Työttömyyden vaikutukset hyvinvointiin

Matalan kynnyksen apua työttömille ja pitkäaikaistyöttömille

Apua työttömyyteen erityisesti matalan kynnyksen palveluna Vantaan alueella saa Vantaan Työnhakijat Ry:n (2022) jäsenyydellä. Edullisen jäsenyyden avulla pääsee osalliseksi yhdistyksen tarjoamista eduista. Leinikki on kohtaamispaikka, jonka tiloissa on kahvila- ja lounaspaikka. Hinnat ovat edulliset ja siellä järjestetään esimerkiksi seurakunnan tukema leipäpäivä, jolloin on mahdollista käydä kahvittelemassa ilmaiseksi. Yhdistys jakaa elintarvikkeita jäsenilleen kolme kertaa viikossa sekä myös henkilöille kaksi kertaa viikossa, joilla jäsenyyttä ei ole. Yhdistys järjestää myös muuta palvelua ja toimintaa, esimerkiksi edullista ompelupalvelua ja yhteissauvakävelyitä. Kiinnostuneilla on mahdollista saada yhdistyksen kautta myös palkkaustukityöpaikka, johon TE-toimiston kautta on mahdollista saada myös 100 prosenttinen palkkaustuki.

Erilaisia ratkaisun avaimia työttömyyteen

Apua ja neuvoja jokaisen työttömän yksilölliseen tilanteeseen on saatavilla esimerkiksi Mielenterveystalo.fi (2022) ja Suomi.fi (2021) sivuilla. Mielenterveystalo.fi (2022) sivuilta löytyy tietoa TE-toimiston tarjoamista palveluista mm. uravalmennusta, työ- sekä koulutuskokeiluja ja työhönvalmennusta. Sivuilla kerrotaan myös Kelan tarjoamista palveluista, joihin hakeudutaan B-lausunnolla. Kela tarjoaa ammatillisen kuntoutuksen palveluina ammatillisen kuntoutusselvityksen ja kuntoutuskurssit, työhönvalmennusta, työ- ja koulutuskokeiluja sekä kuntoutuspsykoterapiaa. Suomi.fi (2021) sivuilla on neuvontaa erityisesti pitkäaikaistyöttömille. Tarjolla on esimerkiksi työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua, joka on Kelan, TE-toimistojen sekä kuntien välistä yhteistyötä. Sivuilta löytyy aiheeseen liittyen tarkempaa tietoa.

Lähteet

Kerätär, R. 1995. Pitkäaikaistyöttömät ja työkykyä ylläpitävän toiminnan tarve. Viitattu 6.2.2022. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/pitkaaikaistyottomat-ja-tyokykya-yllapitavan-toiminnan-tarve/

Kuva. Welfare. Viitattu 6.2.2022. https://pixabay.com/fi/illustrations/apteekki-l%c3%a4%c3%a4k%c3%a4ri-ammattilainen-6819335/

Mielenterveystalo.fi 2022. Tukea työelämään. Viitattu 7.2.2022. https://www.suomi.fi/kansalaiselle/tyoelama-ja-tyottomyys/tyottomyys/opas/tyollistyminen/pitkaaikaistyottomyys

SOSTE 2022. Työttömyys kytkeytyy terveyseroihin. Viitattu 6.2.2022. https://www.soste.fi/tyollisyys/tyottomyys-kytkeytyy-terveyseroihin/

Suomi.fi 2021. Pitkäaikaistyöttömyys. Viitattu 7.2.2022. https://www.suomi.fi/kansalaiselle/tyoelama-ja-tyottomyys/tyottomyys/opas/tyollistyminen/pitkaaikaistyottomyys

Taipale, I. 2013. Työttömät ja terveydenhuolto. Viitattu 6.2.2022. https://www.duodecimlehti.fi/duo11324

THL 2019. Työllisyys. Viitattu 7.2.2019. https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/tyollisyys

Tilastokeskus 2022a. Pitkäaikaistyöttömät. Viitattu 7.2.2022. https://findikaattori.fi/fi/37

Tilastokeskus 2022b. Työllisiä joulukuussa selvästi enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Viitattu 10.2.2022. https://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tie_001_fi.html

Turunen, J. 2017. Ammatillinen liikkumattomuus on terveysuhka. Viitattu 7.2.2020. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/verkkokommentti/ammatillinen-liikkumattomuus-on-terveysuhka/

Vantaan Työnhakijat Ry 2022. Viitattu 7.2.2022. http://www.van-tyo.fi/yhdistys.html

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Työttömyyden vaikutukset hyvinvointiin”

 1. Heippa, Hanna!
  Kiitos kattavasta katsauksesta työttömien kohtaamiin haasteisiin yhteiskunnassamme. Työskentelen kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana ja kohtaan päivittäin työttömänä olevia henkilöitä, jotka ovat eri syistä päätyneet kuntouttavan työtoiminnan palveluun. Useilla asiakkaista on haasteita työ- ja toimintakyvyssä esimerkiksi fyysisen tai psyykkisen sairauden vuoksi, mutta usein samalla henkilöllä on lisätaakkaa esimerkiksi velkaantumisesta, ongelmia päihteiden kanssa tai pitkään pois työelämästä oltua hankaluuksia motivoitua uudelleen työtä hakemaan. Voisikin sanoa, että useilla kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista saattaa olla “intersektionaalinen ongelmavyyhti”, jossa erilaiset, risteävät haasteet kuormittavat toimintakykyä ja arkea.

  Kuten blogitekstissäsi mainitsit, mielekäs työ ja päivittäiset sosiaaliset kontaktit ehkäisevät mielenterveyttä haastavien ongelmien, kuten masennuksen, syntyä ja toisaalta myös kohentavat em. haasteiden kanssa elävän henkilön vointia. Usein kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalla henkilöllä onkin tavoitteena saada työtoiminnasta mielekästä tekemistä arkeen sekä sosiaalisia kontakteja.

  Terveisin, Marjo

 2. Kiitos palautteesta Marjo! On hyvin ikävää, että ongelmia kasautuu monella eri elämän osa-alueella ja on varmasti haastavaa löytää ratkaisuja asiakkaiden vaikeisiin elämän tilanteisiin. Näissä tilanteissa palveluohjaus on erityisen tärkeä asia. Hyvän palveluohjauksen avulla vahvistetaan asiakkaan elämänhallintaa ja pyritään rakentamaan hyvää arkea. Kuitenkin oikeanlaisen lähestymistavan avulla, esimerkiksi rakentamalla luottamuksellinen asiakassuhde ja aidosti kuuntelemalla asiakasta, voidaan ehdottaa asiakkaalle itsenäistä elämää tukevia vaihtoehtoja. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeklinikan palvelut ym. palvelut, joiden avulla asiakasta saadaan vietyä eteenpäin omassa elämässä. Myös ottamalla asiakas keskiöön oman elämän suunnittelussa on ratkaisevaa. Kuulluksi tulemisen tunne on tärkeä askel, jotta asiakkaan kanssa pystyy tekemään yhteistyötä ja jotta yhteistyö olisi asiakkaan edun mukaista. (Mitä palveluohjaus on? 2022.) Sivulla oli myös hyvä video, jossa kerrottiin palveluohjauksen merkityksestä asiakkaiden kanssa, jotka ovat vaikeassa elämän tilanteessa ja joilla on haasteita mahdollisesti monella eri elämän osa-alueella.

  Lähteet

  Mitä palveluohjaus on? 2022. Suomen palveluohjausyhdistys ry. Viitattu 5.3.2022. https://www.palveluohjaus.fi/mita-palveluohjaus-on/

Kommentoi