Syrjäytyneet nuoret tarvitsevat apua: miksi nuoret syrjäytyvät?

Nuori Aleksi on 13-vuotias, pärjää koulussa, käy harrastamassa jalkapalloa kahdesti viikossa ja hänellä on pieni piiri ystäviä. Kahden vuoden päästä Aleksi poistuu harvoin kotoaan ja koulumenestys on kääntynyt pärjäämisestä ponnisteluun.

Nuoret tarvitsevat luottamusta itseensä sekä tarpeen osallisuudesta. Osallisuus on nimenomaan tärkeässä osassa nuorten elämiä. Kokemus osallisuudesta eli siitä, että kokee kuuluvansa yhteisöön ja yhteiskuntaan, vaikuttaa merkittävästi nuorten hyvinvointiin. Fiktiivisen Aleksimme tapauksessa voimme tutkia tapausta siitä lähtökohdasta, että Aleksi on muuttanut vanhempiensa kanssa pois paikkakunnalta jossa hän on varttunut 13 vuotta. Omien kokemusten perusteella uudelle paikkakunnalle muuttaminen on aina raskasta varsinkin jos joutuu jättämään edellisen elämänsä taakseen. Nuorten tapauksissa se on myös erittäin raskasta sillä useimmissa tapauksissa yläasteelle mennessä nuoret ovat jo ryhmäytyneet keskenään.
Vertaisryhmän tuki on osa nuoren kasvua.  Nuorelle on tärkeää olla osallinen vertaisryhmissä, koulussa ja harrastuksissa. Kuulluksi tuleminen ja mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä kulkuun tukevat nuoren hyvinvointia. Kaikilla nuorilla ei kuitenkaan ole vertaisryhmiä ja riittäviä sosiaalisia verkostoja jolloin syrjäytymisen riski kasvaa.

Miksi nuoret syrjäytyvät?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan merkittäviä nuorten syrjäytymisen riskiä lisääviä asioita ovat: matala koulutus, pitkäaikainen työttömyys, toimeentulo-ongelmat sekä päihde- ja mielenterveysongelmat. Tarkkaa lukumäärää ei syrjäytyneistä pystytä sanomaan sillä tilastot eivät kerro siitä ketkä ovat syrjäytyneitä vaan kenellä on syrjäytymisen riskitekijöiden kasautumista. Ja marginaalinen prosenttimäärä ei myöskään kerro nuorista, jotka ovat pudonneet yhteiskunnan tavoittamattomuuksiin. Riskitekijät voivat myös valua sukupolvien yli milloin puhutaan ongelman ylisukupolvisuudesta. Ylisukupolvisuudessa esimerkiksi perheen köyhyys voi siirtyä vanhemmilta lapsiin. Kyse ei ole kuitenkaan yksittäisestä perheellisestä ongelmasta sillä vaikeuden ydin lepää laajemmassa sosiaalisessa ongelmassa.

Koulutus ja syrjäytyminen

Suomessa olemme onnekkaita, että meillä on maksuton koulujärjestelmä. Peruskoulusta yliopistoon tai ammattikorkeaan asti meidän ei tarvitse huolehtia siitä, että varallisuus olisi kriittinen tekijä koulutuksessamme (ainakin osittain.) Koulutuksen tärkeyttä painottaen silläkin on merkitys nuorten syrjäytymiseen. Tutkimusten mukaan koulun kesken jättämisellä sekä syrjäytymisellä on selkeä sosiaalinen tausta. Vähiten kiinnostuneita kouluttautumaan ovat perusasteen koulutuksen saaneiden vanhempien pojat. Vanhempien vähäinen koulutus ja alhainen sosioekonominen asema voivat vaikuttaa nuorten koulunkäyntiin monien mekanismien kautta: yksi on vanhempien välittämät koulutusta koskevat arvostukset, toinen liittyy vanhempien kykyyn tukea ja ohjata lasta koulussa ja kolmas mahdollinen mekanismi liittyy siihen, että lapsia voivat ohjata samat piirteet ja taipumukset kuin heidän vanhempiaankin aikanaan.

Kuinka heitä voi auttaa?

Syrjäytymiseen voidaan puuttua eri vaiheessa syrjäytymistä. Koulussa varsinkin on monia mahdollisuuksia sekä työkaluja mitä pitäisi hyödyntää nuorten kehityksen ja syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta.

Taulukko 1. Miten toimia syrjäytyneiden nuorten kanssa? (Jan-Erik Nurmi, 2011)

Koulussa olisi tärkeää yrittää kartoittaa nuoren tilannetta mahdollisimman tarkasti väärinkäsitysten välttämiseksi esimerkiksi usein oppimisvaikeudet rinnastetaan huonoon koulumenestykseen.
Ensiksi tilanteen katsaus ja sen jälkeen puuttuminen syrjäytymiseen. Vaikka Suomessa on ollut erilaisia toimintamuotoja syrjäytyneiden ja työttömien nuorten tukemisessa, niin yhtenäisiä käytäntöjä ei kuitenkaan ole syntynyt. Tärkeimmiksi syrjäytymisen ehkäisemisen periaatteeksi on kuitenkin noussut nuoren myönteisen minäkuvan ja ajattelun vahvistaminen sekä nuoren integroituminen takaisin yhteiskuntaan esim. konkreettisesti auttamalla nuorta ura- tai opiskelupolun kartoittamisessa sekä tutustuttamista nuorta sosiaalisia verkostoja, jotka voivat tukea heitä heidän koulutus- ja urasuunnitelmiensa toteut- tamisessa.Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Syrjäytyneet nuoret tarvitsevat apua: miksi nuoret syrjäytyvät?”

  1. Aiheenne nuorten syrjäytyminen- oli erittäin mielenkiintoista luettavaa. Pidin erityisesti Aleksi esimerkistänne, sillä se oli erittäin samaistuttava tarina ja uskon että useampi nuori on kokenut samantapaisia muutoksia elämässään. Pidin myös siitä, kuinka nostitte osallisuuden ja ryhmäytymisen tärkeyden nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Blogissa oli myös hyvin kirjattu juurisyitä syrjäytymiselle kuten: toimeentulo-ongelmat, mielenterveys ja päihteiden käyttö. Koin myös hyödyllisenä kohdan kuinka auttaa heitä? Siellä oli nostettu tärkeitä asioita kuten : sosiaalisten taitojen opettelu, vastoinkäymisiin varautuminen ja onnistumiskokemusten luominen. Blogiteksti oli hyvin selkeää ja lähteitä oli hyvin käytetty. Pidin kaiken kaikkiaan postauksesta!

Kommentoi