Brändi-identiteetin luominen on tärkeää jokaiselle yritykselle

Kirjoittaja: Rosa Vihersalo

Kirjoittaja on Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutuksen opiskelija Tikkurilan kampukselta. Hän toteutti kevään 2022 aikana opinnäytetyönsä: Brändi-identiteetin luominen hiusalan yritykselle. Kirjoittajan ammatillisia kiinnostuksen kohteita ovat markkinointi, brändit ja asiakaskokemus. Aihe opinnäytetyöhön valikoitui kirjoittajan mielenkiinnon kohteiden ja toimeksiantajayrityksen tarpeiden perusteella.

Brändi-identiteetin laatiminen on tärkeää niin pien- kuin suuryrityksille. Lisäksi se on tärkeää sekä uusille yrityksille, mutta myös jo aiemmin toimintansa aloittaneille yrityksille. Usein brändistä ja brändäämisestä puhuttaessa termit yhdistetään tunnistettaviin ja globaaleihin suuryrityksiin, kuten Nikeen tai McDonald’siin. Kuitenkin uutta yritystä perustettaessa tulisi muistaa, että brändi-identiteetin rakentaminen ja sen johdonmukainen toteuttaminen on yksi tärkeimmistä asioista tunnettuuden lisäämiseksi ja täten myös liiketoiminnan kasvattamiseksi. Myöskään palveluyritysten ei tulisi unohtaa brändin merkitystä. Taloustutkimus teettää Markkinointi & Mainonta -lehden kanssa vuosittain Brändien arvostus -tutkimuksen, jossa vuoden 2021 arvostetuimpien suomalaisten brändien kärkikolmikkoon sijoittuvat Fiskars, Yle Areena ja Abloy (Palokangas 2021). Tästä voidaan huomata arvostettujen brändien olevan hyvin eri toimialoilta, joten brändäämisen voidaan todeta olevan oleellista jokaisella toimialalla, niin palvelu- että tuotepainotteisilla yrityksillä.

Brändi-identiteetin luominen hiusalan yritykselle

Opinnäytetyön toimeksiantajana oli eräs pääkaupunkiseudulla toimiva pieni hiusalan yritys, joka on perustettu keväällä 2021. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajayritykselle sopiva brändi-identiteetti, jonka perusteella laadittaisiin konkreettinen tuotos, brändiohjeistus. Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen muodostaa kirjallisuus. Alkuun teoriaosuudessa määritellään brändi käsitteenä, jonka jälkeen esitellään brändin merkitystä pienten ja keskisuurten yrityksien näkökulmasta sekä pohditaan, kuinka brändi-identiteetti ja brändi-imago eroavat toisistaan. Lisäksi teoriaperustassa käsitellään brändi-identiteetin suunnittelua sekä brändiohjeistuksen sisältöä. 

Tutkimusprosessissa käytössä olivat kvalitatiiviset, eli laadulliset menetelmät. Toimeksiantajayrityksen koko henkilökunnalle tehtiin ryhmäteemahaastattelu, jonka tarkoituksena oli ymmärtää henkilöstön näkemyksiä yrityksestä ja sen tavoitetilasta. Lisäksi toteutettiin teemahaastattelut brändin ja visuaalisen markkinoinnin ammattilaisille. Näiden haastattelujen tavoitteena oli selvittää, miten ammattilaiset suunnittelevat erottuvia brändejä sekä tulisiko pien- tai palveluyritysten huomioida jotain erityistä brändäämisessä. Työssä hyödynnettiin myös kilpailijabenchmarking-menetelmää, jolloin havainnoitiin, millaista brändiä kilpailijat rakentavat, jotta huomattaisiin hyväksi havaittuja käytäntöjä sekä voitaisiin rakentaa erottuvaa brändi-identiteettiä.

Työn lopputuloksena syntyi brändi-identiteetin lisäksi brändiohjeistus, eli konkreettinen tuotos. Brändiohjeistus sisältää teorian ja tehtyjen tutkimusmenetelmien pohjalta rakennetun kohdeyrityksen brändi-identiteetin, mission, vision, arvot ja bränditarinan sekä sille luodut ostajapersoonat. Ohjeistuksessa on myös lyhyt versio visuaalisesta identiteetistä ja kommunikaatiotyylistä. Toimeksiantajayritys voi hyödyntää tuotosta muun muassa perehdyttäessä uusia työntekijöitä tai avatessa uusia liikkeitä. Brändi-identiteetti laadittiin, jotta toimeksiantajayrityksellä olisi yhdenmukainen brändi, jonka avulla yrityksen tunnettuus lisääntyisi ja liiketoiminta kasvaisi.

Lähteet

Palokangas, P. 2021. Vuoden 2021 arvostetuimmat brändit on valittu – Katso 200 brändin lista. Kauppalehti. Viitattu 3.5.2022. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/vuoden-2021-arvostetuimmat-brandit-on-valittu-katso-200-brandin-lista/64a34c63-4e86-4f40-917a-796f3a5e4a36

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi