Veivaa ja voi hyvin – Opiskelijahyvinvoinnin avainsanat

Teksti: Noora Innanen, Niina Ora, Jukka Pyöttiälä, Milla Heinäjärvi & Anne Tamminen

Kuva 1: Opiskelijat (Pexels 2024).

Opiskelua ja onnellisia hetkiä. Tämä artikkeli käsittelee opiskelijahyvinvoinnin projektia, joka toteutettiin Laurean Hyvinkään kampukselle tammikuussa aloittaneille sosionomiopiskelijoille.

Alkupiste

Aihe projektiin oli valmiiksi annettu ja liittyi Projektinhallinnan ja viestinnän-opintojaksoon, joten tässä työssä myös opeteltiin projektissa työskentelyä. Opintojakson lehtoreina toimivat Paula Väliaho vastaten projektinhallinnasta ja Anja Mertanen vastaten viestinnästä. Projektin aiheena oli opiskelijahyvinvointi, joka vaikuttaa jokaisen opiskelijan jaksamiseen, tuottavuuteen sekä opiskeluintoon, joten siihen onkin tärkeä kiinnittää huomiota. Projektin kohderyhmänä toimi saman vuoden tammikuussa aloittanut sosionomiopiskelijoiden ryhmä Hyvinkään Laureasta. Projektia varten tarvittiin tietoa opiskelijahyvinvoinnista, sen sisällöistä, ryhmäytymisestä, vertaisuudesta ja projektien hallinnasta. Projektin tavoitteena oli lisätä opiskelijahyvinvointia, kertoa eri tavoista lisätä hyvinvointia ja viettää mukava sekä opettava hetki ryhmäläisten kanssa ilman esseitä ja deadlineja.

Kuka, mitä, missä ja milloin?

Työn jakoa ositettiin yhdessä, eli jokainen tutki omaa aihealuettaan, joita tässä projektissa oli opiskelijahyvinvointi, vertaisuus sekä projektinhallinta. Jokainen toi omat tietonsa projektiin ja yhdessä käytiin tämän jälkeen läpi, mitä kukakin oli tuonut itse projektiin.

Tiedonhankkimiseen käytettiin kirjallisuutta, internetin luotettavia lähdetietoja ja työssä hyödynnettiin myös ryhmän jäsenten erilaisia taustoja, sekä työ- ja elämänkokemuksia. Erilliset työkalut, mitä projektissa käytettiin, olivat Kahoot-kysely, Microsoft Forms-kysely, Teams, whatsapp sekä ryhmän tapaamisista pidettiin erillistä päiväkirjaa, mitä milloinkin oli sovittu ja käyty läpi. Lisäksi itse projektiohjauksessa hyödynnettiin musiikkia yhdessä ohjaustilanteessa ja toisessa ohjaustilanteessa jokainen opiskelija täytti erillisen dokumentin.

Sitä saa mitä tilaa… ohjauspäivän anti

Tämän projektin tavoitteena oli lisätä opiskelijahyvinvointia, kertoa eri tavoista lisätä hyvinvointia ja viettää mukava sekä opettava hetki ryhmäläisten kanssa ilman esseitä ja deadlineja. Projektiryhmän näkökulmana oli saada jaettua keinoja edistää opiskelijahyvinvointia. Kohderyhmän näkökulmasta puolestaan oli tavoitteena, että kaikilla olisi mukavaa ja ohjauksesta jäisi jotain mukavaa käteen. Ta- voitteena oli myös, että opiskelijat saisivat itselleen hyvän muiston, johon voisivat palata silloin kun opiskelu tuntuu raskaalta.

Itse ohjaustilanteessa oli kolme erillistä ohjausta, koska hyvinvointi koostuu kolmesta eri osa-alueesta: sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen. Sosiaalinen ohjaus sisälsi tunnekortit-aktiviteetin, jossa ryhmäläiset saivat jakaa kokemuksia eri koulutilanteisiin liittyen. Tunnekortteina toimivat Pinterestistä löydetyt kissakorttia, jotka nimettiin: ”WTF”, ”OMG”, ”PLEASE NO” ja ”Piece of cake”. Ohjauksessa keskustelu virtasi ryhmäläisten kesken ja aikarajan vuoksi tätä jouduttiin myös vähän rajaamaan. Kissakorttikuvat esitetty alla.

Fyysinen ohjaus sisälsi taukojumpan Madagaskar-elokuvasta tutun ”Ma tahtoo veivaa veivaa”- kappaleen tahtiin, taukojumppa sisälsi 8 eri liikettä, jotka oli pyritty valitsemaan niin, että jokainen pystyy liikkeet tekemään. Taukoliikuntaohjauksen aikana nauru raikasi ja kaikki osallistuivat innokkaasti ohjaukseen.

Psyykkinen ohjaus puolestaan sisälsi Ihana Minä-dokumentin täyttämisen, jossa osallistujat valitsivat paperista omia vahvuuksiaan. Ohjaus toteutettiin, koska jokaisen on hyvä pysähtyä hetkeksi niiden ominaispiirteiden pariin, joiden kokee itsestään löytyvän, kaiken pohjana on se, että mitä itse ajattelee itsestään, eikä muiden mielikuvat henkilöstä itsestään.

Itse ohjaustilanteissa osallistujat vaikuttivat hyväntuulisilta ja kaikki osallistuivat jokaiseen aktiviteettiin. Ohjausten päätyttyä osallistujia pyydettiin täyttämään erillinen palautekysely, jossa pyydettiin sekä numeraalista, että sanallista palautetta. Vastauksia saatiin 29 kappaletta ja tulokset jokaisesta ohjaustilanteesta olivat positiivisia. Saadut sanalliset palautteet lueteltu seuraavaksi: ”Selkeä ohjaus, miellyttävät aktiviteetit”, ”Hyvää ohjausta ja hieno kokonaisuus :)”, ”Hyvä toteutus!”, ”Hyvä te!”, ”Viihdyttävä ja mukaansaottava”, ”Ihana toteutus ja aktiviteetit sekä hyviä puheenvuoroja”, ”Monipuolinen ja hauska.”, ”Tosi hauska ja kiva ohjaus kaikkien osalta. Hyvä kokonaisuus”, ”välillä enemmän tekemistä ja liikettä, välillä rauhallisempaa.”, ”Kaikki osallistui. Oli hyvä esitys.”, ”Oikein hauska ja monipuolinen toteutus!”, ”Ihania juttuja ja vertaistukea”, ”Viimeiseen osuuteen olisi voinut antaa enemmän painoarvoa/aikaa.”

Kaikkien ohjausten keskiarvo oli yli 4, kun taas vaihteluväli oli 1–5 välillä: Tunnekortti-aktiviteetin keskiarvo oli 4,38 ja vaihteluväli 3–5, Taukojumppa-aktiviteetin keskiarvo oli 4,52 ja vaihteluväli 1–5 (yksi palaute arvosanalla 1 ja loput vaihteluvälillä 3–5), kun taas Ihana Minä-aktiviteetin keskiarvo oli 4,28 ja vaihteluväli 2–5 (yksi palaute arvosanalla 2 ja loput vaihteluvälillä 3–5). Kysymykseen, toimiko kokonaisuus yhdessä, kaikki olivat vastanneet Kyllä. Alla kuvattu vastausten pylväs- sekä sektoridiagrammi.

Itse projektiryhmä oli tyytyväinen toteutukseen sekä lopputulokseen: saatiin vietettyä mukava hetki luokkalaisten kanssa ilman diaesityksiä ja pelkkää kuuntelua, vaan jokainen sai itse tehdä ja osallistua aktiviteetteihin.

Veivauksesta lopputulemiseen

Ohjaus oli tarpeellinen tauko intensiivisestä opiskelusta ja tarkoituksena oli, että opiskelijat saavat hyvän muiston ohjaushetkestä, minkä avulla jaksaa jatkossakin opiskella. Mukavana lisänä saatiin opettajatuutorin kuvaama video taukojumppahetkestä, jota voi hymyssä suin katsoa myöhemminkin.

Ryhmän kemia saatiin nopeasti toimimaan ja ryhmätyöskentely sujui hyvässä hengessä koko projektin ajan. Projektin alkaessa ryhmäläiset eivät tunteneet toisiaan vielä erityisen hyvin, mutta projektin edetessä opittiin lisää ryhmäläisistä sekä opittiin hyödyntämään ryhmän jäsenten vahvuuksia. Projektiryhmäläisille itselleen jäi myös hyvä tunne itse projektikokonaisuudesta.

Lopussa kiitos seisoo

Kiitokset Tuutor-opettajalle ihanasta ohjauksesta ja opiskelijaryhmälle, joka innokkaasti heittäytyi jokaiseen aktiviteettiin hymyssä suin. Kiitokset myös viestinnän opettajalle, joka antoi arvokasta palautetta projektisuunnitelmasta, sekä suunnitelmaesityksestä.

Lähteet, joita käytettiin projektin tiedonhankkimisessa, suunnittelussa ja tekemisessä:

Helsingin yliopisto. 2016. Opas projektityöskentelyyn. Viitattu 19.2.2024. https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/86049f5f-20ea-4814-9cdf-813c1510511d/content

Kasurinen, H. 2019. Opiskelijoiden hyvinvointi ja tulevaisuususko ammattikorkea-koulussa. Laurea- julkaisut

Keuda 2023. Kolumni Keudasta: Opiskelijahyvinvointi. Viitattu 20.2.2024. https://www.keuda.fi/2023/02/08/kolumni-keudasta-opiskelijahyvinvointi/

Laurea 2024. Terveys- ja hyvinvointipalvelut opiskelijalle. Viitattu 20.2.2024. https://www.laurea.fi/koulutus/opiskelijana-laureassa/palvelut-opiskelijalle/terveys–ja-hyvinvointipalvelut-opiskelijalle/

Millenial, B. 2024. Opiskelijat. Valokuva. Pexels. Käytettävissä ilmaiseksi. Viitattu 23.4.2024. https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/1438072/

Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti. Jäntevästä suunnittelusta menestykselli-seen toteutukseen. Viro: Printon

Nyyti 2016. Ole oman elämäsi tähti. Viitattu 20.2.2024. https://www.nyyti.fi/wp-content/uploads/2016/08/Ole-oman-elamasi-tahti.pdf

Pinterest 2024. Tunnekortit Kissa. Viitattu 16.4.2024. https://fi.pinterest.com/pin/370350769358461317/

Raatikainen, E., Rahikka, A., Saarnio, T. & Vepsä, P. 2019. Ammattina sosionomi. 3. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy

Rissanen, P. & Puumalainen, J. 2016. Kokemuksen kautta osaamiseen: Vapaaehtoi-suus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus. Kuntoutus 39 (1)/2016. Viitattu 20.2.2024. https://journal-fi.nelli.laurea.fi/kuntoutus/article/view/113399?acceptCookies=1

Ruuska, K. 2012. Pidä projektihallinnassa. Suunnittelu, menetelmät, vuorovaiku-tus. Vantaa: Hansaprint Oy

Tiedenaiset. 2021. To do: terveys. Jyväskylä: Tuuma Kustannus

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi