Iäkkäiden mielenterveyden tukeminen

Tunnistamalla mielenterveyteen vaikuttavia yksilöllisiä, sosiaalisia ja rakenteellisia tekijöitä ja luomalla kannustavaa ympäristöä mielenterveyden tukemiselle pystymme ennaltaehkäisemään mielenterveysongelmia ja tukemaan niistä kärsiviä ihmisiä (WHO 2022). Mutta miten tämä toteutuu käytännössä? 

Kuva: Pixabay

Yksilötasolla mielenterveyttä voidaan edistää tukemalla ikäihmisen itsetuntoa ja elämänhallintaa. Tämän avulla iäkkään minäpystyvyys vahvistuu, jolloin hän luottaa omiin kykyihinsä ja taitoihinsa selviytyä arkipäiväisistä asioista. Yhteisötasolla osallisuuden lisääminen ja sosiaalinen tuki luovat iäkkäille yhteenkuuluvuuden tunnetta. Rakennetasolla turvataan iäkkäiden taloudellinen toimeentulo ja tuetaan epätasa-arvoa ja syrjintää vähentäviä yhteiskunnallisia päätöksiä. (Rikkola 2021, 15.)  

Iäkkäille järjestetään kuntouttavaa päivätoimintaa, jonka tavoitteena on edistää kotona asumista tukemalla hyvinvointia vertaistuen ja yhdessä tekemisen keinoilla. Monille ikäihmisille tämä toimii arjenpuskurina, mutta kaikille tämä ei kuitenkaan riitä. Iäkkäille, joilla on ongelmia esimerkiksi jaksamisen ja elämänhallinnan kanssa, on tarjolla monenlaisia sosiaalihuollon palveluita. Tärkeintä on, ettei kukaan jää yksin ja jokaisella on mahdollisuus saada apua ja tukea omiin elämän haasteisiin. (Liminka 2022.)  

Haasteena on, kuinka saada nämä palvelut ja muut avunkeinot iäkkäiden tietoisuuteen. Ensimmäisenä tulee mieleen sosiaalinen media ja sen käytön osaaminen, mutta tästä ei ole hyötyä, jos iäkkäillä ei ole aiempaa tietoa heille tarjolla olevista palveluista. Suurin osa iäkkäistä katsoo televisiota ja tätä olisi hyvä hyödyntää yhtenä tiedonvälineenä, samoin kuin aikakausilehtiä. Näiden kautta voitaisiin tuoda ilmi palveluiden lisäksi myös syitä, miksi palveluihin hakea. Pelkkä sosiaalihuollon palveluiden mainitseminen ei riitä, vaan pitää pohjustaa, mihin nämä palvelut on tarkoitettu. Sanoittamalla iäkkäiden kokemia mielenterveyden haasteita, yksinäisyyttä ja riittämättömyyden tunteita palveluille annetaan syvempi merkitys, joka voi madaltaa niihin hakeutumisen kynnystä. 

Jos sinä haluat tukea omalta osaltasi iäkkäiden mielenterveyttä ja tuoda iloa heidän arkeen, voit ryhtyä vapaaehtoiseksi. Vanhustyön keskusliiton nettisivuilla pääsee ilmoittautumaan vapaaehtoiseksi käymällä kurssin tai yksilöperehdytyksen (Vanhustyön keskusliitto 2022). Vapaaehtoisena sinulla on suuri merkitys ikäihmisen elämässä ja läsnäolollasi tuot merkityksellisyyttä iäkkäiden elämiin. Meidän jokaisen tulisi päästä kuulluksi ja kokea olomme tärkeiksi. 

Lähteet: 

Liminka. Iäkkäiden sosiaalityö. Viitattu 13.9.2022. https://www.liminka.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/iakkaiden-sosiaalityo/ 

Liminka. Kuntouttava perhetoiminta. Viitattu 13.9.2022. https://www.liminka.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/kuntouttava-paivatoiminta/ 

Rikkola, J. 2021. Mielenterveyden edistäminen ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa. Viitattu 13.9.2022. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/469805/Jonna_Rikkola.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Vanhustyön keskusliitto. Haluatko vapaaehtoiseksi? Viitattu 22.9.2022. https://vtkl.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/ryhdy_vapaaehtoiseksi 

World Health Organization. 2022. Mental Health: strengthening our response. Viitattu 13.9.2022. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi