Päihdepalvelut Vantaalla

Tämä blogipostaus sisältää tietoa siitä, minkälaisia hoitomahdollisuuksia Vantaalla on alkoholin ja huumeiden käyttäjille sekä miten he voivat hakeutua oikeanlaiseen hoitoon. Lisäksi tekstissä keskitytään siihen minkälaisia hoitomuotoja ja – paikkoja on tarjolla.  

Päihdepalvelujen järjestäminen on kuntien vastuulla. Kunnat järjestävät palvelut itse, tilaavat palvelut yksityisilta tahoilta tai muilta kunnilta tai kolmannen sektorin toimijoilta ja palveluilta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) Päihdepalvelut voidaan jakaa neljään eri ryhmään. Avohuoltoon, laitoskuntoutukseen, katkaisuhoitoon/vieroitushoitoon sekä hoitoa ja kuntoutusta tukeviin palveluihin. (Holopainen 2020, 5).  

Kunnat tarjoavat selviämishoitoa katkaisu- ja vieroitusyksiköissä päivystysyksiköiden lisäksi. Katkaisu- ja vieroitushoidolla halutaan hidastaa tai pysäyttää päihteiden käyttökierre sekä pyritään petaamaan asiakkaalle oikeanlaiset lähtökohdat toipumisen aloittamiseen. Päihdekuntoutuksen pääprioriteetti on saada asiakas kuntoutumaan päihderiippuvuudesta ja selviytymään vaikeasta elämäntilanteesta, joka on saattanut vaikeutua ongelmallisen päihteiden käytön seurauksena.  

Kunnat järjestävät myös jälkikuntoutusta, jonka avulla pyritään ylläpitämään asiakkaan kuntoutumisen tahti ja koitetaan välttää retkahdukset sekä yksin jääminen. Asiakasta tuetaan itsenäiseen ja raittiiseen elämään ilman päihteitä. Sairaudet, jotka ovat haitallisen päihteiden käytön seurauksia, hoidetaan terveyskeskuksissa, sairaaloiden poliklinikoilla tai vuodeosastoilla.  

Päihdeongelmainen saa erityisosaamista vaativaan hoidon tarpeeseen apua perusterveydenhuollosta, A-klinikoilta, nuorisoasemilta tai muista avohoitoa tarjoavista päihdehuollon yksiköistä, erikoissairaanhoidosta ja mielenterveyspalveluista. Palveluihin asiakkaan on varattava aika. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) 

Jos täysi-ikäinen päihteidenongelmakäyttäjä tarvitsee hoitoa tai apua akuuttiin päihdeongelmaansa, hän voi saada apua ilman ajanvarausta tai lähetettä Tikkurilan tai Martinlaakson päihdepoliklinikalta päivystysvastaanotolta. Martinlaakson päihdepoliklinikka palvelee maanantaisin ja torstaisin. Tikkurilan päihdepoliklinikka palvelee tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Vantaan Myyrmäessä on myös päihdepoliklinikka, mutta kyseinen toimipiste ei omaa enää päivystysvastaanottoa.  

 Lisää tietoa Vantaan päihdepoliklinikoista saat täältä. ja täältä

Lähetteellä voi päästä vieroitushoitoon, jonka kesto on noin 1–3 viikkoa. Vieroitushoidossa kartoitetaan asiakkaan sosiaalinen ja terveydellinen tilanne lääkärin vastaanotolla hoidon alussa ja lopussa, tarjotaan hoitoa ja apua päihde kierteen päättymisestä aiheutuviin vieroitusoireisiin, tarjotaan infotilaisuuksia, ryhmähoitoja, yhteisöhoitoja sekä jatkohoidon tarpeen suunnittelun ja arvioinnin.  

Muita päihdepalveluita ovat A-kilta, AA-ryhmät, NA-ryhmät sekä seurakunnan päihdetyö. (Vantaa 2020.) 

lähde: Pixabay

Miten päästä hoitoon?

Hoitoon pääsee varaamalla itselleen ajan päihdepoliklinikalta tai terveysasemalta, jossa on mahdollista saada hoidontarpeen arviointi sekä diagnoosi päihdeongelmasta. Diagnoosin saamiseen lääkäri haastattelee, käyttää strukturoituja kyselyitä, kliinistä tutkimusta, laboratoriokokeita sekä saattaa kehottaa asiakasta tekemään omaa alkoholin/päihteidenkäyttöpäiväkirjaa kartoittaakseen asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen. (Käypähoito 2020.) Tämän jälkeen lääkäri voi lähettää lähetteen muihin päihdekuntoutusyksiköihin. Asiakas voi päästä avohuollon päihdevieroitukseen tai edellä mainittuun kokonaisvaltaisempaan laitoshoitoon, vieroitushoitoon.  

Jos täysi-ikäinen päihteidenongelmakäyttäjä tarvitsee hoitoa tai apua akuuttiin päihdeongelmaansa, hän voi saada apua ilman ajanvarausta tai lähetettä Tikkurilan tai Martinlaakson päihdepoliklinikalta päivystysvastaanotolta. Martinlaakson päihdepoliklinikka palvelee maanantaisin ja torstaisin. Tikkurilan päihdepoliklinikka palvelee tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Vantaan Myyrmäessä on myös päihdepoliklinikka, mutta kyseinen toimipiste ei omaa enää päivystysvastaanottoa.  

Vantaan Koisonrannan palvelukeskus tarjoaa apua ja tukea päihdeongelmaisille asiakkaille, jotka ovat vailla vakinaista asuntoa tai ovat muuten asunnottomia. Hakeutumalla Koisanrantaan saa tukea ja apua kuntoutumiseen sekä asunnottomuuteen. Asumispäivystys on auki ympärivuorokauden, joten päihdeongelmainen voi hakeutua palvelukeskukseen milloin vain. Ilman lähetettä asiakas voi saapua kello kahdestatoista alkaen. Palvelukeskuksessa on mahdollisuus yöpyä, peseytyä, pestä pyykkiä ja saada ilmaisen aamiaisen ja iltapalan. Yöpymispaikkoja on vain 20 kappaletta ja ne täyttyvät asiakkaiden tulojärjestyksessä.  

Koisonrannassa asiakas ilman lähetettä tullessaan saa työntekijöiltä ohjausta ja neuvontaa sekä asiakkaan kanssa tehdään hoidon- ja kuntoutustarpeen arvioinnin. (Vantaa 2020.) 

Vantaan päihdepoliklinikoilta saa myös päivystyksen lisäksi toimintaterapiapalveluita, kurssimuotoista avohoitoa, erilaista ryhmätoimintaa, kuten vertaisryhmätoimintaa, pari- ja perhetapaamisia, kokemusasiantuntijoiden keskusteluaikoja, yksilötapaamisia päihdeongelmaisille ja päihdeongelmaisten läheisille. Lisäksi päihdekuntoutuja voi hakea tukea ja apua raittiuteensa kolmannen sektorin toimijoilta kuten A-killasta. NA- ja AA-ryhmistä sekä A-klinikkasäätiöltä.  

Päivätoimintaa ja tukea raittiiseen ajanviettoon päihdekuntoutujille löytyy Myyrmäen päivätoimintakeskuksesta, Simonkylän päivätoimintakeskuksesta ja Hakunilan päivätoimintakeskuksesta. (Vantaa 2020.)  

– Kati.Forsberg

Lähteet:

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. 2020. Päihderiippuvuuden hoito, kuntoutus ja arjen tuki. Viitattu 28.10.2020. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/paihdehoito/paihderiippuvuuden-hoito-kuntoutus-ja-arjen-tuki  

Käypähoito. 2020. Alkoholiongelmaisen hoito. Viitattu 28.10.2020. https://www.kaypahoito.fi/hoi50028#s6 

Vantaa. 2020. Ongelmana alkoholi tai lääkkeet. Viitattu 28.10.2020. https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/paihteet_ja_mielenterveys/ongelmana_alkoholi_tai_laakkeet 

Holopainen, S. 2020. Päihdepalvelujärjestelmät. Laurean päihdetyö verkkokurssi. Laurea-ammattikorkeakoulu. Vantaa. 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi