Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Suomessa maahanmuuttajien integraatiosta puhutaan sanalla kotouttaminen. Kyse siis on prosessista, kun henkilö muuttaa maasta toiseen ja löytää oman paikkansa olla yhteiskunnassa sekä toimia siellä. Integraatio on kaksireittinen kehityskulku, siihen sisältyy aktiivinen osallistuminen ja identiteetin säilyttäminen. Integraatio katsoo menneisyyteen; lähtömaahan, lapsuudesta peritty identiteetti, etninen tai kulttuurinen tausta. Ja myös tulevaisuutteen; kohdemaa ja siihen samaistuminen, monitahoinen osallistuminen. Vanhat ja uudet sosiaaliset sidokset täydentävät toisiaan eivätkä sulje toisiaan pois. (Saukkonen 2016a.)

Kotouttamiselle suomessa tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla myös tuetaan mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. Kun puhutaan kotoutumisesta, keskustellaan usein myös työllistymisestä. Onkin tärkeää, että henkilö saa työpaikan ja voi ansaita rahaa ja pystyy huolehtimaan itsestään. Työpaikka tarjoaa usein sosiaaliset suhteet, verkostojen luominen ja tietoa miten yhteiskunta toimii. Kielitaito kehittyy ja kulttuurinen osaaminen myös vahvistuu töiden yhteydessä. Täytyy muistaa, että kenenkään ihmisen elämä ei ole pelkkää työntekoa, joten siksi myös oman paikkansa löytäminen yhteiskunnassa on tärkeää. (Saukkonen 2016b.)

Integraation eli kotoutumisen alueina voidaan pitää;

Rakenteellista kotoutumista eli koulutusjärjestelmiin pääsy ja niissä menestyminen sekä riittävän väljät ja turvalliset asumisolosuhteet. Henkilön psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä aktiivinen elämä ja itsestään huolehtiminen.

Kulttuurisessa kotoutumisessa uuden asuin maan kielen oppiminen, yhteiskunnan pelisääntöjen omaksuminen, paikallisten arvojen ja normien hyväksyminen tai ainakin ymmärtäminen.

Vuorovaikutuksellinen kotoutuminen eli sosiaalisten suhteiden rakentaminen. Monipuoliset suhteet eri väestöryhmiin kuuluviin ihmisiin on tärkeää maahanmuuttajan integraation kannalta. Kielitaito on yksi tärkeimmistä edellytyksistä verkostoitumiseen, sosiaalinen kanssa käyminen kehittää kielitaitoa ja vuorovaikutustilanteissa lisää itseluottamusta.

Identifioiva kotoutuminen koostuu muista edellä mainituista kotoutumisen osa-alueista. Integraatio edistyy, kun maahanmuuttaja kokee itsensä esimerkiksi yhdenvertaiseksi jäseneksi. Myöskin se, että kotoutunut maahanmuuttaja tuntisi yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteiskuntaan kuuluvien ihmisten kanssa ja näkisi lähtökohtaisesti asuinmaansa positiivisessa valossa. (Saukkonen 2016c.)

Liittäminen, Muuttoliike, Pakolainen, Kirjaimet
Kuva: Pixabay

Mediassa ja arjessa voi törmätä keskusteluihin kotoutumisen epäonnistumisesta. Ihmisille, jotka työskentelevät kototutumisen parissa voi olla ajatus epäonnistumisesta tuskallista. On siis hyvä muistaa, että kotoutuminen ei edisty, jos emme tunnista mahdollisia ongelmia. Jos ajatellaan, että maahanmuuttajan täytyy sulautua samalaiseksi kuin valtaväestö niin tästä näkökulmasta ei voi kuin epäonnistua. Syrjäytyminen, kielitaidon puute sekä vaikea työllistyminen voivat olla osa kotoutumisen epäonnistumista. Suomessa kotoutumisessa on varmasti parannettavaa, syrjintä on saatava vähenemään sekä työllistymisen tarvitsee olla nopeampaa. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tarvitaan sekä maahanmuuttajien omalle aktiiviselle elämän hallinnalle tilaa, jotta kotoutumista voidaan edistää. (Säävälä 2021.)

Olen nyt näiden blogi kirjoitusten myötä perehtynyt maahanmuuttajien kotoutumiseen. Meidän täytyy monikulttuurisessa yhteiskunnassa oppia ymmärtämään erilaisten kulttuurien olemassaolo ja niiden keskeisiä piireteitä. Näin voimme edistää heidän kotoutumistansa yhteiskuntaan. Mielestäni työllistymisen nopeuttaminen olisi tärkein asia kotoutumisen kannalta, koska se auttaa kielen opettelussa, antaa mahdollisuuden tulla toimeen taloudellisesti ja mahdollistaa erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä luo uusia sosiaalisia suhteita. Jokainen ihminen tarvitsee näitä edellä mainittuja asioita elämässään voidakseen hyvin psyykkisesti että fyysisesti.

Lähteet

Saukkonen, P. 2016. Mitä on kotoutuminen? Artikkeli. [Viitattu 22.3.2022] https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/mita-kotoutuminen

Säävälä, M. 2021. Onko kotoutuminen epäonnistunut? Blogi. [Viitattu 22.3.2022] https://kotoutuminen.fi/blogi/-/blogs/onko-kotoutuminen-epaonnistunut-

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi