Järjestöt ja niiden rooli maahanmuuttajien tukemisessa

Virallisesti laissa määritelty kotouttamistehtävä kuuluu valtiolle ja kunnille. Tätä tehtävää on kuitenkin tuettu säätiöiden ja hyväntekeväisyysjärjestöjen yhteisellä ponnistelulla maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja tuen edistämiseksi, kuten esimerkiksi yleiset neuvontapalvelu ja muut tuet suunnattu perheille, naisille, laspsille, työttömille, ikäihmisille ja muille joille tarvitse tuki eri kielillä. Näiden teosten hyöty yhteiskunnalle on kiistaton ja välttämätön olemassa olevan tarpeen vuoksi.

Järjestöjen keskinäinen sekä kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö ovat keskeisessä roolissa väestön osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamistyössä.

– THL, 2023

Kotoutumisen edistämisen vaikuttavuutta voidaan lisätä kumppanuuksien avulla. Myös eduskunta on edellyttänyt, että hallitus huolehtii kolmannen sektorin eli järjestöjen ja vapaan sivistystyön osuuden kasvattamisesta kotouttamisessa sekä ryhtyy toimiin viranomaisten ja kolmannen sektorin välisen työnjaon määrittelemiseksi uudelleen.

Kotoutuminen, 2023

Organisaatiot määrittelevät, mille asiakasryhmälle ne kehittävät toimintaa ja rakentavat sieltä yhteisiä työverkostojaan ja palvelujaan. Niissä on mukana toiminnassaan erilaisia ​​ryhmiä, kuten vapaaehtoisia, työharjoittelijat, palkkatyöharjoittelijat, kieliharjoittelijat, työntekijöiden lisäksi. Seurakunnilla ja muilla järjestöillä on laajaa toimintaa matalan kynnyksen palveluilla, kuten: Yksinäisyyden torjunta, ystävätoiminta, lastenhoitoapu, kerhot, ryhmätoiminta

tapahtumat, virkistystilaisuudet, tuetut lomat ja leirit, retket, ulkoilu, liikuntaryhmät, tiedon tuottaminen ja jakaminen, oppaat,

vaikuttamistyö, edunvalvonta, koulutukset, kurssit, vertaistuki, kriisiapu, ohjaus ja neuvonta. (THL,2023.)

Näiden paikkojen yhteisellä työllä on tärkeä rooli työn ja tiedon verkoston luomisessa ja vahvistamisessa. Yhteistyöllä tehostetaan eniten tukea tarvitsevien ihmisten tavoitettavuutta. Erilaisia ​​tapahtumia, työpajoja, kursseja, harrastuksia, retkiä ja rahoitettuja projekteja suunnitellaan julkisen ja yksityisen sektorin ja organisaatioiden yhteisellä ponnistelulla.

Järjestöillä on keskeinen merkitys kotoutumisessa ihmisten arkisten kohtaamisten mahdollistajina sekä julkisten palvelun täydentäjänä. Ne pystyvät tarjoamaan matalan kynnyksen toimintaa ja palveluja joustavasti.

Kotoutuminen, 2023

Maahanmuuttajalle kaikki apu, jota voidaan antaa kotoutumisen ensimmäisinä vuosina, on tärkeää. Omakohtaisen kokemukseni ja monien kohtaamieni ihmisten ja asiakkaiden kokemuksen perusteella voin sanoa, että kulttuurilleen täysin vieraaseen maahan saapuvan on erittäin vaikea löytää ja kuvitella oikeaa reittiä ratkaisun aloittamiseen elämänsä ilman apua. Myös se, että ei osaa kommunikoida eikä tiedä viestin ja sosiaalisen kielen käsitteitä. Koko prossesivaiheet kestää enemmän aikaa. On tärkeää saada tieto näiden paikkojen olemassaolosta heti ensimmäisistä yhteydenotoista lähtien asiakkaan kotoutumissuunnitelman laadinnassa, vaikuttaa ajallisesti onnistumisen saavuttamiseksi yhteiskuntaan osallistumisessa.

Seurakuntien maahanmuuttajatyö pitää sisällään maahanmuuttajien sekä maahanmuuttajataustaisten kieli- ja kulttuuriryhmien kohtaamista eri tavoin.

Siirto, EVL
Kuva: Siirto, EVL

Tietäminen näistä matalan kynnyksen kohtaamispaikoista ja tietämys niistä monista tukipalveluista, jotka ovat saatavilla suurelle yhteisölle, jolla on myös maahanmuuttajien tukipalveluita, tarjoavat laadukkaamman palvelun. Näiden paikkojen kartoittaminen kuntien ja toimintojen mukaan helpottaa asiakaspalvelua tai jopa kertomista jollekulle, jonka tiedämme olevan hyödyksi.

Lähteet:

THL,2023. Järjestöt kunnassa. Viitattu 4.02.2023. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/jarjestot-kunnassa

Kotoutuminen, 2023. Järjestöjen toiminta tukee kotoutumista monipuolisesti. Viitattu 4.02.2023. https://kotoutuminen.fi/jarjestot-kotoutumisen-edistajina

Kotoutuminen, 2023. 16. Vahvistetaan kumppanuuksia ja järjestöjen roolia. Viitattu 4.02.2023. https://kotoutuminen.fi/kumppanuus-ja-jarjestojen-rooli

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Järjestöt ja niiden rooli maahanmuuttajien tukemisessa”

  1. Moikka!
    On hyvä kuulla, että järjestöt ovat voineet osaltaan vastata tarpeeseen kotoutumiseen liittyen.
    Tärkeää olisi tosiaankin, että tieto eri järjestöistä ja palveluista olisi helposti ja kattavasti saatavilla myös ja etenkin valtion & kunnallisten palveluiden puolella, heti alkuvaiheessa! Kaikkien toimijoiden välisellä yhteistyöllä saavutetaan varmasti parhaat lopputulokset ja siinä lienee vielä runsaasti kehittämisen varaa mutta tekstistä välittyi todella tärkeää tietoa.
    Palveluiden ja tuen saatavuutta pitää kehittää, ja toivon mukaan oikeaan suuntaan ollaan menossa.
    Kiitos tärkeän aiheen nostamisesta!

Kommentoi