Yhdistystoiminnan ytimessä: vapaaehtoisapua ikäihmisille Hervannassa

Tampereella on ainakin yksi kaupunginosa, josta keskikaupungille asioimaan lähtevät ihmiset puhuvat menevänsä ”Tampereelle” eli puhuvat kotikaupunginosastaan oman kaupunkinaan. Tämä kaupunginosa on Hervanta. Kaupunginosan suunnittelu aloitettiin 1960-luvulla ja ensimmäiset asukkaat Hervantaan muuttivat vuonna 1973. Vuosina 2015–2017 tehdyssä kehittämishankkeessa (Tampereen kaupunki 2018) todettiin, että ikääntyneiden määrä alueella kasvaa lähivuosina voimakkaasti, sillä rakentamisen aikaan Hervantaan muuttaneista moni asuu edelleen alueella.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) määrittää erilaisia tarkoituksia sekä toimintoja, jotka kunta on velvollinen järjestämään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Kyseisen lain 4 § velvoittaa kunnan tekemään yhteistyötä mm. ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Hervannassa Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry:n Verkko tuottaa Tampereen kaupungin kumppanuusavustuksella ja STEA:n rahoituksella vapaaehtoistoimintaa, jonka keskiössä on Hervannassa asuvien ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden auttaminen ja tukeminen arjessa. YSTI ry on toiminut jo yli 30 vuotta paikallisesti ja juurruttanut toimintansa osaksi kaupunginosan elämää. Vuonna 2020 Verkko sai suuren kunnianosoituksen tekemästään työstä, kun se valittiin vuoden tamperelaiseksi vapaaehtoistoimijaksi. Valinnassa Verkko sai erityistä kiitosta korona-aikana toimineesta puhelinkaveritoiminnasta, jossa vapaaehtoiset soittivat ja kyselivät kuulumisia ikäihmisiltä. Myös kauppa-apuun koulutettiin 20 uutta, nuorta vapaaehtoista, jotka kävivät ikäihmisten puolesta kevään ja kesän ajan ruokaostoksilla. Ostosten lisäksi palvelu toi yksin kotona oleville vanhuksille mahdollisuuden jutella hetken vapaaehtoisen kanssa. (Tampereen kaupunki 2021.)

Juttelin Verkossa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina työskentelevän Minna Naukkarisen kanssa, millaista työtä hän tekee sosionomin koulutuksella Verkossa. Minna on työskennellyt Verkossa viisi vuotta ja hänen työkenttänään on ollut avunvälityksen koordinoinnin lisäksi mm. avoimien asiakaskahviloiden toiminnan järjestäminen ja koordinointi sekä asiakaspalautteiden keräys ja tilastointi sekä toiminnan vaikuttavuuden raportointi rahoittajalle. Palkittu korona- ajan puhelinkaveritoiminta oli myös Minnan keksintöä.

”Verkon perustoimintaan kuuluu avunvälitys, jossa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori kohtauttaa avun tarvitsijan ja vapaaehtoisen auttajan. Vapaaehtoiset voivat mennä ikäihmisen avuksi asiointikäynneille kauppaan tai terveyspalvelukäynneille tai ulkoilemaan. Osa ikäihmisistä kaipaa juttukaveria kotiin tai avustavaa seuraa harrastuksiin tai kulttuuririentoihin. Näihin kaikkiin voivat meidän vapaaehtoiset mennä mukaan”, kertoo Minna työstään. Myös toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset ovat niin sanotusti saamapuolella: vapaaehtoistyön tekeminen kun on yhteydessä myös auttajan omaan hyvinvointiin (Danielsbacka, Hämäläinen & Tanskanen 2020, 194). ”Meillä vapaaehtoisesti tehtävä avustaminen ei ole samaa työtä kuin palkkatyönä tehtävä avustustyö, mutta teemme tiiviisti yhteistyötä kotihoidon kanssa ja muun muassa avustamme kotihoidon asiakkaita saattoapuna lääkärikäynneillä. Meidän vapaaehtoiset myös näkevät asiakkaan tilanteen ja voivat olla viestin tuojina, jos asiakas voisi tarvita esimerkiksi apuvälineitä tai taksikyytejä. Vapaaehtoiset kertovat näistä havainnoista Verkon työntekijöille, jotka sitten vievät asiaa eteenpäin ja ohjaavat asiakkaita oikeiden palveluiden piiriin. Verkko onkin asiakkaan näkökulmasta matalan kynnyksen paikka kysyä neuvoja, kun emme ole ”virkamiehiä”. On myös ihanaa, että vapaaehtoisella on aikaa olla ja kuunnella asiakkaana olevaa ikäihmistä, eikä aika kulu jotain työtä tehden, vaan asiakas saa kaiken huomion kiireettömästi”, Minna kertoo ja jatkaa: ”Me kolmannen sektorin toimijoina tiedämme laajasti, mihin palveluihin asiakas on oikeutettu tai mistä muualta apua voisi hakea tai kenen puoleen pulmatilanteessa kääntyä. Asiakas saa ammatillisesti koordinoidusta vapaaehtoistoiminnasta luotettavaa ja turvallista apua ja pystyy sen turvin elämään oman näköistä elämää, kun esimerkiksi kauppareissulle saattajan kanssa päästessään voi itse valita, mitä ostaa. Ikäihmisten kokema avuntarve on ollut koko ajan kasvussa Hervannan alueella ja koronan takia esimerkiksi lääkärisaattojen tarve on ollut suuri.”

SOTE-uudistuksen myllerryksessä järjestöjen saama rahoitus on myös tarkastelun alla. Moni yhdistys on riippuvainen julkisesta rahoituksesta ja myös YSTI ry on ollut mukana erilaisissa kampanjoissa, joissa heidän toimintaansa on tehty näkyväksi ja sitä kautta perusteltu toiminnan tarpeellisuutta. Minna jatkaa: ”Yksi tärkeä osa meidän työtämme on yhteiskunnallinen vaikuttaminen eli pidämme ääntä ikäihmisten puolesta. Arjessa annettavan avun lisäksi tuomme näkyville hauraassa elämänvaiheessa olevien vanhusten asioita ja sitä kautta pyrimme vaikuttamaan alueelliseen päätöksentekoon.”

Lähteet:

Danielsbacka, M., Hämäläinen, H. & Tanskanen, A. 2020. Vapaaehtoistyö ja hyväntekeväisyys. Teoksessa Danielsbacka, M., Hämäläinen, H. & Tanskanen, A. (toim.) Suomalainen auttaminen. Tukiverkostot suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. Helsinki: Gaudeamus,182–195.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012. Viitattu 11.2.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980#L2P12

Tampereen kaupunki 2018. Hervanta esimerkkinä kunnille ikäystävällisen asuinalueen kehittämisessä. Viitattu 21.3.2022. https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/01/24012018_3.html

Tampereen kaupunki 2021. YSTI ry:n Verkko on vuoden 2020 tamperelainen vapaaehtoistoimija Viitattu 21.3.2022. https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/01/14012021_5.html?fbclid=IwAR3ZhwHL2SUaE-Fp9DtxVijz-PTRux0czwn0Xf0OcTiQMckCPwQ_wFlhzSQ

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi