohjaamosta

ohjaamo logo
Lähde ohjaamot.fi

Halusin perehtyä tarkemmin siihen millaista matalan kynnyksen apua on tarjolla työttömille ja syrjäytyneille. Ensimmäisenä itsellä tuli mieleen Ohjaamo, mikä kertoo onnistuneesta mainostuksesta ja perehdyin tarkemmin siihen millaista apua Ohjaamosta on mahdollista saada. 

Lue lisää Matalan kynnyksen apua Ohjaamosta

Käyttöhuoneiden puolesta!

Tulevana sunnuntaina käydään ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustoihin edustajat, joiden tehtävänä on päättää hyvinvointialueidensa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Aluevaalien humussa huumeiden käyttöhuoneet ovat nousseet taas tärkeäksi puheenaiheeksi päihdepalveluiden uudistamisessa. Etenkin isoissa kaupungeissa huumekuolemat lisääntyvät ja rikollisuus huumeiden käytön ympärillä kasvavat, eivätkä nämä ongelmat katoa katsetta kääntämällä. Myös Suomessa huumeidenkäyttö- ja yliannostuskuolemat ovat olleet nousussa vuodesta –91 lähtien, ja etenekin buprenorfiinin (yleisesti Subutexiksi kutsuttu) aiheuttamien yliannostuskuolemien määrä on kolminkertaistunut vuoden 2002 tutkimuksen jälkeen (THL 2020).

Lue lisää Käyttöhuoneiden puolesta!