Pelottaako tulevaisuus? Osa 2.

Varhaisen tuen malli, varhaisen puheeksi ottamisen malli, varhaisen välittämisen malli… Oletko kuullut näistä ennen? Itse kuulin asiasta ensimmäisen kerran lähes kymmenen työssäolovuoden jälkeen.

Onko työnantajalla velvollisuus tukea työkyvyn säilymistä?
Kuva: Unsplash

Toimiva työyhteisö, mielekäs työ ja turvallinen työympäristö edistävät työssä jaksamista sekä työkyvyn säilymistä. Joillekin saattaa tulla yllätyksenä, että työssä jaksaminen ja työkyvyn ylläpitäminen ei ole vain työntekijän itsensä harteilla, vaan työntekijällä on oikeus saada tukea työkykynsä ylläpitämiseen ja jokaisessa työpaikassa tulee olla käytössä työkyvyn tuen malli (TTL 2022).

Mikäli jokaisella työpaikalla tulisi olla työkyvyn tuen malli, miksi sitä ei noudateta? Omien kokemuksieni perusteella uskallan väittää, että läheskään kaikissa työpaikoissa ei tätä mallia käytetä. Mielestäni se on kovin kummallista. Luulisi, että kaikki työnantajat haluaisivat minimoida sairauspoissaolokustannukset sekä pitää työntekijät itsellään mahdollisimman pitkään. Uskon, että vähintään osasyylliseksi voisi nimetä erityisesti yhden työelämässä esiintyvän ongelman: kiire.

Mikä se varhaisen tuen malli siis on ja miten sitä käytännössä toteutetaan? Työkykyjohtaminen on yhteistyötä työnantajan, esihenkilön, työntekijän sekä työterveyshuollon välillä. Työkyvyn johtamisessa tarvitaan johdon sitoutumista sekä henkilöston ja esihenkilöiden perehdytystä, jotta kaikille muodostuu valmius varhaisen työkyvyn tarpeen tunnistamiseen, reagointiin ja toimimiseen. Varhaisen tuen yksi merkittävässä roolissa oleva käytäntö on varhaisen tuen keskustelu, jossa työntekijä käy esihenkilön kanssa työkykyyn sisältyvistä asioista työpaikalla sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Varhaisen tuen keskustelussa on hyvä käydä keskustelua työkykyyn sisältyvistä asioista, kuten työoloista, työn kuormittavuudesta, ammatillisesta osaamisesta, motivaatiosta, arvoista, toimintakyvystä sekä selvittää tarvetta työterveyshuollon palveluihin. Varhaisen tuen keskusteluissa voidaan käydä keskustelua myös väliaikaisesta työtehtävän muuttamisesta työkyvyn säilymisen edistämiseksi. Varhaisen tuen keskustelussa voi käyttää apuna Työterveyslaitoksen luomaa Työkykytaloa. (TTL 2022.)

Varhaisen tuen keskustelussa voi käyttää apuna Työterveyslaitoksen luomaa Työkykytaloa. Kuva: Työterveyslaitos 2022

Varhaisen tuen keskustelun tarpeen voi havaita itse työntekijä, kollega, esihenkilö, työsuojelu tai työterveyshuolto. Jos huomaat itsessäsi tai kollegassasi piirteitä, jotka voisivat viitata uupumukseen tai varhaisen keskustelun tarpeeseen, kannattaa aihe ottaa esille mielummin heti kuin liian myöhään. Hälytyskellojen tulisi soida muun muassa jatkuvasta myöhästelystä, toistuvasti pidentyneistä työpäivistä, työsuorituksen heikentymisestä, epäkohteliaasta käytöksestä, vetäytymisestä, motivaation puutteesta sekä toistuvista sairauspoissaoloista. (TTL 2022.)

Olisiko meidän aika päivittää työkulttuuri?

Kun vuonna 2017 Kempeleen kunnassa nousi sairauspoissaolot mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi, kehitettiin Työ jaksamisen tukena -toimintamalli. Toimintamallin avulla tuettiin henkilöstöä työhön ja räätälöitiin työtehtävät mieltä tukevaksi kuntouttavaksi kokonaisuudeksi. Käytännössä henkilöstö saa siis sairauspoissaolon sijasta halutessaan tehdä hänelle räätälöityä työpäivää, esimerkiksi tehdä töitä tunnin päivässä kahden viikon ajan, täydellä palkalla. Räätälöidyn työpäivän tarkoituksena on säilyttää päivärytmi sekä pysyä kiinni työssä, sillä erityisesti sairausloman pitkittyessä työhön palaamisen kynnys nousee, joka omalta osaltaan altistaa muille ongelmille. (Työelämän mielenterveysohjelma 2022.)

Toimintamallin myötä sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi ja taloudellinen merkitys on huomattava. Pitkällä tähtäimellä tämä toimintamalli vähentää sairauspoissaoloista sekä työkyvyttömyydestä aiheutuvia kuluja varmasti paljon jatkossakin, niin Kempeleen kunnalle kuin Suomen valtiollekin, nimittäin pidentämällä henkilöstön työuraa. Tulisiko muidenkin kuntien ja työnantajien ottaa tästä toimintamallista koppi? Minun vastaukseni on, että kyllä tulisi. Tuleeko niin tapahtumaan? Tuskin, ainakaan lähivuosina. (Työelämän mielenterveysohjelma 2022.)

Lähteet:
Työterveyslaitos 2022. Työkyvyn varhainen tuki. Viitattu 18.10.2022. https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/tyoterveyshuolto/tyokyvyn-tuki/tyokyvyn-varhainen-tuki

Työelämän mielenterveysohjelma 2022. Kempeleen kunnan tarina. Viitattu 18.10.2022. https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tarinat/kempeleen-kunta

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi