Vahvistetaan osallisuutta!

Edellisissä blogeissa käsittelin, kuinka yhteiskunnassamme ikääntyneet nähdään kahden silmälasin läpi. Ensimmäiset silmälasit näkevät ikääntyneet taakkana ja ikääntymisen asiana, jota halutaan vältellä kauan. Toisten lasien läpi, iäkkäät tunnistetaan voimavarana, jotka osallisuudellaan auttavat yhteiskunnan pyörittämisessä.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen on tärkeää, sillä osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot parantavat elämänlaatua, hyvinvointia ja vähentävät syrjäytymisen riskiä. Ikääntyneellä osallisuuden kokemisessa korostuu se, että hän voi elää aktiivista elämää mahdollisimman pitkään tutussa ja turvallisessa ympäristössä ja osallistua yhteisön toimintaan.  (Ikäinstituutti 2022.) Tässä postauksessa esittelen muutaman ohjelman ja hankkeen, joiden tavoitteena on ikääntyvien osallisuuden tukeminen, vahvistaminen ja lisääminen.

Ikääntyneiden elämäntilanne ja toimintakyvyt vaihtelevat yksilöittäin, joten on tärkeää ottaa huomioon yksilön toimintakyky ja elämäntilanne. Esimerkiksi erityisen tärkeää on tukea syrjäytymisvaarassa olevia iäkkäitä ja olla apuna heidän osallisuuden vahvistamisessa.

(Lassila 2022)

-“Paljon on ikääntyviä, jotka haluavat mukaan toimintaan.”

Ikääntyneen osallisuuden heikkenemiseen voi jo lyhyellä aikavälillä vaikuttaa yksi syrjäytymisriski, yksinäisyy. Aikaisemmin blogissamme julkaistussa postauksessa “Ikäihmisten kokema yksinäisyys”, käsiteltiin ikäihmisten kokeman yksinäisyyden syitä ja ratkaisuja sen vähentämiseen. Postauksessa esitettyjen ratkaisujen lisäksi, yksinäisyydestä johtuvan osallisuuden heikentämistä voidaan vahvistaa ystävätoiminnalla. Oulussa on aloitettu järjestämään ikääntyville ystävätoimintaa, jossa ikääntyneille haetaan vapaaehtoisia ystäväksi. Ystävän kanssa ikääntynyt voi käydä muun muassa ulkoulemassa tai kahvilassa. (Seeskorpi 2022.)

Ikäinstituutin luomat Elämänote -ohjelma ja Yhdessä kotikulmilla -hanke edistävät ikääntyvien osallisuutta, elämänhallintaa ja yhteisöllisyyttä (Ikäinstituutti 2022). Elämänote -ohjelman tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Ohjelman asiakasryhmänä ovat etenkin ne iäkkäät, jotka ovat aiemmin jääneet tavoittamatta.

Yhdessä kotikulmilla -hankkeen tarkoituksena on tuoda toimintaa taloyhtiöihin ja lisätä asukkaiden yhteistä tekemistä. Yhteinen toiminta on tarkoitettu erityisesti iäkkäille ja mukaan toivotaan erityisesti niitä iäkkäitä, ketkä viettävät paljon aikaa kotona, kaipaavat seuraa tai on pulmia liikkumisessa.

Asuinympäristö ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat ikäihmisen osallisuuden kannalta avainasemassa niin vaikuttamismahdollisuuksien kuin kokemuksellisuuden näkökulmasta, sillä omasta lähiympäristöstä löytyvät parhaat mahdollisuudet toimia aktiivisesti yhteisössä ja sitä kautta vahvistaa osallisuutta. (Ikäinstituutti 2022.)

Lähteet:

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen. 2022. Ikäinstituutti. Viitattu 6.11.2022. https://www.ikainstituutti.fi/osallisuus/

Seeskorpi, P. Ikääntyneille haetaan vapaaehtoisia ystäväksi. Yle Uutiset. 2022. Viitattu 6.11.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12671731

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi