Valvottu koevapaus

“Päivä vankilassa maksaa saman verran kuin majoittuminen hyvässä hotellissa – tavoitteena on passittaa yhä useampi vanki halvempaan valvontaan”. Näin kirjoittaa toimittaja Jesse Mäntysalo artikkelissaan. (Yle 2021.) Kustannussäästöjen lisäksi valvotun koevapauden on todettu ehkäisevän rikosten uusimista ja edistävän vangin sopeutumista normaaliin elämään. Mitä koevapaus sitten tarkoittaa?

Vanki voidaan sijoittaa vankilan ulkopuolelle valvottuun koevapauteen enintään kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapauttamista tai koko rangaistuksen suorittamisesta vapauttamista. Koevapauden ajan vankia valvotaan esimerkiksi teknisin välinein, kuten nilkkaan tai ranteeseen laitettavan paikantimen avulla. Valvotun koevapauden edellytys on vangin päihteettömyys, sekä muiden hänelle asetettavien ehtojen noudattaminen koevapauden aikana. Koevapauden valvonnasta vastaa vankila. Koevapautta säätelee Laki valvotusta koevapaudesta 629/2013. Koevapautta varten laaditaan toimeenpanosuunnitelma, johon sisältyy muun muassa koevapaudessa olevan asuminen, toimintavelvoite ja valvonta. (RISE 2022.)

Ennen koevapauteen sijoittamista, vankila arvioi koevapauden edellytysten täyttymistä. Edellytykset ovat sitoutuminen päihteettömyyteen, asetettujen yhteydenootovelvoitteiden, sekä muiden määrättyjen ehtojen noudattaminen. Koevapauden aikana vanki velvoitetaan osallistumaan erilaisiin toimintoihin, kuten työhön, opiskeluun tai kuntoutukseen, kuten esimerkiksi päihdekuntoutukseen tai vaikkapa Kriminaalihuollon tukisäätiön toimintoihin (Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022). Koevapautta varten tehdään suunnitelma muun muassa vangin asumisesta ja toimeentulosta. Ennen valvotun koevapauden alkua vangilla on oltava asunto. (Yle 2021.) Valvotussa koevapaudessa oleva vanki voi saada normaalisti hänen elämäntilanteeseensa kuuluvia Kelan tukia, kuten esimerkiksi sairauspäivärahaa ja asumistukea (Kela 2022).

Valvotun koevapauden aikana vangin liikkumista säädellään siten, että hänen tulee olla puhelimella tavoitettavissa ja pysyä asunnossa klo 21-06 välisenä aikana. Perustellusta syystä, esimerkiksi työn tai muun toiminnan vuoksi aikataulua voidaan muuttaa. Vangin tulee sitoutua valvontaviranomaisen ennalta ilmoittamatta tekemiin valvontakäynteihin. Valvontaviranomaisen velvollisuus on tehdä käynnit huomiota herättämättä. Valvotussa koevapaudessa olevan vanki sitoutuu myös mahdollisiin päihdeseuloihin tai puhallutuksiin. (Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022.) Seksuaalirikoksesta tuomitulle vangille voidaan asettaa ehdoksi sitoutuminen seksuaaliviettiä alentavaan lääkitykseen (RISE 2022).

Mikäli koevapauteen sijoitetun vangin asunnossa asuu alaikäisiä lapsia, selvitetään heidän mielipiteensä vangin koevapauteen sijoittamisesta lastensuojelun kanssa. Myös samassa asunnossa asuvien täysi-ikäisten mielipide selvitetään. (Finlex 2022.)

Yleisin syy koevapauden epäonnistumiseen on erilaiset päihderikkomukset. Valvotun koevapauden aikana vangin on tarkoitus harjoitella päihteetöntä ja rikoksetonta elämää. Mikäli tämä ei onnistu, voidaan koevapaus keskeyttää ja tuomion loppuosa suoritetaan suljetussa vankilassa. (RISE 2022.)

Valvottu koevapaus herättää ihmisissä monenlaisia mielipiteitä. Millaisia mielipiteitä se sinussa herättää?

Lähteet:

Finlex 2022. Laki valvotusta koevapaudesta. Viitattu 27.2.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130629

Kela 2021. Vankilassaolo ja Kelan etuudet. Viitattu 27.2.2022. https://www.kela.fi/documents/10192/3240038/Vankilassaolo%20ja%20Kelan%20etuudet.pdf

Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022. Valvottu koevapaus. Viitattu 27.2.2022. https://www.krits.fi/tietoa/lasten-sivut/rangaistukset/valvottu-koevapaus/

Mäntysalo, J. 2021. Päivä vankilassa maksaa saman verran kuin majoittuminen hyvässä hotellissa – tavoitteena on passittaa yhä useampi vanki halvempaan valvontaan. Yle. Viitattu 27.2.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12142426

RISE 2022. Valvottu koevapaus. Viitattu 27.2.2022. https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/taytantoonpano/vapautuminen/valvottukoevapaus.html

RISE 2022. Valvotun koevapauden täytäntöönpano. Viitattu 27.2.2022. https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/seuraamukset/saannokset/maarayksetjaohjeet/valvotunkoevapaudentoimeenpano60112008.html

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi