Voimaa vertaistuesta

Monet riippuvaiset, kriisin kokeneet tai muussa haastavassa elämän tilanteessa olleet pitävät vertaistukea isona ja merkittävänä osana kuntoutusta. Oletko koskaan miettinyt, miksi vertaistuki auttaa, ja mihin vertaistuki oikein perustuu?

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen samankaltaisen asian kokeneen kanssa. Vertaistuki on kertomista ja kuuntelemista. Se on yhdistäviin kokemuksiin perustuvaa tukea ja jaettua ymmärrystä. Vertaistuki voi antaa toivoa, sosiaalista ja emotionaalista tukea, uusia näkökulmia sekä työkaluja asioiden käsittelyyn. Omien kokemusten jakaminen ja muiden kokemusten kuunteleminen samoista aiheista antaa tunteen, että ei ole tilanteen kanssa täysin yksin. Se auttaa ymmärtämään omia kokemuksiaan paremmin, ja antaa uusia selviytymiskeinoja. Yhteisen tai samanlaisen kokemuksen jakaminen luo syvää ymmärrystä, mitä ulkopuolinen ei välttämättä kykene edes saavuttamaan. (THL 2022.)

Kuva: Pexels

Ensimmäinen vertaistukeen perustuva ryhmä oli nimettömät alkoholistit eli AA, joka perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1935. Suomessa ensimmäinen AA-ryhmä aloitti vuonna 1948. Vertaistuen tarve on kasvanut sen merkityksen ymmärryksen myötä, mutta myös muuttuvan yhteiskunnan myötä. Maailmalla tapahtuvista kriiseistä ja katastrofeista voidaan lukea aamupalapöydässä, ja yhteiskunnalliset tapahtumat ja ilmiöt ovat osa arkista keskustelua. Hyvänä esimerkkinä on erilaiset netissä tapahtuvat kampanjat kuten MeToo-kampanja, joka on lisännyt tietoisuutta seksuaalisesta häirinnästä. (Mikkonen, I. & Saarinen, A. 2019.) Ihmiset ympäri maailmaa jakavat kokemuksiaan aiheeseen liittyen, ja keskustelun myötä ymmärrys omistakin kokemuksista kasvaa.

Vertaistuki perustuu vastavuoroisuuteen ja samankaltaisten kokemusten jakamiseen, ja se on yllättävän moninaista. Vertaistukea on saatavilla moniin eri elämäntilanteisiin ja eri kohderyhmille. Muutaman mainitakseni vertaistukea tarjotaan esimerkiksi erilaisiin riippuvuuksiin kuten päihde- tai peliriippuvuuteen, eri sairauksista kärsiville, läheisen menettäneille, mielenterveyskuntoutujille ja kaikkien edellä mainittujen läheisille. (THL 2022.) On mielestäni hienoa, että vertaistukea järjestetään myös läheisille, sillä kriisit tai vaikeat elämäntilanteet vaikuttavat väistämättä myös heihin, ja läheiset saattavat helposti keskittää voimavaransa toisen jaksamiseen, unohtaen oman vointinsa.

Vertaistuki voi käytännössä olla arkinen kohtaaminen kohtalontoverin kanssa, suunniteltua ja järjestettyä ryhmätoimintaa tai kaikkea siltä väliltä. Henkilökohtaisella vertaistuella tarkoitetaan yksilötasolla tapahtuvaa vertaistukitoimintaa. Se voi olla juuri näitä arkisia, suunnittelemattomia kohtaamisia, organisoituja kahdenkeskeisiä tapaamisia tukihenkilön kanssa tai esimerkiksi toisen kokemuksista lukemista, elokuvan, dokumentin tai videon katsomista. Ryhmämuotoinen vertaistuki nimensä mukaisesti on ryhmässä tai yhteisössä toteutettua tukea. Ryhmät voivat olla avoimia eli ryhmään voi osallistua kuka vain, tai suljettua eli ryhmään on etukäteen sitouduttu ja ilmoittauduttu. Vertaistukiryhmissä voi olla jäseninä vain toistensa kanssa vertaisia, tai ryhmää voi olla ohjaamassa ammattilainen, koulutettu vertaisohjaaja tai vapaaehtoinen. Vertaistukiryhmiä löytyy myös internetistä ja sosiaalisesta mediasta, mikä varmasti joidenkin kohdalla madaltaa kynnystä vertaistuen piiriin hakeutumiselle. (Terveyskylä 2022.) Olen itse monesti törmännyt sosiaalisessa mediassa vertaistukitoimintaan ja erilaisiin yhteisöihin, ja kokenutkin saavani vertaistukea sosiaalisen median kautta. Verkkovertaistuki on nopeasti kasvava vertaistuen muoto, jonka potentiaali tulisi mielestäni huomioida palveluiden suunnittelussa.

Kuva: Unsplash

Vertaistuen merkitys voi olla todella suuri, ja moni on kokenut vertaistuen hyödylliseksi oman toipumisensa kannalta. Jokaisella on yksilölliset tarpeet ja oma polkunsa toipumisessa, minkä takia on hienoa huomata vertaistuen moninaisuus ja monimuotoisuus. Vertaistukea saaneet henkilöt ovat kertoneet saaneensa vertaistuesta aivan omanlaistaan tukea ja turvaa, tietoa, rohkeutta ja voimavaroja. (Mikkonen, I. & Saarinen, A. 2019.) Monet vertaistukea saaneet ovat kuvailleet vertaistuen isoimpana seikkana sen, että vain saman asian kokenut voi aidosti ymmärtää yhteisiä kokemuksia. Samasta asiasta selvinneet antavat toivoa muille saman asian kanssa kamppaileville, ja se on yhteisöllisyyttä parhaimmillaan.

Lähteet:

Mikkonen, I. & Saarinen, A. 2019. Vertaistuki voimavarana. Kompassi. Viitattu 10.11.2022. https://www.kompassi.org/vertaistuki-voimavarana/

Terveyskylä 2022. Vertaistuen muodot. Viitattu 9.11.2022. https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/tietoa-vertaistuesta/vertaistuen-muodot

THL 2022. Kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki. Viitattu 9.11.2022. https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyspalvelut/kokemusasiantuntijuus-ja-vertaistuki

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Voimaa vertaistuesta”

  1. Moikka Ella!

    Kiitos kirjoituksestasi vertaistuesta ja avauksesta mihin se perustuu. Se on auttamisen ja tuen muotona yksi tärkeimmistä, sillä niin kuin mainitsit kukaan muu ei voi samaistua tilanteesi tai kokemaasi täysin, ellei ole käynyt itse vastaavaa läpi. Hyvänä huomiona myös läheisille suunnattu vertaistuki. Sivusta seuraajan rooli voi olla melkeinpä yhtä kuluttavaa kuin itse tilannetta läpikäyvän. Verkkovertaistuki vaikutti myös mielenkiintoiselta ja aionkin ottaa asiasta lisää selvää!

Kommentoi