Käyttöhuoneet – uhka vai mahdollisuus?

Huumeiden käyttö Suomessa

Suomessa huumeiden käyttö ja kokeilu on ollut vaihtelevasti kasvussa jo 1990-luvulta lähtien. Vuonna 2018 tehdyn huumekyselyn mukaan 24 % prosenttia vastanneista on kokeillut jotain huumetta vähintään kerran. Kyselyn mukaan siis lähes joka neljäs 15–69-vuotias suomalainen olisi kokeillut edes kerran elämässään huumeita. (Päihdelinkki 2021a.) Määrä kuulostaa huolestuttavalta, mutta toisaalta myös realistiselta. Huumeiden käytön kasvun myötä myös päihdehuollon tarve kasvaa, ja se on seikka, jota emme voi vain sivuuttaa. Huumekuolemat ja huumeiden käytöstä johtuvat haitat tulevat todennäköisesti lisääntymään. Itse asiassa huumekuolemat ovat jo 2010-luvun puolivälin jälkeen olleet kasvussa. (Päihdelinkki 2021a).

Kuviossa 1 nähdään tutkimustuloksia päihdehuollon huumeasiakkaiden pistokäytöstä 2021. Kyselyyn vastanneista kokonaisuudessaan 81 % on käyttänyt huumeita pistämällä elämänsä aikana, ja 43 % viimeisen kuukauden aikana. (Päihdehuollon huumeasiakkaat 2021.) Huumausaineiden pistämistä ei voida suositella, sillä terveyshaittojen riski on suuri. Pistokäytön suurimpina riskeinä ovat yliannostus, tartuntataudit, tulehdukset ja erilaiset vauriot kuten verisuoni-, iho- ja kudosvauriot. Nämä vauriot voivat johtaa kuolioon ja amputaatioon, tai pahimmissa tapauksissa kuolemaan. (Päihdelinkki 2021b.)

Kuvio 1: Huumeiden pistokäyttö opioidien käytön mukaan 2021 (%)
(Päihdehuollon huumeasiakkaat 2021).

Käyttöhuoneet

Huumeiden käyttöhuoneet, toiselta nimeltään valvotut pistotilat ovat terveydenhuollon ammattilaisten valvomia tiloja, joissa päihteidenkäyttäjät voivat käyttää valvotusti huumeita. Käyttöhuoneet on alun perin kehitetty 1980-luvulla ehkäisemään HIV:n leviämistä, ja ensimmäinen käyttöhuone perustettiin Sveitsiin vuonna 1986. Nykyään käyttöhuoneita on kahdeksassa Euroopan maassa, ja Euroopan ulkopuolella ainakin Kanadassa ja Australiassa. Suomessa ei huumeiden käyttöhuoneita ole, ainakaan toistaiseksi. (THL 2021.)

Huumeiden käyttöä ei voi kukaan ulkopuolinen estää, mutta siitä voidaan pyrkiä tekemään käyttäjillä turvallisempaa, ja tämä onkin käyttöhuoneiden perimmäinen tarkoitus. Käyttöhuoneilla pyritään ehkäisemään yliannostuskuolemia ja epähygieenisestä pistämisestä johtuvia haittoja. Käyttöhuoneet tarjoavat neuvontaa ja ohjausta päihteidenkäyttäjille, ja parhaimmillaan tavoittaa kaikista marginalisoiduimpia yhteiskunnan jäseniä. (THL 2021.) Monet tutkimukset yleisesti osoittavat, että käyttötilat ovat marginalisoitujen huumeiden käyttäjien suosiossa.

Kuva: Pixabay

Valvottujen pistotilojen käyttöönotto Suomessa on herättänyt paljon keskustelua huumeiden käytöstä ja huumausainelainsäädännöstä. Suomessa käyttötilojen esteenä on nykyinen lainsäädäntö, jonka mukaan huumausaineiden hallussapito ja käyttö on rangaistavaa. Valvottujen pistotilojen käyttöönotto edellyttäisi muutosta lainsäädännössä, ja aihe on kerännyt monia mielipiteitä eri tahoilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut käyttöhuoneiden kokeilua. Myös Helsingin kaupunki on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle erillislain säätämistä, jotta valvotun käyttötilan kokeilu kaupungissa olisi mahdollista. (THL 2021.) Heinäkuussa 2022 kansalaisaloite valvotusta huumeiden käyttöhuoneista keräsi yli 50 000 allekirjoitusta, ja aloite siirtyi eduskunnan käsiteltäväksi. Kansalaisaloite ehdottaa, että eduskunta käynnistää lainvalmistelun huumausaineiden käyttötilakokeilusta. (Kansalaisaloite.fi 2022.) Tähän mennessä käyttöhuoneiden kokeilu on herättänyt päättäjissä mielipiteitä puolesta ja vastaan, joten jää nähtäväksi, tuleeko Suomeen käyttöhuoneita edes pilottitasolla.

Mihin käyttöhuoneita sitten tarvitaan?

Valvottujen käyttötilojen puolesta on vuosien varrella tehty monia selvityksiä ja tutkimuksia, joihin on listattu käyttöhuoneiden todettuja hyötyjä ja myönteisiä vaikutuksia.

Käyttöhuoneiden mahdolliset hyödyt:

 • Huumekuolemien estäminen
 • Palveluohjaus ja neuvonta
 • Marginalisoituneimpien huumeidenkäyttäjien tavoittaminen
 • Pistämiseen ja päihteiden käyttöön liittyvä terveysneuvonta
 • Tartuntatautien testaus ja hoitoon ohjaaminen
 • Ympäristön häiriöiden väheneminen, turvallisuus ja siisteys

Itse työskentelen päiväkeskuksessa ohjaajana alueella, jossa kohtaa päivittäin paljon päihteidenkäyttäjiä. He ovat ikään kuin osa katukuvaa, enkä enää kohta pysty sormilla laskemaan niitä kertoja, kun olen nähnyt jonkun piikittävän kadulla. Joillekin pistokäytön näkeminen voi olla hyvinkin järkyttävää, ja ei ole vain yhtä kertaa, kun olen nähnyt lapsen altistuvat mainitsemalleni tilanteelle. Valvotut pistotilat voisivat ehkäistä tavantallaajia kohtaamasta piikittäviä käyttäjiä haluamattaan. Käyttöhuoneet siis todennäköisesti vähentäisivät huumeiden pistokäyttöä yleisillä paikoilla kuten kadulla, puistoissa ja julkisissa vessoissa.

Käyttöhuoneista käytävissä keskusteluissa on noussut myös huolia mahdollisista haitoista. Jotkut uskovat käyttöhuoneiden lisäävän avointa huumeiden käyttöä, rohkaisevan huumeiden käyttöön ja viivästyttävän mahdollista hoitoon hakeutumista. Tutkimukset ja kokemukset maailmalla ovat todistaneet, että huumeiden käyttö ei kasva käyttöhuoneiden myötä. Toisaalta on huomattu käyttöhuoneiden lisäävän ympäristön siisteyttä ja turvallisuutta. Käytännössä tämä on näkynyt esimerkiksi käyttövälinejätteen vähenemisenä julkisilla paikoilla.

Näin tulevan sosionomin silmin näen valvottujen käyttötilojen yhtenä isoimpana hyötynä ihmisten kohtaamisen. On tutkitusti todisteita siitä, että käyttötilat saavuttavat palveluiden ulkopuolella olevia tai syrjäytyneitä henkilöitä. Joillekin käyttöhuone voi olla ainut paikka, jossa kohdata terveydenhuollon henkilökuntaa. Valvotut pistotilat ovat yksi polku palvelun piiriin. Jos yksikin elämä pelastuu käyttöhuoneiden ansiosta, on se mielestäni riittävä syy niiden käytölle.

Lähteet:

Kansalaisaloite.fi 2022. Valvottu käyttötila huumeita käyttäville. Viitattu 3.11.2022. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9890

Päihdehuollon huumeasiakkaat 2021. Tilastoraportti 33/2022. THL. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/144712/Tr33_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Päihdelinkki 2021a. Huumeiden käyttö Suomessa. Viitattu 3.11.2022. https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/huumeet-ja-muut-paihdyttavat-aineet/huumeiden-kaytto-suomessa

Päihdelinkki 2021b. Suonensisäinen käyttö ja riskien minimointi. Viitattu 4.11.2022. https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/huumehaittojen-vahentaminen-ja-tartuntataudit/suonensisainen-kaytto-ja-riskien-minimointi

THL 2021. Huumeiden käyttöhuoneet. Viitattu 3.11.2022. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/huumeet/huumetutkimus/huumetyota-meilla-ja-maailmalla/huumeiden-kayttohuoneet

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

10 ajatusta aiheesta “Käyttöhuoneet – uhka vai mahdollisuus?”

 1. Moi Ella 🙂

  Kirjoitit erittäin kiinnostavan ja avartavan blogin käyttöhuoneista. Täytyy myöntää, että minullakin oli ennakkolulloja käyttöhuoneita kohtaan, taka-ajatuksella, että täten huumeiden käyttö olisi ns. hyväksyttävämpää. Sait kuitenkin minut pohtimaan asiaa laajemmin. Utopinen ajatustapani maailmasta on, että maailmasta tulee parempi kun asioita ymmärretään ja hyväksytään ja avun tarpeessa olevia autetaan. On myös totta, että käyttöhuoneet toisivat valvontaa käyttämiseen, joka mahdollisesti vähentäisi myös kulkutautien leviämistä ja kuolemia.

 2. Moi,
  Käyttöhuoneet ovat ehdottomasti mielestäni myös hyvä asia ja ne tulisi ottaa Suomessa myös käyttöön. Puhtaiden neulojen ja turvallisten paikkojen järjestäminen käyttäjille auttaa ehkäisemään tautien leviämistä ja yliannostusten aiheuttamia kuolemia. Itse en ole koskaan nähnyt kenenkään piikittävän kadulla, mutta olen nähnyt ihmisiä sammuneena tai sammumispisteessä keskellä päivää kaupungin vilskeessä. Käyttöhuoneet voisivat estää heitä joutumasta muun muassa ryöstön kohteeksi. Ainoaksi esteeksi voisi muodostua alueen asukkaiden pelko päihteidenkäyttäjien kerääntymisestä paikkaan, johon käyttöhuone sijoitettaisiin.

 3. Moi!
  Tosi informatiivinen ja mielenkiintoinen postaus, olenkin seurannut jonkin verran käyttöhuoneisiin liittyvää keskustelua, ja vaalien aikaan luin eri ehdokkaiden vastauksia poliittisiin kysymyksiin. Yhtenä kysymyksenä oli juuri huumeiden käyttöhuoneet, kyllä vai ei. Muistan nähneeni yllättävän paljon vastustusta, mikä voi hyvinkin kieliä siitä, ettei asiaan olla tutustuttu tarpeeksi. Heidän täytyisi lukea tämä postaus! Ymmärrän, että huumeiden käyttöhuone kuulostaa sanana karulta, mutta niiden tarkoitusperät ja vaikutukset ovat hyödyllisiä niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin. Itsekin olen huoneiden kannalla, tai ainakin ne olisi kokeilun arvoinen juttu. Tämä postaus toi vielä lisävahvistusta mielipiteelleni. Toivon, että lakikin muuttuisi sen mukaan, mikä oikeasti palvelee ihmisten turvallisuutta, etua ja henkeä parhaiten.

 4. Morjens Ella! Tärkeä aihe ja tärkeitä ajatuksia! Itselleni on todella vaikea käsittää, kuinka yleistä huumeidenkäyttö nykyisin oikeasti on. Luvut ovat hurjan korkeat, kun ajattelee että kyseessä on todella asia, joka on tällä hetkellä täysin kriminalisoitua maassamme.
  Itse muistan kun lapsena näin lohduttomasti itkevän naisen piikittävän itseään Kumpulan ja Käpylän välisellä puistotiellä, ja se oli sielläpäin silloin, ja varmaan nykyäänkin, todella harvinainen näky. Mutta tuo näky on jäänyt kaikessa järkyttävyydessään mieleeni hyvin. Muistan yhä tarkan paikan, naisen ulkoisen olemuksen ja tilannetta selvittämään saapuneet aikuiset, ja jopa sen päiväisen säätilan, vaikka en kerennyt olla tilanteessa läsnä kovinkaan kauaa ja tapauksesta on yli kaksikymmentäviisi vuotta. Esiin nostamiesi kansainvälisten tutkimusten valossa voisi uskoa, että mikäli käyttöhuoneita olisi ollut jo tuolloin käytössä, olisi tämäkin nainen voinut olla toisenlaisessa tilanteessa elämänsä kanssa. En sano, etteikö hän olisi käyttänyt enää huumeita, mutta hän olisi saattanut saada apua muihin ongelmiinsa, mikäli ammattilainen olisi hänet käyttöhuoneessa arvostavasti kohdannut. Ja koulumatkalla olleet lapset eivät olisi joutuneet tätä tapausta omin silmin todistamaan. En tosin silloin ajatellut sen järkyttäneen tai vaikuttaneen minuun sen kummemmin, mutta kyllä tapaus jonkinlaisen jäljen minuun jätti, kun kerran edelleen muistan tapauksen niin yksityiskohtaisesti. Kiitos Ella tästä runsaasti ajatuksia herättäneestä tekstistä!

 5. Hei, todella mielenkiintoinen ja ajankohtainen postaus! Omat ajatukseni ovat olleet kahden vaiheilla jo pitkään. Tai no, eivät oikeastaan. Mielestäni käyttöhuoneet ovat hyvä idea ja näen niiden positiiviset puolet. Olisi hienoa, jos käyttöhuoneiden avulla voitaisiin vähentää esimerkiksi likaisten neulojen käyttöä, sairauksien leviämistä ja huumeisiin liittyvää väkivaltaa. Kuitenkin pohdin, että olisivatko käyttöhuoneet myös huumeiden käyttäjien mielestä tarpeellisia? Olisiko niitä tarpeeksi? Olisivatko ihmiset valmiita matkustamaan käyttöhuoneisiin sen sijaan, että pysyisivät vanhoissa tavoissaan ja tapaamispaikoissaan?

  Kuitenkin koen, että käyttöhuoneet vahvistaisivat ihmisarvoa ja toisivat avun saataville ihmisille, jotka eivät muuten päädy avun piiriin. Myös käytännön apu olisi todella toivottua, jotta ihmiset oppisivat esimerkiksi oikean pistotekniikan puhtailla neuloilla ja siten voisivat tehdä sen mahdollisimman turvallisesti. Olet oikeassa siinä, että jos yksikin ihminen pelastuu käyttöhuoneiden myötä, ovat ne sen arvoisia.

 6. Mielenkiintoni heräsi postausta kohtaan heti, kun näin otsikon. Olin aiemmin kuullut kyseisistä käyttöhuoneista, mutta en ollut perehtynyt asiaan sen enempää. Huoneet herättävät minussa ristiriitaisia ajatuksia, kun ajattelen sitä eri näkökulmilta.
  Postauksesta huomaan, että olet perehtynyt aiheeseen paljon lähteitä käyttäen, ja se avarsi tietämystäni ja sekä näkemystä asiaa kohden, kiitos tästä!

 7. Morjesta!
  Blogista huomaa, että olet hyvin perillä käyttöhuoneisiin liittyvistä asioista ja keskustelusta niiden ympärillä. Olen itsekin seurannut jonkin verran uutisia niihin liittyen. Ehkä alun pienten ennakkoluulojen jälkeen olen myös tullut siihen tulokseen, että ne olisivat ehdottomasti kokeilemisen arvoinen juttu. Kuten kirjoitit, niin käyttöhuoneet olisivat yksi polku palvelun piiriin ja muutenkin mahdollisia hyötyjä on lukemattomia. Huumeita käytetään kuitenkin, niin miksi ei mieluummin ammattilaisten valvomassa, turvallisessa ympäristössä. Sain tästä myös paljon uutta tietoa huumeiden käytön yleisyydestä Suomessa ja tykkäsin omasta pohdinnastasi blogin lopussa!

 8. Heippa Ella
  Kirjoitat erittäin tärkeästä ja ajankohtaisestakin aiheesta. Aikaisemmin olen ollut asian suhteen hieman kahden vaiheilla. Otettuani asiasta enemmän selvää olen nykyisin sitä mieltä, että käyttöhuoneet tulisi laillistaa. Koska valitettava fakta on, että huumeita tullaan käyttämään aina ja käyttöhuoneiden avulla siitä voitaisiin tehdä käyttäjille ainakin hieman turvallisempaa. Olet selvästi perehtynyt aiheeseen ja kirjoitit aihetta erittäin hyvin avaavan blogin.

 9. Moikka Ella!
  Kiinnostavaa kuulla, että ensimmäinen käyttöhuone on avattu jo 80-luvulla ja itselläni ei ennen tätä postausta ollut tietoa siitä, kuinka paljon niitä tällä hetkellä on maailmassa. Itse olen myös sitä mieltä, että käyttöhuoneissa on paljon positiivista ja niitä kannattaisi ehdottomasti edes kokeilla täällä Suomessakin. Harmi, että olet haluamattasi joutunut noinkin usein näkemään pistokäyttöä julkisilla paikoilla. Olet oikeassa, että varsinkaan lapsia ei tulisi altistaa sen näkemiselle.
  Kiitos hyvästä ja avartavasta tekstistäsi!

 10. Moi Ella! Aiemmassa elämässä tuli nähtyä näitä käyttövälineitä, lähinnä ruiskuja aika paljonkin ja erilaisissa paikoissa. Harvoin tuli mietittyä tarinoita niiden takana niin paljon, mitä tekstiäsi lukiessa. Usein vaikka ruiskuja löytävät sivulliset näkevät vain ikäviä jälkiä sosiaalisista ongelmista miettimättä lainkaan, mitä tarinoita niihin liittyy. Käytetyt neulat yleisissä vessoissa ja jopa kadulla ovat arkipäivää esimerkiksi Helsingin paremmillakin alueilla. Itselle silloin aiemmin nousi pelko siitä, mitä tapahtuu, jos pieni lapsi löytää ruiskun esimerkiksi leikkikentältä ja saa osakseen pahimmillaan koko elämän kestävän riesan. Nyt näkökanta on laajentunut ja tekstisi informaation määrä avasi silmiäni vielä enemmän. Olen kanssasi samaa mieltä esimerkiksi siitä, että jos käyttöhuoneet saadaan Suomeen edes kokeiluun ja yksikin henki pelastuu niiden ansiosta, käyttöhuoneet ovat arvonsa todistaneet. Ne palvelisivat niin käyttäjiä turvallisuusnäkökulmasta kuin tavantallaajaa, joka ei huumeita käytä esimerkiksi siisteyden puolesta. Kiitos informaatiorikkaasta kirjoituksesta!

Kommentoi