Tukea vanhenemiseen Tampereella

Otin tarkasteluun Tampereen kaupungin suunnitelmat ikäihmisten palveluiden parantamiseen, vuosilta 2016 ja 2022. Teksti on hyvin asiapainoitteista, jolla pyrin tuomaan asianmukaista, oikea-aikaista asiaa esille.

Ikääntyneiden palvelujen järjestämistä ohjaavat mm. seuraavat lait:


x Perustuslaki (731/99)
x Kuntalaki (410/15)
x Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (980/12)
x Terveydenhuoltolaki (1326/10)
x Kansanterveyslaki (66/72)
x Sosiaalihuoltolaki (1301/14)
x Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/92)
x Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (732/92)
x Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/00)
x Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92)
x Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94)
x Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/05)
x Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/95)
(Tampereen kaupunki 2016).

Tampereen kaupungilla toimii ikäihmisten palvelujen lautakunta, joka
toimii lainsäädännössä tarkoitettuna monijäsenisenä toimielimenä ja
käyttää tälle elimelle lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa. Lautakunnan alaisen sosiaalihuollon
osalta johtavana viranhaltijana toimii ikäihmisten palvelujen suunnittelupäällikkö.

Kaupunkien ja kuntien tehtävänä on laatia suunnitelma ikäihmisille, jossa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä palveluja (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (§5) vaatii suunnitelman tekemistä). Tampereen kaupungin strategian lähtökohtana on lisätä ikäihmisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, kuten tuorein suunnitelma (2022) kertoo.

Tukea vanhenemiseen on kaupungin toinen lakisääteinen suunnitelma ikäihmisten tukemiseksi. Tampere – sinulle paras kaupunki- strategia on ollut suunnitelman lähtökohtana. Suunnitelmassa keskeisenä on ennaltaehkäisy, osallisuus ja yhteisöllisyys, kumppanuus ja asiakaskokemus. Tavoitteena on ikäihmisille ystävällinen yhteiskunta, jossa ikääntyneet pääsevät mukaan kehittämään toimintaa. He ovat toimijoita, eivät toiminnan kohde. (Tampereen kaupunki 2022). Ikäihmisiä tulisi tukea niin, että he pärjäisivät mahdollisimman pitkään omassa kodissaan, vaikka toimintakyky heikkenisikin.

(Tampereen kaupunki, 2022).


Erilaisia kohtaamispaikkoja on tarjolla, jotka tukevat ikäihmisen toimintakykyä, sekä sosiaalisia kontakteja. Tampereella on yhteensä 15 paikkaa eri puolilla kaupunkia, joissa on ohjattua toimintaa, vapaamuotoisen kanssakäymisen lisäksi.

Kotitori palveluneuvonta kartuttaa ikäihmisen kanssa sopia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden palveluita, joilla voidaan tukea ikäihmisen kotona asumista. Lähitorit ovat keskeinen ikäihmisen neuvontaan ja ohjaukseen keskittynyt verkosto, jonka toiminta kulkee rinnakkain kotitori palveluneuvonnan kanssa.

(Tampereen kaupunki 2022).

Ennaltaehkäisy on terveyspalveluiden strateginen painopiste. Lähitoreilla ja terveyskeskuksissa on itsehoitopisteitä, jossa ikäihminen voi käydä mittaamassa mm. verenpaineensa ilman hoitajien avustusta (Tampere 2022).

Kulttuuritoimintaa löytyy sekä kotisohvalla nautittavaksi, että ohjatuin museokierroksin.
Liikuntaneuvontaa kaupunki järjestää puhelimen välityksellä, terveysasemilla ajanvarauksella, sekä uintikeskuksella. Liikuntaneuvonnan avulla pyritään selvittämään miten liikunta saataisiin osaksi arkea mielekkäällä tavalla. Kaupungilla on tarjolla myös liikuntaluotsipalvelut, jolloin voi pyytää liikuntaluotsin mukaan kulttuurin tai liikunnan pariin. Erityisesti ikäihmisien keskuudessa liikuntaluotsin palvelut ovat toivottuja.
Erilaisin liikuntamahdollisuuksia ikäihmisille löytyy tanssin, kuntosalin, uinnin, sauvakävelyn tuolijumpan ja muiden mahtavien lajien parissa. Jopa 250 erilaista ryhmää kokoontuu viikossa. Erityisliikuntaryhmiä löytyy mm. muisti-, reuma- ja sydänsairauksista kärsiville.
Kaupunki jakaa myös toiminta-avustuksia yhdistyksille, jotka tuottavat palveluja ikäihmisten terveyden tukemiseksi.
Liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet on sijoitettu niin, että niihin on helppo kulkea ja tilat olisivat pääosin esteettömiä. Tampereen joukkoliikenteestä seniorit saavat 50 prosentin alennuksen ja osa pienituloisista ikäihmisistä voi olla oikeutettu myös sote-taksin palveluihin. (Tampereen kaupunki 2021).

(Tampereen kaupunki 2021).Tehostettu palveluasuminen luo toimivan palveluverkon, jossa kaupunki kehittää joidenkin asuinalueiden toimivuutta ikäihmisille, yhdessä heidän kanssaan.

Vanhusasiamies on puolueeton henkilö, johon voi olla yhteydessä joko ikäihminen itse tai muu taho, jos epäillään että palveluiden laatu ei ole riittävää. Vanhusasiamies edistää ikäihmisten oikeuksia ja yrittää edistää ikäihmisten elämän kulkua heidän toivomaansa suuntaan. Tarvittaessa riitatilanteissa hän voi tarjota selvittely- ja sovitteluapua. Kuitenkin vakavissa tilanteissa on tärkeää muistaa myös vanhuspalvelulain (§25) mukainen huoli-ilmoitus. (Tampere 2022).

Lähteet:

Tampereen kaupunki. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2016. Viitattu 7.2.2022.

https://www.tampere.fi/tiedostot/s/04aHM9ZGl/suunnitelma_ikaantyneen_vaeston_tukemiseksi.pdf

Tampereen kaupunki 2021, palvelut ikäihmisille. Viitattu 7.2.2022.

https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/ikaihmisille.html

Tampereen kaupunki, tukea vanhenemiseen. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ajalle 2022-2023. Viitattu 7.2.2022.

https://www.tampere.fi/tiedostot/t/q0PRItmNP/suunnitelma_ikaantyneen_vaeston_tukemiseksi_ajalle_2020-2023.pdf

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi