Kotouttamisprosessi

Alkuvaiheen palvelut

Alkuvaiheessa käydään maahanmuuttajan kanssa läpi mitä palveluihin kuuluu. Eli perustiedot, neuvonta, ohjaus, alkukartoitus ja kotouttamissuunnitelma.

Alkukartoitus

Kotouttamisprosessi lähtee alkukartoituksesta. Alkukartoituksessa käydään läpi yhdessä TE-toimiston kanssa maahanmuuttajan kotoutumisen tavoitteet, valmiudet sekä osaaminen. Alkukartoituksessa selvitetään myös mitä palveluita tarvitaan kotoutumisen tueksi. Alkukartoitus tulee tehdä sillä se kuuluu lakiin (9-10§).

Kotoutuminen

Kotoutumisen prosessi on kokonaisuudessaan vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa. Jonka päämääränä on että yksilö tuntee kuuluvansa ja olevansa yhteiskunnan täysivaltainen jäsen. Yksilö omaksuu yhteiskunnan ja työelämän tarvittavat taidot ja tiedot. Samalla pääsee tutustumaan kieleen ja kulttuuriin. Yhteiskunta taas vastavuoroisesti saa uusia vaikutteita ja näin monimuotoistuu. 

Kotoutumista edistetään ja tuetaan tarjoamalla erilaisia palveluja. Palvelut tuotetaan eri toimialojen viranomaisten sekä muiden tahojen kanssa yhteistyönä. Tähän tarkoitukseen on erilaisia tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluja.

Kotoutumiskoulutus

Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille. Tämä koulutus järjestetään pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena. Kotouttamispalvelu sisältää taas suomen ja ruotsin kielten opetusta sekä muuta opetusta, jotka edistää jatkokoulutuksiin ja työelämään pääsyä.

Kotoutumissuunnitelma

Suunnitelma on yksilöllinen, joka edistää kotoutumista, sen tavoitteita sekä palveluihin osallistumista. Tarkoituksena on edistää yksilön riittävää suomen ja ruotsin kielen taitoa, suomalaisen yhteiskunnan sekä työelämän taitoja, lisäksi edistää mahdollisuuksia osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskuntaan.

Suunnitelma edellyttää oleskelulupaa, oleskeluoikeuden rekisteröintiä, oleskelukorttia tai oman kotikunnan tai väestötietojen rekisteröintiä. Suunnitelma voidaan tarvittaessa laatia myös perheelle tai lapselle. Suunnitelma perustuu kotoutumislakiin (20-21§)

Ohjaus ja neuvonta

Eri toimialojen viranomaiset tekevät yhteistyötä. Kunnat, TE-toimistot ja muut viranomaiset antavat opastusta, neuvontaa ja ohjausta kototumista edistävistä palveluista, työelämästä ja toimipisteistä.

Peruspalvelut

Kunnat järjestävät peruspalvelut, jotka on laissa säädettyjä. Näihin kuuluu sosiaalihuolto, terveydenhuolto sekä opetus- ja kulttuuripalvelut. Nämä kukin saa omasta kotikunnastaan.

Perustieto

Kotoutumisen edistämisestä on säädetty laki, joka edellyttää, että maahanmuuttaja saa perustiedot suomalaisesta yhteiskunnasta. Maahanmuuttajaa varten on tehty opas ”Tervetuloa Suomeen”, jossa kerrotaan oikeudet, velvollisuudet, työelämä ja ylipäänsä elämästä Suomessa. Viranomaisen kuuluu antaa opas asiakkaalle oleskeluluvan tiedoksiannon, oleskelu-oikeuden rekisteröinnin, kotikunta- ja väestörekisteröinnin tai oleskelukortin myöntämisen yhteydessä.

Kotoutuminen.fi https://kotoutuminen.fi/keskeiset-kasitteet

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi