Kielteinen turvapaikkapäätös – mitäs nyt?

Kuva: Kuvia Suomesta.

Migrin tilastojen mukaan vuonna 2021 tehtiin 4086 turvapaikkahakemusta, joista kielteisen päätöksen sai 893 hakijaa. Myönteisiä päätöksiä annettiin 2132 kpl ja loput hakemukset jätettiin tutkimatta tai hakemus raukesi muusta syystä.

Seuraavassa käyn läpi turvapaikanhakijan vaihtoehtoja kielteisen päätöksen jälkeen. Lähteinä olen käyttänyt Maahanmuuttoviraston kotisivuja tai sen ylläpitämää paluuinfo-sivustoa. Alla olevasta linkistä pääset tarkastelemaan hakemusmääriä:

https://tilastot.migri.fi/index.html#decisions/23330/49?end=623

Päätös turvapaikkahakemuksen ratkaisusta tulee Maahanmuuttovirastosta (Migriltä) tai poliisilta. Päätöskirje annetaan hakijan äidinkielellä tai vähintään hakemukseen ilmoitetulla kielellä, jota hakija on ilmoittanut ymmärtävänsä. Tiedon antamiseen voidaan käyttää tulkkia tai kääntäjäpalvelua. Päätöksen mukana annetaan kirjallinen ohjekirje kielteisestä oleskelulupapäätöksestä Suomeen. (Maahanmuuttovirasto 2022a.)

Kirjeessä hakija ohjataan kertomaan kielteisestä päätöksestä oikeusavustajalle sekä vastaanottokeskuksen työntekijälle heti, jotta nämä osaavat neuvoa hakijaa jatkoasioissa.

Kielteisessä päätöksessä kerrotaan, onko hakijan työnteko-oikeus vielä voimassa. Mikäli hakija on töissä, työnantajalle on heti kerrottava työnteko-oikeuden päättymispäivästä. (Maahanmuuttovirasto 2022b.)

Kielteisen päätöksen jälkeen

Hakija valitsee kahdesta jatkopolusta: vapaaehtoinen paluu kotimaahansa tai päätöksestä valittaminen. Vapaaehtoiseen paluuseen on mahdollista saada tukea. Tuen saaminen edellyttää, ettei hakijalla ole vireillä olevia turvapaikkahakemuksia tai päätöksestä tehtyjä valituksia. Tuen voi myöntää vastaanottokeskus. Yhtä aikaa vireillä olevia hakemuksia ovat turvapaikka,- oleskelulupa- ja muukalaispassihakemukset.

Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus joko hylkää valituksen tai kumoaa Maahanmuuttoviraston päätöksen. Jos oikeus kumoaa päätöksen, asia palautuu Maahanmuuttovirastoon uuteen käsittelyyn. (Maahanmuuttovirasto 2022a.)

Vapaaehtoisen paluun tuki

Tämä on korvaus hakijan matka- ja muuttokustannuksiin sekä avustus uudelleenkotoutumiseen kotimaassa. Tukimuoto on joko käteinen raha tai hyödykkeenä saatava tuki oman yrityksen perustamiseen, kouluttautumiseen, asunnon vuokraamiseen tai terveydenhuoltomenoihin. Hyödyketuki räätälöidään hakijan tarpeiden mukaan. (Maahanmuuttovirasto 2022c.)

Hakemus käsitellään vastaanottokeskuksessa tai Maahanmuuttovirastossa. Hakijan perhetilanne ja terveydentilanne otetaan huomioon päätöksenteossa.

Vastaanottokeskus tai Maahanmuuttovirasto tiedustelevat poliisilta, onko vapaaehtoinen paluu mahdollista. (Maahanmuuttovirasto 2022c.)

Vapaaehtoisessa paluussa henkilö saa apua kansainvälisestä siirtolaisjärjestö IOM:sta. IOM auttaa hakijaa paluujärjestelyissä. Järjestö tarjoaa neuvontaa, varaa matkat ja auttaa  matkustusasiakirjan hankinnassa. (Lisätietoja: www.paluuinfo.fi /Maahanmuuttovirasto 2022.)

Käteistuen rahallinen arvo määräytyy hakijan paluukohteen sekä hakijan iän perusteella: aikuinen vai lapsi. Aikuisen avustusmäärä vaihtelee 200–1500 euron välillä ja lapsen määrä on taas 100–750 euroa. EU-kansalainen voi saada vapaaehtoisen paluun tukea vain, jos hakija on ihmiskaupan uhri. Tukea voidaan korottaa perustellusti iän, vamman, sairauden, perhetilanteen tai muun henkilökohtaisen syyn perusteella. Korotusta voidaan antaa myös ihmiskaupan uhreille ja alaikäiselle yksin palaavalle lapselle. Maksimiavustus aikuisille on 2000 euroa ja lapselle 1000 euroa. Tukea voidaan myös alentaa tai jättää myöntämättä perustelluista väärinkäytösepäilystä tai, jos hakijalla on omia tuloja tai varallisuutta tai, jos kyseessä on lyhyt poissaolo kotimaasta. (Maahanmuuttovirasto 2022d.)

Hyödyketuen määrä riippuu paluumaasta. Aikuisen hakijan hyödyketuki on suuruudeltaan 3000–5000 euroa ja lapsen 1500 euroa. Italiaan voi saada vain käteistukea. (Maahanmuuttovirasto 2022d.)

Käännyttäminen

Kuva: Kuvia Suomesta.

Jos turvapaikanhakija kielteisen päätöksen saatuaan ei valita päätöksestä hallinto-oikeuteen, on hänen poistuttava Suomesta valitusajan puitteissa. Maksimiaika on yleensä 30 vrk. Ensisijainen vaihtoehto on vapaaehtoinen paluu kotimaahan. Jos se ei toteudu, poliisi poistaa eli käännyttää turvapaikkaa hakeneen maasta. Maahanmuuttovirasto tekee ensin käännyttämispäätöksen, jonka jälkeen poliisi voi toimeenpanna käännytyksen. Jos kielteisen päätöksen saanut on tehnyt päätöksestä valituksen hallinto-oikeuteen, ei käännyttämistä toimeenpanna ennen hallinto-oikeuden päätöstä. (Maahanmuuttovirasto 2022c; Paluuinfo 2022.)

Vastaanottopalvelut päättyvät 30 vrk:n kuluttua siitä, kun poliisi ilmoittaa, ettei se voi käännyttää kielteisen päätöksen saanutta esim. heikkojen liikenneyhteyksien takia tai siksi, ettei kotimaa vastaanota palautettuja henkilöitä poliisin saattamina. 30 vrk:n aikana voi palata itsenäisesti tai hakea vapaaehtoisen paluun tukea. (Maahanmuuttovirasto 2022c.; Paluuinfo 2022.)

Turvapaikanhakijat ja heihin käytetty valtion raha herättää aina keskusteluja ja some-kommentointia. Jatkossa suosittelisinkin tutustumaan tilastoihin ennen näppikseen tarttumista -peace! –Minna

Lähteet:

Maahanmuuttovirasto 2022a. Viitattu 9.3.2022. https://migri.fi/kielteinen-paatos-turvapaikanhakijalle

Maahanmuuttovirasto 2022b. Sinulle ei ole myönnetty oleskelulupaa Suomeen. Viitattu 9.3.2022 https://migri.fi/documents/5202425/30364818/Sinulle+ei+ole+my%C3%B6nnetty+oleskelulupaa+Suomeen+(fi).pdf/29999241-017d-0924-7bbb-856e2a78257d/Sinulle+ei+ole+my%C3%B6nnetty+oleskelulupaa+Suomeen+(fi).pdf?version=1.1&t=1645772850155

Maahanmuuttovirasto 2022c. Viitattu 9.3.2022. https://migri.fi/paluu

Maahanmuuttovirasto 2022d. Viitattu 10.3.2022. https://migri.fi/avustukset-maittain Paluuinfo 2022. Viitattu 10.3.2022. http://voluntaryreturn.fi/fi/etusivu/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi