Nuorten syrjäytyneisyys ja päihteidenkäyttö

Moni meistä varmasti ymmärtää, että nuorena aloitettu päihteidenkäyttö lisää riskiä syrjäytymiseen. Kun päihteet vievät, on helppo tipahtaa yhteyskunnan kelkasta ja jättää esimerkiksi toisen asteen opinnot myöhemmäksi. Myös THL:n (2022) mukaan nuorten päihteidenkäyttö on merkittävä riskitekijä syrjäytymiselle. Päihteidenkäyttö ei tietenkään ole ainoa syrjäytymisen riskitekijä, mutta syrjäytymisen riski kasvaa tilanteessa, jossa nuoren mahdollisuudet elämänhallintaan vähenevät esimerkiksi, kun riskitekijät kasautuvat ja huono-osaisuus lisääntyy.

Päihdelinkin (2022) mukaan jo peruskoulun 8- ja 9-luokkalaisista 7,7% on kokeillut kannabista. Toisella asteella luvut nousevat entisestään, 1. ja 2. vuoden lukiolaisista 12,4% oppilaista sekä 1. ja 2. vuoden ammattikoululaisista 17,3% oppilaista on kokeillut kannabista. Nuoret myös kokevat huumeiden saamisen helpoksi. Tämä on huolestuttavaa, sillä huumeiden saamisen ei tulisi olla niin helppoa, että alaikäiset pystyvät helposti hankkimaan niitä.

Huttunen, M. 2001

”Hoidossa keskeisintä on auttajan, ongelmaisen ja hänen läheistensä vuorovaikutus”

Kuinka me voisimme auttaa nuoria päihteidenkäyttäjiä ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä? Huttusen (2001) mukaan päihteidenkäyttäjien mielestä päihteet eivät ole ongelma, vaan päihteidenkäyttöön johtavat pohjasyyt, kuten esimerkiksi kyvyttömyys käsitellä pelkoa, tyhjyyden tunnetta, häpeää tai muita negatiivisia tunteita. Tässä apuna voisi toimia hoitohenkilökunnan aito empatia asiakasta kohtaan ja tämän kautta pyrkimys validoida asiakkaan omaa näkökulmaa. Tällöin voidaan auttaa nuorta validoimalla hänen näkemyksensä mutta samalla tuomalla esiin voimakkaasti huumeista irtautumisen tärkeys. Päihteitä käyttävän nuoren hoidossa ja auttamisessa pääpaino ei saa olla lääkkeissä. Ne voivat toki olla tärkeä osa hoitoa, mutta tärkeintä nuoren hoidossa on hänen aito kohtaamisensa sekä auttajan, ongelmaisen sekä hänen läheistensä vuorovaikutus.

Koska syrjäytyminen koostuu monesta eri syrjäytymiseen vaikuttavasta tekijästä, ei sitä voi ehkäistäkään vain korjaamalla yhden osa-alueen nuoren elämässä. Syrjäytymisen ehkäisy alkaa jo varhaislapsuudessa. Varhaislapsuudessa lapsen ja nuoren syrjäytymistä voidaan ehkäistä muun muassa takaamalla perheelle toimeentulon, korkeatasoisella varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella, sekä varmistamalla, että vanhemmilla on tarpeeksi aikaa viettää lastensa kanssa. Sosiaalityöllä on erityisen suuri rooli syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. Sosiaalityöllä on mahdollisuus huomata syrjäytymisen merkit varhaisessa vaiheessa, jolloin lapsi tai nuori voidaan ohjata avun piiriin. Kouluissa syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita ovat esimerkiksi koulukuraattori, koulupsykologi sekä kouluterveydenhoitaja. Näiden lisäksi syrjäytymistä ehkäiseviä sosiaalialan palveluita ovat muun muassa etsivä nuorisotyö, perhekeskus sekä ohjaamo- ja työpajatoiminta. (THL, 2022.)

Oleellinen kysymys tässä vaiheessa onkin, että onko sosiaalipalveluilla tarpeeksi resursseja toteuttaa näitä palveluita tarpeeksi tehokkaasti? Tällä hetkellä jonot sosiaalipalveluihin sekä esimerkiksi mielenterveyspalveluihin ovat korkeat ja hoidon alettua voi olla haastavaa saada tapaamisaikoja tarpeeksi lyhyillä aikaväleillä. Haasteena tässä on pula sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Sosiaali- ja terveysala ei ole yhteiskunnallisesti arvostettu ala, jolloin myös alan palkkaus on suhteellisen heikko. Uskon, että jos olisimme valmiita panostamaan palkkaukseen, haluaisi sosiaali- ja terveysalalle opiskella huomattavasti useammat henkilöt ja jo alalla olevat eivät välttämättä vaihtaisi alaa yhtä helposti. Syrjäytyminen on ollut julkisessa keskustelussa jo vuosia, mutta ammattilaisten on haastavaa antaa asiakkailleen tarpeeksi laadukasta ja oikea-aikaista apua, jos heillä ei ole siihen resursseja. Milloin siis heräämme siihen, että myös sosiaalialalla on oikeus nauttia samaa arvostusta, kuin tuottavilla aloilla?

Lähteet:

Huttunen, M. 2001. Nuori ja päihteiden käyttö. Viitattu 29.9.2022. https://www.duodecimlehti.fi/duo92417

Päihdelinkki. 2022. Asiaa nuorten päihteidenkäytöstä. Viitattu 29.9.2022. https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/vanhemmille/kun-kotona-puhutaan-paihteista/asiaa-nuorten-paihteidenkaytosta

THL. 2022. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Viitattu 9.9.2022. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/hyvinvointi-ja-terveys/nuorten-syrjaytymisen-ehkaisy

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi