Työllisyyden kuntakokeilussa vuosi täynnä

  • Mitä kuluu asiakkaalle? Entä omavalmentajalle? 

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja se päättyy 30.6.2023. Takana on siis vuosi kokeilun aloittamisesta ja on hyvä hetki katsoa mitä kuntakokeilulle kuuluu. Miten meni asiakkaan näkökulmasta ja mitä kuuluu kuntakokeilun työntekijöille omavalmentajille? 

Mikä on työllisyyden kuntakokeilu?

Kuntakokeilun tarkoituksena on selvittää, voidaanko työnhakijoiden palveluja parantaa järjestämällä heidän palvelunsa kuntien kautta. Tavoitteena on työttömien entistä nopeampi työllistyminen. Kuntakokeiluun osallistuu 118 kokeilukuntaa. Noin kolmasosa TE-toimistojen asiakkaista siirrettiin kuntien asiakkaiksi. Kuntakokeiluun siirtyi TE-toimiston asiakkaat, jotka saavat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa tai joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai jotka ovat alle 30-vuotiaita. 

Kokeilun aikana kunta ottaa vastuun suuresta osasta TE-toimistolle kuuluvista palveluista. Näitä ovat mm. Työnhakijoiden palvelut ja työllistymisen edistäminen. Kokeilukunnat antavat myös lausuntoja työttömyysturvan maksajille oikeudesta ansiopäivärahaan tai Kelan työttömyysturvaan.  

Miksi tarvitsemme kuntakokeilua

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan julkaisusarjassa on juuri ilmestynyt tuore väliraportti työllisyyden kuntakokeilusta. Raportissa tuodaan esille Suomen niukkenevan työvoiman erityishaasteet, jossa aikaisemmat massaratkaisut ja massapalvelut eivät enää toimi. Suomessa erityistä haastetta tuovat rakenteellinen pitkäaikaistyöttömyys, työvoiman väheneminen ja ikääntyminen sekä riittämätön työperäinen maahanmuutto.  

Kuntakokeilun haasteet ovat suuret. Työelämä kaipaa ratkaisuja työelämän ja työurien nopeisiin muutoksiin ja työnhakijan ja työn kohtaamisen pullonkauloihin. Tällaisia ovat uudet teknologiat, ammatit ja työn tilat, kuten internetin kehitykseen pohjautuvat alustatalous. Samaan aikaan tulee vastata ihmisten elämäntilanteiden yksilöllistymiseen ja työurien moninaisuuteen ja palkkatyön ja yrittäjyyden uudenlaisiin asetelmiin. Palveluissa on käsiteltävä ihmisten työllistymisen esteitä, jotka liittyvät usein samanaikaisesti terveyteen, työkykyyn, sosiaaliseen osallisuuteen ja osaamiseen. 

Tämän lisäksi kuntakokeilun kanssa samaan aikaan on valmisteilla Pohjoismaisen palvelumallin käyttöönotto tämän vuoden toukokuussa. Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa työnhakija hakee työtä omatoimisesti ja saa työnhakuunsa yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin. Työnhakijan on haettava tiettyä määrää työmahdollisuuksia, jotta oikeus työttömyysturvaan jatkuu.  

Miten ensimmäinen vuosi on sujunut? 

Valtioneuvoston raportissa esitetty tilastollinen tarkastelu kertoo, että kokeilujen käynnistyessä työttömien aktivointi aste aleni. Koronan lisäksi tilanteeseen vaikutti esille noussut paikoin huomattava asiakkaiden suunnitelmavelka ja henkilöstön suuri uusrekrytointi tarve. Alkukankeuksista huolimatta kuntakokeilun arvioidaan saavuttavan tavoitellun toiminnan tason syksyn 2022 aikana. 

Kuntakokeilun arvioidaan saavuttavan tavoitellun toiminnan tason syksyn 2022 aikana.

Mitä kuuluu asiakkaille? 

Kysyin taannoin eräältä nuorelta, jonka tiesin olevan kuntakokeilun asiakas, onko hän ollut yhteydessä omaan omavalmentajaansa. Hän katsoi minua hämmentyneenä ja kysyi että: “Mikä omavalvoja?” Kuntakokeilu ja omavalmentaja ovat kokemukseni mukaan monelle nuorelle vielä tuntemattomia. Keskusteluissa nuorten kanssa lisään näiden termien perään aina “entinen työkkäri”, jolloin tiedän puhuvamme samasta asiasta. Väärin kuultu omavalvoja termi heijastelee mielestäni myös nuorilla edelleen olevia asenteita työllisyyttä hoitavasta viranomaisesta valvojana tai kyttääjänä, jolla on valta rangaista nuorta. Samaan aikaan nuoret ovat myös kertoneet positiivisista kohtaamisista omavalmentajan kanssa. He ovat kokeneet tulleensa kuulluksi ja saaneensa konkreettista apua ja tukea asioiden hoitamiseen.  

Erikoisartikkelit nettisivustolla omavalmentaja Jenna Knuts kertoo, että on saanut palautetta nuorilta siitä että tuo turvaa, kun omavalmentaja kysyy kuulumisia ja kulkee rinnalla, jos on tarvetta. Hänen kokemuksensa on, että asiakkaat pitävät aktiivisesti yhteyttä ja kynnys yhteydenpidolle ja asioista kysymiselle on selvästi madaltunut. 

Kuva: Pixbay

Alun kangertelu on kuitenkin tuonut asiakkaille mm. tukien maksun viivästymistä, jotka ovat voineet olla 1,5 kuukaudesta jopa 3 kuukauteen. Virkailijoihin ei ole saanut yhteyttä, jolloin virheitä ei saada korjattua ja asiat eivät edisty. Moni on joutunut turvautumaan viiveiden takia kunnan sosiaalityöhön.  

Mitä kuuluu omavalmentajille? 

Oman erityisen haasteensa kuntakokeiluun toi kahden eri hallinon ja työntekijöiden yhdistäminen. Käytännössä osa omavalmentajista olivat kunnan työntekijöitä, joille työllistämisasiat olivat uusia ja osa siirtyi TE-palveluista uudelle työnantajalle uuteen organisaatioon. Lisäksi rekrytoitiin uusia työntekijöitä. Eräs kuntakokeilun työntekijä kertoi minulle pilkettä silmässä, että onnellisimmassa asemassa ovat olleet ne työntekijät, joilla on halussaan kaksi eri läppäriä (te-toimisto ja kaupunki) ja pääsy molempiin järjestelmiin. 

Kuva: Pixbay

Kuinka voivat siis työntekijät tässä valtavassa muutoksessa? Akavan Erityisalat selvitti kesäkuussa 2021 kuntakokeiluissa työskentelevien näkemyksiä ja kokemuksia uudesta työympäristöstä. Kesäkuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 94 henkilöä, joista 83 työskenteli työllisyyden kuntakokeiluissa. Loput 11 vastaajaa työskenteli TE-toimistossa tai muuten läheisessä yhteydessä työllisyyden kuntakokeiluihin.  

Kuva: www.akavanerityisalat.fi

Kyselyssä kävi ilmi, että suoraan kuntakokeiluun palkatut olivat tyytyväisempiä työhönsä kuin TE-toimistoista tai kunnista siirtyneet työntekijät. TE-toimistoista siirtyneistä jopa 31 % oli erittäin tyytymättömiä työhönsä. He kokivat, ettei kunnissa tunnettu riittävästi lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. TE-taustaiset kokivat, että heidän piti ryhtyä perehdyttäjiksi tilanteessa, jossa he itse ovat siirtyneet uuden työnantajan palvelukseen. Kunnista siirtyneillä taas on tausta usein sosiaalialalla. Uutta asiaa tuli kaikille. Myös palkkojen harmonisointiin liittyvät kysymykset aiheuttavat tyytymättömyyttä. 

Yhdellä kerralla tehty jättimäinen asiakkaiden siirto TE-toimistoilta kuntien työllisyyskokeiluihin aiheutti paljon epäselvyyttä ja stressiä. Omaksuttavaa tietoa tuli pienen ajan sisällä enemmän kuin oli mahdollista sisäistää. Moni koki, että asiakastyön lisäksi suuri osa työajasta menee erilaisten kirjausten tekoon, selvittelyihin ja dokumentointiin. 

Ne, jotka kokivat saavansa tehdä laadukasta asiakaslähtöistä työtä, olivat tyytyväisiä. Osa työntekijöistä koki olevansa rakentamassa jotakin uutta ja merkityksellistä, kun TE-palvelut siirtyvät kuntiin vuonna 2024. 

Kuva: www.akavanerityisalat.fi

Miten meni ensimmäinen vuosi?

Kuntakokeilun kokemuksiin ja selvityksiin perehtyessäni jäi päällimmäiseksi mielikuvaksi liian kiire aikataulu ja heikko etukäteissuunnittelu. Alun kaaoksesta ovat joutuneet maksamaan kovaa hintaa sekä palvelun asiakkaat että työntekijät. On kohtuutonta, että uudistuksessa kärsijöitä ovat olleet monella tavalla heikommassa asemassa olevat kuntalaiset.  

Tulevatko työllisyyspalvelujen asiakkaat olemaan tulevaisuudessa eriarvoisessa asemassa palvelujen saatavuuden suhteen, riippuen siitä missä kunnassa he asuvat? Ainakin kokeilun alkumetreillä pienemmät kunnat näyttävät pärjänneet paremmin kokeilun käynnistämisessä.  

Toivottavasti Kuntakokeilu pystyy saavuttamaan sitä hyvää, jota se varten se on perustettu ja puhdistamaan takkuilevan alun aiheuttamia asiakaskokemuksia ja mielikuvia. Uudet ihmisen yksilölliseen elämäntilanteen huomioivat toimintamallit ovat tervetulleita uudistuksia. Omavalmentajille nostan kuvitteellista hattuani ja toivotan jaksamista tulevien muutosten (Pohjoismainen palvelumalli) pyörteissä. 

Kuva: PIxbay

Lähteet:

Aho s., Arnkil R., Häläinen K., Lind S., Spangar S., Tuomala J., Ojala S., Saloniemi A., Stenvall J., Melin H & Mäkiaho A. 2022. Työllisyyden kuntakokeilujen I väliraportti. Lainattu 3.3.2022. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163739/VNTEAS_2022_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Ahtokivi I. 2021. Verkkouutiset. Viitattu 3.3.2022. https://www.verkkouutiset.fi/hs-tyollisyyden-kuntakokeilun-tulokset-kaoottisia/#0f47b9f0 

Koskenheimo H. 2021. Akavan Erityisalat. Viitattu 3.3.2022. https://www.akavanerityisalat.fi/uutishuone/blogi/tyovoimapalvelut_myllerryksen_keskella.19948.blog 

Krank A. 2021. Erikoisartikkkelit. Viitattu 3.3.202.  https://erikoisartikkeli.fi/elamassa/kokemuksia-tyollisyyden-kuntakokeilusta/ 

Te-palvelut. Viitattu 3.3.2022. https://www.te-palvelut.fi/nain-asioit-kanssamme/te-palvelut/tyollisyyden-kuntakokeilut  

TYJ. Viitattu 3.3.2022. https://www.tyj.fi/kuntakokeilu/ 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Työllisyyden kuntakokeilussa vuosi täynnä”

  1. Kiitos hyvästä kirjoituksesta. On hyvä vähän tarkastella kuntakokeilua ensimmäisen vuoden jälkeen, toivottavasti tätä tekevät myös viralliset tahot ja alaan perehtyneet tutkijat. Teet tekstissäsi tärkeitä huomioita ja kokonaisuudesta välittyy hyvin tunnelma siitä, ettei kaikki ole mennyt ihan putkeen. Allekirjoitan tämän täysin.

    Yhden asian haluan tässä vielä lisätä tai tarkentaa tai korostaa, ihan miten vain. Kuntakokeilun yhteydessä on noussut myös esille monien työntekijöiden välttävä ammatillinen osaaminen. Tähän varmaan viittaat edellä, mutta tämä lienee myös hyvä sanoa ihan siten kuin asia on. Homma aloitettiin isolla rysäyksellä ja paljon työntekijöitä rekrytoitiin hoitamaan asiakastyötä. Hetken kuluttua sitten selvisikin, etteivät nämä työntekijät ole pärjänneet työssään, sillä heillä ei ole siihen tarvittavaa tietoa. Kiireen, perehdytyksen puutteen ja huonosti valmistellun muutoksen lisäksi myös tämä on aiheuttanut melkoisesti vaihtuvuutta henkilöstössä sekä ilmapiirin heikentymistä työyhteisössä. Toivotaan, että asiat korjaantuvat, sillä asiakkaiden pitäisi saada parasta mahdollista tukea omien haasteidensa kanssa.

Kommentoi