Kannustinloukut

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla julkaisi 10.2.2022 tutkimuksen, jonka mukaan sadat tuhannet suomalaiset ovat kannustinloukussa. Kannustinloukulla tarkoitetaan sitä, että työllistymisen tai lisätulojen hankkimisen vaikutus käteen jääviin tuloihin on lähes olematon eli työllistyminen ei ole taloudellisesti kannattavaa (Remes 2022). Suomessa oli vuonna 2021 136 000 työtöntä, joiden ei kannattaisi mennä töihin, sillä heidän tulonsa lisääntyisivät vain noin 20 %. 

Kannustinloukut voi jakaa kahteen osaan: tuloloukkuun ja työttömyysloukkuun. 

Tuloloukulla tarkoitetaan sitä, ettei bruttotulojen kasvu nosta nettotuloja. Henkilön etuudet pienentyvät, veroaste nousee sekä mahdollisten varhaiskasvatusmaksujen hinnat nousevat. Etlan tutkimuksen mukaan viime vuonna puoli miljoonaa suomalaista oli tuloloukussa. Tuloloukkuun voi rinnastaa myös henkilöt, joilla on ulosottovelkaa. Koska toimeentulotuesta ei peritä ulosottoa, voi matalapalkkaisen työn vastaanottaminen vaikeuttaa huomattavasti henkilön toimeentuloa, sillä ulosotto perii jopa kolmasosan tienatuista tuloista. Yksin asuvan ulosottovelallisen suojaosuus on 696 € kuukaudessa, mikä on vähimmäismäärä, joka pitää ulosoton jälkeen jäädä käteen. Jos velallinen tienaa alle suojaosuuden, ei tuloista ulosmitata mitään. Toisaalta työnteko mahdollistaisi etenemisen korkeampaan palkkaan tai avaisi ovia muihin työpaikkoihin, mutta toimeentulo tulisi olemaan pitkään todella vaikeaa. 

Työttömyysloukulla tarkoitetaan sitä, että mahdollinen työstä saatu palkka ei nosta henkilön tuloja tarpeeksi paljon, että se korvaisi arvoa menetetystä vapaa-ajasta. Työttömyysloukun rajana pidetään 20 %:n korotusta käteen jäävistä ansioista bruttotuloihin verrattuna. (Etla 2022.) Kuinka paljon vapaa-aika merkitsee ihmiselle rahallisesti? Työn pitäisi olla hyvin mielekästä ja kiinnostavaa, vapaa-ajan uhraamiseksi muutaman euron lisätulon tähden. Työttömyysloukku koskee erityisesti matalapalkkaisia-aloja. 

Itse otin 18-vuotiaana vastaan puhelinmyynti- ja siivoustöitä ainoastaan perheen painostuksen vuoksi. Työsuhteet olivat lyhyitä, koska mielestäni palkka ei vastannut työstä aiheutuvaa rasitusta, eikä työ tuntunut mielekkäältä, joten jäin työttömäksi. En päässyt kouluun eikä minulle tarjottu muita kuin siivoustöitä aikaisemman työkokemukseni takia. Tulin siihen tulokseen, että pysyn työttömänä, kunnes pääsen kouluttautumaan tai saan kiinnostavampaa ja paremmin palkattua työtä. 

Etlan tutkimuksen mukaan suurin osa työttömyysloukussa olevista on naisia (72%), kun taas miehiä on vain 28%. Työttömyysloukussa olevista suurin osa on 30-50 -vuotiaita, joilla on keskiasteen koulutus ja päivähoitoikäisiä lapsia. Työttömien yksinhuoltajien työllistyessä, joille varhaiskasvatus on maksutonta, sosiaaliturva laskee, toimeentulotuki lakkautetaan ja työ vie aikaa lapsien kanssa vietetystä ajasta (Sosiaalivakuutus.fi 2022). Jaksaminen kärsii. 

Työtön voi joutua myös byrokratialoukkuun, jolloin lyhytaikaisen työn vastaanottaminen viivästyttää työttömyyskorvauksia ja aiheuttaa paperisodillaan päänvaivaa ja stressiä (Pinomaa 2016). Esimerkiksi yksin asuvan työttömän vastaanottaessa kohtuupalkkaisen työn, hänen työttömyysturvansa sekä asumistukensa lakkautetaan välittömästi. Työntekijä saa ensimmäisen palkkansa kolmen viikon jälkeen työn aloittamisesta, joten hänen täytyy elää lähes kuukausi tuloitta. 

Kannustinloukut eivät edistä työllistymistä. Työttömyys voi aiheuttaa häpeää tai eristäytymistä, joista voi seurata mielenterveysongelmia, jolloin henkilön työllistyminen on entistä hankalampaa. 

Lähteet:

Etla 2022. Kannustinloukut Suomessa. Viitattu 28.9.2022.
https://www.etla.fi/julkaisut/kannustinloukut-suomessa/

Sosiaalivakuutus 2022. Sosiaaliturvan peruskäsitteet osa 4: Mitä tarkoittaa kannustinloukku? Viitattu 28.9.2022.
https://sosiaalivakuutus.fi/sosiaaliturvan-peruskasitteet-osa-4-mita-tarkoittaa-kannustinloukku/

Kannustinloukku nimeltä Suomi | Jakso 438 | Heikelä & Koskelo 23 minuuttia 

Etla 2022. Puoli miljoonaa suomalaista tuloloukussa-“lisäansioista jäisi käteen alle puolet. Viitattu 28.9.2022
https://www.etla.fi/ajankohtaista/puoli-miljoonaa-suomalaisista-tuloloukussa-lisaansioista-jaisi-kateen-alle-puolet/

S. Pinomaa 2016. Viikon kysymys: Mitä ovat kannustin­loukut? Viitattu 2.10.2022.
https://ek.fi/ajankohtaista/blogit/viikon-kysymys-mita-ovat-kannustinloukut/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi