Työskentely maahanmuuttajien kanssa

Sosiaalialalla maahanmuuttajien kanssa työskentely saattaa olla hieman erilaista kuin muiden asiakasryhmien kanssa. Isoimpina eroina voivat olla mahdollinen kielimuuri sekä kulttuurierot. Maahanmuuttajien kanssa olisikin tärkeää ottaa huomioon ihmisten erilaiset taustat ja muut heihin vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi kieli, kulttuuri, uskonto, sukupuoli, asuinpaikka, tulo- tai koulutustaso ja niin edespäin. Kulttuuritaustan lisäksi jokainen meistä on kuitenkin yksilö, jolla on omat henkilökohtaiset tarpeet. Yksi hyvä työkalu tähän liittyen on kulttuurisensitiivinen työote. 

Kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa ammattilaisen kulttuurisesti kunnioittavia vuorovaikutustaitoja ja arvostavaa sekä sanallista että sanatonta kohtaamista ja viestintää ammattilaisen ja asiakkaan välillä niin, että kummallakin osapuolella on oikeus oman kulttuurinsa ilmaisuun ja sen kanssa hyväksytyksi ja kuulluksi tulemiseen. Kulttuurisensitiivisen työotteen kehittäminen auttaa toimimaan monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä sekä ammattilaisena asiakkaan kohtaamisessa. Kulttuurisensitiivisyys on halua, kykyä ja herkkyyttä ymmärtää eri taustoista tulevaa ihmistä. 

Kulttuurisen kompetenssin eli osaamisen käsite tarkoittaa kaikista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kunnioittamista sekä syrjimättömän ilmapiirin rakentamista ja vaalimista yhteiskunnassa. Se tarkoittaa myös palveluiden järjestämistä, saatavuutta ja saavutettavuutta niin, että eri taustoista tulevien ihmisten tarpeet otetaan huomioon. Maahan muuttaneet ihmiset saattavat tarvita palveluissa tavanomaista kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa, pitkäaikaista ja suunnitelmallista tukea sekä totuttua enemmän ohjausta. Ammattilaisten kulttuurinen kompetenssi muodostuu kulttuurisesta tiedostamisesta, tuntemuksesta, taidoista, kohtaamisesta ja motivaatiosta, jossa omia kulttuurisia tottumuksia ja arvoja peilataan toisten kulttuurien tottumuksiin ja arvoihin. 

Toinen hyvä työote on kokonaisvaltainen työote, joka tarkoittaa, että ihmistä palvellaan kokonaisuutena. Kokonaisvaltaisen joustavan ja moniammatillisen työotteen merkitys korostuu monikulttuurisessa asiakastyössä. Asiakkaiden tarpeet saattavat olla monitahoisia, esimerkiksi sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen liittyviä, sosiaalisia ja juridisia. Toimijoiden välinen sujuva yhteistyö onkin tärkeää. Moniammatillisessa asiantuntijatyössä eri ammattikuntien edustajat työskentelevät yhteistyössä saman asiakkaan eteen. Avun saantia voivat vaikeuttaa hankaluudet nykyisessä elämäntilanteessa, traumaattiset kokemukset, ongelmat saadun tiedon ymmärtämisessä, vaikeudet hahmottaa suomalaista palvelujärjestelmää, palveluiden vieraus sekä suhtautuminen palveluihin ja viranomaisia kohtaan. 

Kielimuureja ratkomaan voidaan hyödyntää tulkkivälitteistä tai kielitietoista työskentelyä. Tulkkivälitteinen työskentely mahdollistaa sen, että sekä asiakkaat että ammattilaiset tulevat ymmärretyiksi erilaisissa asiakastapaamisissa kaikissa palveluissa. Tulkkivälitteisesti tulisikin työskennellä aina kun asiakkaan kielitaito ei riitä asioiden selvittämiseen. Kielitietoinen työskentely on toimintatapa, jossa huomioidaan eri kieliä puhuvat henkilöt. Sen avulla voidaan purkaa ja poistaa ymmärtämisen ja osallistumisen esteitä, mahdollistaa työskentely myös kehittyvällä kielitaidolla, lisätä tietoisuutta eri äidinkielistä sekä lisätä kielten arvostusta ja näkyvyyttä. 

Tässä vielä muutama käytännön vinkki työskentelyyn maahanmuuttajien kanssa: 

  • Kunnioita erilaisuutta ja ole kiinnostunut eri kulttuureista 
  • Huomioi asiakkaan elämänkokemukset, vahvuudet ja yksilölliset tarpeet palveluissa 
  • Jos asiakas osaa suomea heikosti, käytä selkokieltä, elekieltä, kuvia tai tulkkia 
  • Kysy asiakkaalta asioista sen sijaan, että vain oletat
  • Ole avoin, joustava ja kärsivällinen  

Näillä pääsee jo pitkälle! 

Lähteet: 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2021. Kulttuurisensitiivinen työote. Viitattu 13.10.2022. 

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kulttuurisensitiivinen-tyoote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2021. Kokonaisvaltainen työote. Viitattu 13.10.2022. 

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kokonaisvaltainen-tyoote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2022. Tulkkivälitteinen työskentely. Viitattu 13.10.2022. 

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/tulkkivalitteinen-tyoskentely

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2022. Kielitietoinen työskentely. Viitattu 13.10.2022. 

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kielitietoinen-tyoskentely

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi