Kiertotalous Living Labin verkkosivusto tukee kiertotalousosaamista ja -yhteistyötä sekä edistää kestävän kehityksen tavoitteita

Kirjoittanut Maria Talari

Verkkosivuston tavoitteena on jakaa tietoa kiertotaloudesta, ohjata kiertotaloudesta kiinnostuneita toimijoita oikean tiedon lähteille ja mahdollistaa eri kiertotaloudesta kiinnostuneet toimijat löytämään toisensa. Se vahvistaa Laurean Kiertotalous Living Lab -toimintaa ja sen saavutettavuutta verkossa. Verkkosivusto rakennettiin käyttäjälähtöisesti ja yhteistyössä laurealaisten kanssa.

Laurea-ammattikorkeakoulu on määritellyt strategiassaan kestävän kehityksen korkeakoulun valintoja ohjaavaksi teemaksi. Tämä on linjassa Arenen vuonna 2020 asettamaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaa, jonka tavoitteena on vähentää ammattikorkeakoulujen toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä niin, että kaikki ammattikorkeakoulut olisivat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Tämän pohjalta Laurea on laatinut Kestävän kehityksen ohjelman 2030, jonka osatavoitteena on luoda Kiertotalous Living Lab, joka toimii yhteistyöalustana, oppimis- ja kehittämisympäristönä kiertotaloudesta kiinnostuneille toimijoille sekä kiertotaloustoiminnan ja -tulosten näyteikkunana Laurean Leppävaaran kampuksella ja verkossa.

Kiertotalous Living Lab -toiminnan tarkoituksena on tukea Laurean tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä, koulutusta ja Uudenmaan alueen kehittämistä. Laurea tuottaa kiertotalouteen liittyvää tutkimustietoa koulutustoimintaan sekä kiertotalouden ratkaisuja ja innovaatioita kumppaniyhteistyössä. Se myös vahvistaa opiskelijoiden kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamista.

Verkkosivusto Kiertotalous Living Labille rakennettiin käyttäjälähtöisesti

Kiertotalous Living Lab avattiin sekä kampuksella että verkossa toukokuussa 2022. Verkkosivuston sisällön luominen alkoi jo joulukuussa 2021. Kolmihenkinen projektitiimi koostui kahdesta Laurean kiertotalous living labin toimijasta ja Laurean liiketalouden opiskelijasta. Aluksi tutustuttiin jo olemassa oleviin materiaaleihin, sillä ajatusta Kiertotalous Living Labista ja sen mahdollisesta sisällöstä oli kehitelty jo jonkin aikaa. Nämä antoivat hyvän pohjan sille, mitä tietoja sivustolta toivottiin löytyvän ja toisaalta rajasivat sisällön tietyksi kokonaisuudeksi, joka ei lähde rönsyilemään. Lisäksi tutustuttiin eri toimijoiden olemassa oleviin living lab -sivustoihin, jotta saatiin vertailukohteita.

Tärkeänä lähtökohtana oli kartoittaa kohderyhmät. Keitä Kiertotalous Living Lab palvelee, kenelle se luo arvoa ja mitä kohderyhmät hakevat sivustolta. Tämä on oleellinen tieto, jotta sivuston sivukarttaa pystyttiin rakentamaan käyttäjälähtöisesti. Eri kohderyhmillä on eri tarpeet, joiden mukaan he hakevat tietoa sivustolta. Tavoitteena oli, että tiedonhaku on käyttäjälle helppoa ja klikkausten määrä ei nouse liian suureksi. Kohderyhmiksi määriteltiin opiskelijat, Laurean henkilöstö ja Uudenmaan alueen yritykset, organisaatiot, yhdistykset ja julkiset toimijat. Projektitiimi määritteli ensisijaiset tarpeet eri kohderyhmille, joskin tiimi tiedosti, että monet sivuston tiedoista ovat sellaisia, että ne kiinnostavat useampaa kohderyhmää. Sivusto on avoinna kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille.

Opiskelijoille sivusto toimii tiedonlähteenä, josta haetaan viimeisintä kiertotaloutta koskevaa tietoa. Mitä tutkimusta aiheesta on, mitä kirjallisuutta löytyy, millaisia toimijoita löytyy kiertotalouden saralta ja millaisia muita tietolähteitä ja työkaluja on olemassa. Kiertotalouden tietopankki -sivulle on koottu kiertotalouteen liittyviä tietolähteitä, sekä living labiin, viestintään ja saavutettavuuteen liittyvät opinnäytetyöt, tutkimukset, julkaisut ja kirjallisuus. Sivu ei ole muuttumaton, vaan sitä päivitetään. Tätä varten sivun alaosaan on lisätty lomake, jonka kautta kuka tahansa voi ilmiantaa sisältöä tietopankkiin.

Opiskelijat hakevat myös tietoa kiertotalouteen liittyvistä opintojaksoista ja koulutusmahdollisuuksista. Laurea integroi strategiansa mukaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin (Laurean kestävän kehityksen ohjelma 2030). Kiertotalouden koulutustarjonta -sivulta löytyy kiertotalouteen liittyviä opintojaksoja. Lisäksi sivulle on koottu muuta kiertotalouteen liittyvää koulutusta.

Yritykset, organisaatiot, yhdistykset ja julkiset toimijat ovat tärkeä kohderyhmä, jotka hakevat ratkaisuja omien toimintojensa kehittämiseen. Opiskelijoille tarjotaan kehittämisprojekteja ja -toimeksiantoja ja he pääsevät yhdessä toimijoiden kanssa kehittämään kiertotalouteen liittyviä ratkaisuja tosielämän tarpeisiin ja samalla verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa. Kehitystyö voi olla esimerkiksi opinnäytetyö, jossa opiskelija analysoi yrityksen toimintaympäristön, sen kilpailijat ja kiertotalouden luoman kilpailuedun, jonka pohjalta yritystoimintaa kehitetään kiertotalouden suuntaan. Kyseessä voi olla myös opiskelijaprojekti, jossa yritykselle kehitetään useamman opiskelijan voimin kiertotalouteen pohjautuva liiketoimintaratkaisu, markkinointi- tai viestintäsuunnitelma tai vaikkapa some-kampanja. Opiskelijat ja yritykset voivat ilmoittaa halukkuudestaan yhteistyöhön lomakkeen kautta, joka löytyy Mitä on Kiertotalous Living Lab -sivulta.

Kiertotaloutta koskevat hankkeet ovat tärkeä osa TKI-yhteistyötä yritysten kanssa. Kiertotalouden avainkumppanuuskonseptia uudistettiin keväällä 2022 ja sitä on pilotoitu syksyn aikana. Kiertotalouden hankkeet -sivulle on kerätty kaikki käynnissä olevat kiertotaloutta koskevat hankkeet. Hankkeet käsittävät esimerkiksi kiertotalouden liiketoimintamalleja, kestävää kaupunkikehitystä, kiertotalouden ekosysteemien rakentamisen edistämistä ja yritystoiminnan hiilijalanjäljen pienentämistä. Laurean tavoitteena on tukea yrityksiä kehittämään kiertotalouden mukaista palveluliiketoimintaa, joka tuottaa lisäarvoa ja on kannattavaa.

Laurean henkilöstö hakee tietoa oman kestävän kehityksen ja kiertotalousosaamisen kehittämiseen ja yhteistyömahdollisuuksia muiden kiertotaloudesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Kiertotalousosaamista henkilöstölle -osiossa on koottuna estenomin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan, ravintola- ja matkailualan, tietojenkäsittelyn ja turvallisuus ja riskienhallintaa koskevat kiertotalouteen liittyvää koulutustarjontaa, julkaisuja ja muita tietolähteitä.

Mitä on Kiertotalous Living Lab -sivu tutustuttaa living labin tavoitteisiin, verkostoihin, tiloihin ja toimijoihin. Kiertotalous Living Lab sijaitsee Laurean Leppävaaran kampuksella. Monipuolinen tila soveltuu erilaisten tapahtumien, työpajojen ja vierailujen järjestämiseen.

Ajankohtaista & tapahtumat -sivulta löytyy ajankohtaista uutisointia kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä sekä tietoa living labin tulevista tapahtumista. Esimerkiksi tänä keväänä järjestetään kaikille avoimet Kiertotalouden kuukausittaiset verkossa toteutettavat aamukahvitilaisuudet. Pääsääntöisesti tapahtumat ovatkin avoinna kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille. Tilaa on myös mahdollista vuokrata yrityksen omia kiertotaloutta koskeviin tilaisuuksiin.

Sisällöt tuotettiin yhteistyössä laurealaisten kanssa

Kun kohderyhmät ja niiden tarpeet oli määritelty, saatiin luotua sivukartta, josta hahmottui living lab -sivuston kokonaisuus. Vasta tämän jälkeen aloitettiin itse sisältöjen tuottaminen. Tässä työssä auttoivat Laurean valmiit verkkosivupohjat, jotka pitkälti määrittelivät, mitä kulloiselle sivulle pystyi lisäämään. Esimerkiksi liikkuvia karusellikuvia ei pystynyt sisällyttämään muille sivustoille kuin Laurean etusivulle. Ajankohtaista ja tapahtumakalenteria ei myöskään voitu käyttää, mikä johti siihen, että ajankohtaiset tapahtumat piti vain listata peräkkäin. Laurean viestintä hoiti erinomaisesti kaikki tekniset toteutukset.

Henkilöstön kiertotalousosaamisen sisällöissä toimi pilottina sosiaali- ja terveysala, joiden kaksi edustajaa keräsivät oman alansa kiertotaloustietoa sivulleen. Heidän rakentamaa sivupohjaa käytettiin myös muiden alojen kiertotalousosaamisen kokoamisessa, jotta kaikkien eri alojen sivut olisivat tyyliltään samanlaiset ja yhteneväiset.

Monissa kohdissa huomattiin, että saadakseen tuotua jo olemassa olevaa vain kiertotaloutta ja kestävää kehitystä koskevaa sisältöä Laurean verkkosivuilta, se vaatii manuaalisen tuonnin. Esimerkiksi kiertotaloushankkeet tuotiin manuaalisesti kiertotalouden hankesivulle, koska hankkeet oli kategorisoitu joko käynnissä oleviksi tai sulkeutuneiksi, eivätkä esimerkiksi teeman mukaan. Aluksi myös pohdittiin, miten opinnäytetyöt, julkaisut ja kirjallisuus saatiin tuotua sivustolle ilman, että sivustoa tulisi päivittää manuaalisesti. Tähän löytyi ratkaisu Laurean tieto- ja julkaisupalveluiden asiantuntijan kanssa käydyssä keskustelussa, jossa selvisi, että Theseukseen ja Finnaan voi valmiiksi määritellä hakusanan, esimerkiksi ”kiertotalous”, joka sitten linkitetään suoraan living labin sivustolle.  

Projektin loppupuolella huomattiin myös, että Kiertotalous Living Labista ei ollut yhtään hyvänlaatuista kuvaa. Laurean kampuksen kehityksestä vastaava tarttui heti tuumasta toimeen ja järjesti valokuvaussession koululla ammattilaisen kuvaajan kanssa. Saimme lisäksi mukaamme muutaman innokkaan opiskelijan, jotka poseerasivat kuvissa, jolloin kuvapankkiin saatiin hyvälaatuisia kuvia paitsi Kiertotalous Living Labista myös Digital Living Labista.

Ihan viimeisenä työnä linkit luotuihin sisältökokonaisuuksiin nostettiin Kiertotalous Living Labin etusivulle nostoina. Sisältöjen otsikoina toimivat Ajankohtaista & tapahtumat, Mitä on Kiertotalous Living Lab, Koulutus ja tietolähteet ja Kiertotalousosaamista henkilöstölle. Näiden otsikoiden koettiin ohjaavan käyttäjiä haettavan tiedon äärelle.

Kiertotalous Living Lab -verkkosivut ja tapahtumat ovat herättäneet kiinnostusta, mikä ei ole yllättävää koska kiertotalous on välttämätön kehityssuunta. Joko sinä olet käynyt tutustumassa sivustoon Laurea Kiertotalous Living Lab?

Kuulemme mielellämme palautetta sivustosta. Voitte lähettää viestit osoitteeseen kiertotalouslivinglab@laurea.fi

Kommentoi