Maahanmuutosta yleisesti

Perehtyessämme maahanmuuttoon pitää tietenkin aloittaa peruskäsitteistä. Mitä käsite maahanmuuttaja tarkoittaa? Mitä yleiskäsitteitä jokaisen tulisi tietää? Ennen kuin menen aiheessa sen pidemmälle, on hyvä vielä tuoda esille, että puhun maahanmuutto-aiheesta nyt Suomen maahanmuuton näkökulmasta. Muissa maissa käsitteet ja tilastot voivat olla hyvinkin erilaisia.

Käsite maahanmuuttaja on yleiskäsite henkilölle, joka syystä tai toisesta muuttaa maasta toiseen. Käsite itsessään ei siis paljasta maahanmuuton syitä. Maahanmuuttaja-käsitteen lisäksi voidaan maahan muuttaneesta henkilöstä käyttää termiä ulkomaalaistaustainen.

Käsite pakolainen kertoo, että henkilö on muuttanut pois omasta kotimaastaan siitä syystä, ettei ole voinut tuntea oloaan turvalliseksi siellä. Syynä voi olla esimerkiksi alkuperän, uskonnon tai poliittisen mielipiteen vuoksi vainotuksi tuleminen. Kiintiöpakolainen puolestaan tarkoittaa henkilöä, joka YK:n pakolaisasioista vastaava henkilö on katsonut suojelun tarpeessa olevaksi. Suomessa on vuosittainen kiintiö pakolaisten määrästä ja tämä kiintiö määräytyy aina eduskunnan päätöksen mukaan vuosittaista talousarviota tehtäessä.

Tärkeitä käsitteitä aiheeseen liittyen ovat myös turvapaikanhakija sekä paperiton. Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan ihmistä, joka hakee turvapaikkaa (eli oleskelulupaa) vieraasta valtiosta. Hänen syynsä turvapaikan hakemiseen voivat olla samankaltaisia kun pakolaisella. Paperittomalla puolestaan tarkoitetaan henkilöä, joka on sijoittunut maahan ilman oleskelulupaa. Paperittomalla on myös voinut olla oleskelulupa aiemmin, mutta se on mennyt umpeen. Myös sairasvakuutuksen vakuutusturvan päättyminen tai huono kattavuus voi vaikuttaa siihen, että henkilö nähdään paperittomana.

Maahanmuuttamisesta puhuessa erityisen tärkeää on kotouttaminen ja kotoutumisesta huolehtiminen. Kotouttamisella tarkoitetaan niitä viranomaistoimenpiteitä, joilla kotoutumista edistetään. Näitä voivat olla esimerkiksi hyvinvoinnin, terveyden, koulutuksen ja työllisyyden lisäämisen toimenpiteet. Kotoutumisen kautta maahanmuuttaja kokee olevansa yhteiskunnan jäsen ja kykenee toimimaan yhteiskunnassa osallisena. Kotoutuakseen maahanmuuttajan tulee omaksua tietoja ja taitoja uuteen kotimaahansa liittyen. Sitä kautta esimerkiksi työllistyminen mahdollistuu ja helpottuu.

Lähteet:

THL. 2021. Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus, käsitteet. Viitattu 13.9.2022.

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/kasitteet

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2022. Maahanmuuttajien sosiaaliturva, hyvinvointi ja terveys. Viitattu 13.9.2022.

https://stm.fi/maahanmuuttajien-hyvinvointi

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Maahanmuutosta yleisesti”

  1. Tämä aihe on jatkuvasti esillä mediassa, maahanmuutto. Usein kun aiheesta puhutaan, niin siihen liitetään pakolaiset. Suomessa on toki paljon esimerkiksi töiden perässä muuttaneita ulkomaalaisia, itselläni useampi tällainen ystävä. Mielestäni tärkeää on se, että kuka vaan, joka tulee suomeen, olisi motivoitunut opettelemaan suomen kulttuuria ja kieltä, sillä ilman minkäänlaista kielioppia ei pysty suomessa pääsemään mukaan yhteiskuntaan saatikka työllistymään. Ilman työllistymistä tai muuta yhteiskunnallista toimintaa syrjäytyy nopeasti, mikä taas aiheuttaa ongelmia kaikilla ihmisen osa-alueilla, ja se taas kuormittaa sote-alan palveluita paljon.

Kommentoi