Palvelut ja menetelmät ikääntyneiden päihteidenkäyttäjien kanssa

Niin kuin muutkin ikäryhmät, myös ikääntyneet kärsivät alkoholiongelman lisäksi muistakin päihdeongelmista, joita ovat esimerkiksi nikotiiniriippuvuus, peliriippuvuus sekä lääkeriippuvuus. On tärkeää, että nämä ongelmat tunnistetaan ja otetaan puheeksi varhain, mutta minkälaisia palveluita ja menetelmiä päihdeongelmista kärsiville iäkkäille on tarjolla? Ensimmäisessä postauksessani mainitsin yleisimpiä syitä ikääntyneiden alkoholin käytölle, ja esiin nousi yksinäisyys, masentuneisuus sekä elämän sisällön puute. Mielestäni ikäihmisten päihdeongelmien ehkäisyssä keskeistä on kiinnittää huomio päihteiden käytön syihin, vaihtoehtoisen tekemisen keksimiseen sekä ikäihmisen osallisuuden lisäämiseen.

Mini-interventio on lyhytneuvontaa, jonka avulla pyritään puuttumaan varhaisessa vaiheessa päihteiden käyttöön. Mini-intervention perustana on aktiivinen kysyminen, riskikäytön yleisyyden tunnistaminen, ihmisen motivoiminen muutokseen ja edistymisen seuraaminen. Tutkimusten mukaan jo viiden minuutin mittainen keskustelu on vähentänyt päihteiden käyttöä. Parhaimmat tulokset mini-interventiosta on silloin kuin päihteiden käyttöä ei vielä esiinny. (THL 2021.) Mini-inventario on tutkitusti tehokas menetelmä, joka lyhyiden käyntien takia säästää myös resursseja. En usko, että menetelmänä tämä toimii kovinkaan hyvin, jos on taistellut päihdeongelman kanssa jo pitkään, sillä mielestäni pysyvä muutos tulisi aina lähteä omasta tahdosta liikkeelle. Näen tämän menetelmän toimivan kuitenkin päihteiden käytön ehkäisyssä.

Pilke-toiminta on tarkoitettu ikääntyneelle, jolla on ollut tai on päihdeongelma. Pilke-ryhmät tarjoavat iäkkäille vertaistuellista ja ohjattua ryhmätoimintaa. Pilke toiminta on alkanut jo vuonna 2002, ja Pilke-porukoita toimii tällä hetkellä monessa eri kaupungissa. Pilke-ryhmät kokoontuvat viikoittain ja jokaisella kerralla on ennalta suunniteltua ohjelmaa, joiden avulla ikäihminen voi esimerkiksi opetella ”uudestaan” unohtuneita arjen perustoimia. Lisäksi ryhmissä on vertaistuellinen osuus, jossa iäkkäällä on mahdollisuus keskustella omasta tarinastaan tai kuunnella muiden tarinoita. Ryhmään saa osallistua päihtyneenä, mutta ryhmässä ei käytetä päihteitä. (Sininauhaliitto 2022.) 

Kuva: Pixabay.

Eloisa ikä – ohjelmassa (2012-2017, ) kehitettiin erilaisia menetelmiä ikääntyneiden ihmisten osallisuuden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Löytävä vanhustyö kohtaa vaikeissa tilanteissa olevat ikäihmiset. Työssä korostuu psykososiaalinen työote, jossa työtä tehdään asiakkaan kotona tai lähiympäristössä. Tarkoituksena on kohdata vaikeassa tilanteessa oleva ikäihminen, ja ohjata heidät tarvittaviin palveluihin. Löytävä vanhustyö tarjoaa myös vertaistukeen pohjautuvaa ryhmätoimintaa ikääntyneille päihteidenkäyttäjille. Löytävä vanhustyö tavoitti vuoteen 2017 mennessä Turussa noin 600 ikääntynyttä. (Vanhustyön keskusliitto 2017, 12)

Eloisa ikä – ohjelmassa kehitettiin myös ikäihmisten olohuone, joka sijaitsee Oulussa. Olohuone on auki epätyypillisiin aikoihin kuten illalla, viikonloppuna ja juhlapyhinä, myös jouluaattona. Joulu ja muut juhlapyhät lisäävät usein ihmisten yksinäisyyden tunnetta, ja ikäihmisten Olohuone tarjoaa vertaistukea ikääntyneille. Olohuoneessa järjestetään erilaista toimintaa kuten yhteislaulutuokioita ja peli-iltoja. Olohuoneessa on myös mahdollisuus ruokailla viikonloppuisin. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden osallisuuden tunnetta sekä vähentää yksinäisyyttä. Toimintaa järjestää palkatut ohjaajat sekä vapaaehtoiset. (Vanhustyön keskusliitto 2017, 42) Ikäihmisten olohuoneita pitäisi ehdottomasti saada muihinkin kaupunkeihin kuin Ouluun. Palvelut, jotka tukevat ikäihmisten osallisuuden lisäämistä sekä vähentävät yksinäisyyttä ovat mielestäni myös keino saada ikääntyneille päihteiden käyttäjille vaihtoehtoista tekemistä. 

Kuva: Pixabay.

Avohuollon päihdepalveluja ovat muun muassa yksilö- ja ryhmäterapia ja sosiaalinen tuki ja kuntoutus. Lisäksi päihdepalveluna voi toimia laitoshoito- tai kuntoutus, jos avohuollon palvelut ovat riittämättömiä eivätkä ole tarkoituksen mukaisia. Hoitoa ja kuntoutusta tukevat erilaiset asumispalvelut sekä päiväkeskukset. Kaikki hoito- ja kuntoutuspalvelut ovat vapaaehtoisia sekä toimivat luottamuksellisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022.) Sosiaali- ja terveysministeriö (2021) julkaisi viime vuoden keväänä Päihde- ja riippuvuus strategian, joka on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen periaatepäätöstä sekä osa tasa-arvo ohjelmaa. Strategian ydinajatus on, että päihteistä ja riippuvuuksista aiheutuvia haittoja voidaan ehkäistä ja hoitaa nykyistä paremmin. Tämä edellyttää tehokkaita toimia eri aloilla sekä kokonaisvaltaista suunnittelua.  

Lähteet: 

Sininauhaliitto 2022. Pilke-toiminta. Viitattu 3.10.2022. https://www.ikaantyneidenpaihdetyo.fi/pilke/

Sosiaali- ja terveysministeriö 2021. Päihde- ja riippuvuusstrategia. Yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030. Viitattu 3.10.2022. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163002/STM_2021_17.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sosiaali- ja terveysministeriö 2022. Päihdepalvelut. Viitattu 3.10.2022. https://stm.fi/paihdepalvelut

THL 2021. Puheeksiotto ja mini-interventio. Viitattu 3.10.2022. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/alkoholinkayton-puheeksiotto-ja-mini-interventio

Vanhustyön keskusliitto 2017. Eloisat helmet – Toimivia menetelmiä ikääntyneiden hyvinvoinnin vahvistamiseen. Viitattu 3.10.2022. https://vtkl.fi/wp-content/uploads/2019/07/Eloisat-helmet.pdf

Kuvat: Pixabay.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Palvelut ja menetelmät ikääntyneiden päihteidenkäyttäjien kanssa”

  1. Moikka! Tosi hyvä kirjoitus erilaisista vaihtoehdoista ikäihmisille jotka päihteilee. En oikeastaan tiedä ikäihmisten palveluista muuta kuin vanhainkodit, joten oli kiinnostavaa lukea eri toimintatavoista päihteidenkäytön ennaltaehkäisyssä sekä hoidossa. Tykästyin kirjoittamaasi Eloisa Ikä – vanhusten olohuoneeseen palveluna. Varmasti tuo iloa ja poistaa päihtymisen tarvetta yksinäiselle vanhukselle kun voi juhlapyhinä mennä viettämään muiden kanssa aikaa. Toivottavasti lähtisi tosiaan laajemminkin Suomessa käyntiin, vaikea uskoa ettei siihen olisi tarvetta. Miten vanhukset saadaan löytämään tällaiset palvelut? Yhtäkaikki, hyvä että sinne kuitenkin päädytään tavalla tai toisella. Peliriippuvuuskin oli mainittu ja jos yksinäinen vanha herrasmies puiston penkillä taskumattia naukkaillen aamulla kymmentä yli yhdeksän pistää miettimään miten kundilla menee ja miten tähän on päädytty, niin samaa voi sanoa vanhasta mumskista joka höyläilee eläkkeen kolahtaessa tilille korttiaan pelikoneeseen kaupan aulassa. Hyvä ettei vanhempia unohdeta ja tsemppiä kaikille heille!

  2. Moi Henna! Tosi mielenkiintoinen aihe. Tuntuu, ettei ikäihmisten päihteiden käytöstä puhuta kovin paljoa. Itsellenikin on jotenkin vaikea kuvitella jotakin todella vanhaa ihmistä päihteiden käyttäjänä, mistä sitten johtuukaan. Päihdeongelma ei kuitenkaan katso ikää vaan voi koskettaa ketä tahansa. Kuten mainittu, muun muassa yksinäisyys voi hyvinkin olla syynä päihteisiin turvautumisessa, mikä on toki surullista. Tosi hyvä kuulla, että on olemassa esimerkiksi Pilke-toimintaa. Mielenkiintoista tuo, että ryhmään saa osallistua päihtyneenäkin. Olen kuvitellut, että vastaavanlaisiin ryhmiin saa mennä vain selvin päin, mutta tietysti tämä nostaa kynnystä avun saamiselle, jos ei ole vielä onnistunut pääsemään päihteettömäksi. Ikäihmisten olohuone kuulosti myös sydäntä lämmittävältä. Toivoisin, että aiheesta puhuttaisiin enemmän ja palveluita kehitettäisiin yhä paremmiksi. Kiitos tekstistäsi.

Kommentoi