Maahanmuuton syyt

Maasta toiseen muuttamiselle voi olla useita eri syitä. Otin selvää, mitä kaikkia erilaisia syitä maahanmuuttoon voi olla ja erityisesti, miksi juuri Suomeen muutetaan. 

Maahanmuuttoon sekä maastamuuttoon liittyy useita eri tekijöitä. On olemassa niin työntäviä kuin vetäviä tekijöitä. Työntävillä tekijöillä tarkoitetaan syitä, jonka vuoksi ihmiset lähtevät omasta kotimaastaan. Vetävät tekijät puolestaan selittävät, miksi he haluavat muuttaa juuri tiettyyn maahan. 

Sosiaaliset ja poliittiset tekijät

Sosiaalisiin ja poliittisiin tekijöihin liittyy muun muassa vainot. Ihmisiä voidaan vainota esimerkiksi etnisistä, uskonnollisista, poliittisista tai kulttuurisista syistä. Myös yksi merkittävistä tekijöistä on sodan tai konfliktin uhka, esimerkiksi vuonna 2019 suurin osa turvapaikan saaneista oli Syyriasta, jossa sota pakotti ihmiset lähtemään kotimaastaan. Toisena ja kolmantena listalla olivat Afganistan ja Irak. 

Väestörakenteelliset ja taloudelliset tekijät

Nämä tekijät puolestaan liittyvät työolosuhteisiin, työttömyyden määrään sekä talouden yleiseen tilaan. Väestörakenteessa tapahtuvat muutokset, kuten väestön kasvu tai väheneminen sekä toisaalta myös väestön ikääntyminen voivat vaikuttaa maahan- tai maastamuuttoon. Vetäviä tekijöitä voivat olla hyvä palkkataso, paremmat työllistymisen mahdollisuudet sekä korkeampi elin- ja koulutustaso. 

Ympäristötekijät

Myös ympäristön ääriolosuhteet ja tapahtumat vaikuttavat muuttoliikkeeseen. Ihmiset voivat esimerkiksi paeta luonnonkatastrofeja, kuten tulvia ja maanjäristyksiä. Ympäristötekijöiden aiheuttama maahanmuutto tulee todennäköisesti lähivuosina lisääntymään, sillä ilmastonmuutos tulee lisäämään luonnonkatastrofien määrää. 

Miksi Suomeen muutetaan?

Ulkomailla syntyneen ulkomaalaistaustaisen väestön (15–64-v.) maahanmuuton tärkein syy sukupuolen mukaan vuonna 2014.

Kuten yllä olevasta tilastosta voimme huomata, suurin osa ihmisistä muuttaa Suomeen perhesyiden vuoksi. Tilastojen mukaan noin puolet maahanmuuttajista muuttavat perheen perässä Suomeen. Toisiksi eniten ihmisiä muuttaa työn vuoksi ja kolmanneksi eniten pakolaisina. Pakolaisella tarkoitetaan henkilöä, joka on muuttanut pois omasta kotimaastaan turvattomuuden vuoksi. Turvattomuuden tunteen on voinut aiheuttaa esimerkiksi sota tai vainotuksi tuleminen. 

Suomeen muutetaan myös opiskelun perässä. Tilastot eivät valitettavasti kerro, ovatko kyseiset henkilöt jo saaneet koulupaikan vai hakevatko he kouluun Suomeen saavuttuaan. Listan viimeisenä oleva ’’muu syy’’ tarkoittaa, että henkilöllä on voinut olla jokin muu yksittäinen syy muuttaa Suomeen. Osa ’’muu syy’’-kohdan valinneista on paluumuuttajia, esimerkiksi inkeriläisiä. Muita syitä on ollut myös se, että henkilö on ihastunut pohjoismaiseen ilmastoon tai halunnut tutustua suomalaisiin juuriinsa. Osa muuttajista on myös omien sanojensa mukaan tarvinnut vaihtelua keski-iän kriisissä ja osa tullut alun perin turistina Suomeen, mutta sitten tahtonutkin jäädä asumaan pysyvästi. 

Kuten taulukosta näkee, muuton syyt jakautuvat osittain myös sukupuolijakauman mukaan. Perhesyiden perässä Suomeen muuttaa selvästi enemmän naisia, kun taas opiskelun ja työn perässä miehiä. Tietysti tilastot myös vaihtelevat vuosittain ja kyseinen taulukko on vain otanta yhden vuoden tilastoista.

Lähteet:

Euroopan parlamentti. 2022. Maahanmuuton syyt – mikä saa ihmiset lähtemään kodeistaan? Viitattu 18.9.2022. 

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/world/20200624STO81906/maahanmuuton-syyt-mika-saa-ihmiset-lahtemaan-kodeistaan

Tilastokeskus. 2022. Yli puolet Suomen ulkomaalaistaustaisista muuttanut maahan perhesyistä. Viitattu 18.9.2022. 

https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/art_2015-10-15_001.html

THL. 2021. Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus, käsitteet. Viitattu 18.09.2022

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/kasitteet

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi