Kuvitetut kortit varhaiskasvatukseen arjen tilanteiden tueksi

Tänä päivänä eri kielet ja kulttuurit kuuluvat maahanmuuton myötä entistäkin vahvempana osana varhaiskasvatuksen arkeen eri puolilla Suomea. Idea kuvitetuista keskustelukorteista varhaiskasvatuksen aloitukseen ja avuksi arjen tilanteisiin syntyi vastaamaan työssämme noussutta tarvetta. Tänä päivänä eri kielet ja kulttuurit kuuluvat maahanmuuton myötä entistäkin vahvempana osana varhaiskasvatuksen arkeen eri puolilla suomea. Aina varhaiskasvatuksen henkilöstöllä ja asiakasperheellä ei ole yhteistä kieltä, tai yhteisiä sanoja on vain muutamia. Jokaisella ihmisellä on tarve vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa. Ymmärretyksi tulemiseen ja toisen välittämän viestin ymmärtämiseen. 

Kehittämistehtävän idea

Monikulttuurisen asiakasperheiden tullessa varhaiskasvatuksen piiriin kommunikaatio haasteiden huomioiminen ja niihin vastaaminen erilaisin keinoin muodostuu osaksi työtämme. Monikulttuuristen lasten ja perheiden ensimmäinen askel suomalaiseen kulttuuriin tai kotoutumiseen voi olla se, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Siksi onkin tärkeää huomioida lapsen oma äidinkieli ja lapsen suomen kielen oppiminen. Lapsella on oltava mahdollisuus kasvaa kahteen eri kulttuuriin, joihin hän saa tasa-arvoisen kasvupohjan jo varhaiskasvatuksessa. Lapsen arjessa kieli on tärkeämpää kuin kansalaisuus, sillä kielen avulla lapsi on vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Kun lapsi aloittaa päivähoidon, tutustumme aloituskeskustelussa perheen näkemyksiin ja tapoihin, sekä keskustelemme kattavasti myös suomalaisen varhaiskasvatuksen näkemyksistä, toiminnasta ja tavoitteista. Olemme kiinnostuneita kuulemaan myös perheen mielipiteet toiminnastamme. Nykypäivänä varhaiskasvatuksessa käytetään kuvakortteja, joiden tarkoituksena on tukea asioiden ymmärtämistä, itseilmaisua ja lisätä sanavaraston kehittymistä lapsien ja asiakasperheiden kanssa. Kortit auttavat perhettä hahmottamaan mm. päivärytmiä, moniammatillista verkostoa ja saada tärkeää tietoa, kun aloittavat varhaiskasvatuksessa.

Kuvakortti auttamaan oikeanlaisen vaatetuksen valitsemiseen lapselle eri vuodenaikoina.
Kuva: Varhaiskasvatuksen selkokielinen kuvaopas, Forssan kaupunki
Korttien ideointi ja työstäminen 

Aloitimme työskentelyn kartoittamalla, millaista tietoa vanhemmat kaipaavat lapsensa aloittaessa varhaiskasvatuksessa. Tietoa kerättiin perheiltä, työyhteisöstä ja yhteistyötahoilta. Vaikka kortit on suunnattu erityisesti monikulttuurisille perheille, on tarkoitus, että keskustelukortit ovat kaikkien perheiden ja perheen kanssa työskentelevien tahojen käytössä. Monille perheille varhaiskasvatuksen maailma on vieras ja jotkin sen käytänteet saattavat herättää kysymyksiä ja ihmetystä alkutaipaleella. Tästä syystä olemme halunneet valmistaa varhaiskasvatukseen kasvattajien, yhteistyötahojen ja perheiden käyttöön kortit, jotka voivat omalta osaltaan tukea ja helpottaa kommunikointia perheiden kanssa näiden kysymysten äärellä. Korteissa käsitellään varhaiskasvatuksen aloitusta ja arjen käytänteitä. Mm. tutustumista varhaiskasvatukseen, vaatetusta, päivärytmiä, ruokailua. 

Selkokieli yhdistettynä kuviin auttaa perheitä hahmottamaan käsiteltävää asiaa ja lisää näin tunnetta osallisuudesta.

Vuoti, M.

Valtakunnallinen sekä paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa meitä kasvattajia huomioimaan monikulttuurisuuden arjessa ja ottamaan sen osaksi arkea. Vuoti (2017; 190–199, 202–204) korostaa, että maahanmuuttajien neuvonnassa ja ohjauksessa tulee vahvistaa ihmisen omaa aktiivisuutta ja osallisuutta oman tilanteensa ratkaisemiseen. Työskenneltäessä maahanmuuttajien kanssa, tietoa tulee tarjota asioita selkeyttäen, mieluiten selkokielellä ja kuvia tukena käyttäen. Selkokieli yhdistettynä kuviin auttaa perheitä hahmottamaan käsiteltävää asiaa ja lisää näin tunnetta osallisuudesta. Vuoti esittelee myös kulttuurisen neuvottelun idean, jossa rakennetaan yhteistä ymmärrystä, joka huomioi asiakkaan odotukset ja asiakastyön tavoitteet. Kulttuurisen neuvottelun mukaisessa toimintamallissa palvelut jalkautuvat ihmisten arkiympäristöön jakaen tietoa ja keinoja, joiden avulla ihmiset voivat tehdä omista lähtökohdistaan katsottuna parhaita ratkaisuja itsensä ja yhteisönsä kannalta.

Tähän tarpeeseen toivomme korttien voivan omalta osaltaan vastata. Varhaiskasvatuksen aloitus ja arki voivat olla perheelle myös suuri stressiä ja kuormitusta lisäävä tekijä, kun kaikki on uutta ja outoa ja omassa kulttuurissa ja kotimaassa ei ole vastaavanlaista palvelua tai käytänteitä.

Kuva: istock.com
Aineisto ja sen käyttö 

Olemme koonneet aineiston konkreettisten korttien lisäksi myös sähköiseen muotoon, jotta sitä on helpompi jakaa eri toimijoiden käyttöön ja eri tahojen on mahdollisuus muokata sitä omien tarpeidensa mukaiseksi. Uskomme keskustelukorttien olevan helppo tapa jäsentää keskusteluja. Kortteja voi käyttää keskustelun pohjana erilaisissa kohtaamisissa. Tarkoituksena on, että kortteja käytetään joko yksi kerrallaan tai muutamaa kerrallaan, jotta aiheeseen voidaan syventyä paremmin.

Toivomme keskustelukorttien vastaavan asiakasperheiden tarpeeseen ja lisäävän monikulttuuristen perheiden tunnetta osallisuudesta ja helpottavan perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Kortteja voi jokainen työyhteisö tehdä lisää vastaamaan omia tarpeitaan.

Tästä linkistä pääset katsomaan videon tekemistämme mallikorteista:

https://drive.google.com/file/d/1o9r-0KDTd5De6tHZytoLqsum9XnUrsrC/view?usp=sharing

Ajatuksia monikulttuuristen perheiden kanssa työskentelystä

Marika Kouvolasta

“Pienryhmän kehittämistehtävän aiheen keksiminen ja suunnittelu olivat kuin minulle räätälöity: työkalu, jolla kielimuurin yllättäessä pääsen eteenpäin ohjatessani uusia asiakkaita varhaiskasvatuksen pariin. Selkokieliset keskustelukortit kuvien kera auttavat arjen tilanteissa ja varsinkin aloituksessa, jolloin kaikki on vielä uutta ja outoa. Lähdin koulutukseen ajatuksella, että kun päiväkotiimme tulee maahanmuuttajataustaisia perheitä, niin olen valmistautunut hyvin ottamaan heidät vastaan oikealla otteella, sensitiivisesti ja kohteliaasti. Kouvolan maahanmuuttajaperheiden lapset ovat sijoitettu pääosin kahteen keskustan päiväkotiin. Itse olen työssä pohjoisimmassa osassa Kouvolaa, jossa monikulttuurisia perheitä on vain vähän, jos ollenkaan. Tuumasta toimeen. Päätimme tehdä kortit sekä konkreettisesti että sähköisesti. Koska muut ryhmän jäsenet ovat pääkaupunkiseudulla, niin katsoin parhaaksi ehdottaa tapaamista siellä. Tapaamisessa saimme kortit laminoitua ja ideaa kehitettyä lisää eteenpäin vietäväksi. Kuin tilauksesta päiväkotiimme tuli asiakkaaksi maaliskuussa maahanmuuttajaperhe, jolla on 1,5v. lapsi. Näin pääsin heti kättelyssä käyttämään kortteja. Heillä oli auttava englannin kielen taito ja tiesivät muutaman perus sanan suomea, muutoin korteista oli suuri apu ja pääsimme hyvään alkuun tutustuessamme. Nyt, kun arkirutiinit ja päiväkodin toimintatavat ovat tulleet tutuksi, käytämme kuvia, jos emme löydä yhteistä kieltä.”

Sanna-Mari Helsingistä

“Työskentelen Perhekumppanina Sos-Lapsikyläsäätiössä ja työssäni kohtaan perheitä erilaisista tilanteista. Tämän koulutuksen avulla olen saanut paljon uutta tietoa kohtaamisesta ja millaisia haasteita perheillä voi arjessa olla. Näistä korteista on hyötyä myös minulle työssäni, koska käyn läpi perheiden arjen asioita kaikkien perheenjäsenten tarpeista lähtien. Korttien avulla asiakas pystyy hahmottamaan päiväkodin arkea, miksi on tärkeää ilmoittaa sairastumisesta, mitä varhaiskasvatussuunnitelma tarkoittaa. Näistä on myös itselleni hyötyä, koska varhaiskasvatus on minulle vieraampaa ja sain näin paljon uutta tietoa ja työvälineen käyttöön.” 

Katja Vantaalta

“Työskentelen tällä hetkellä Vantaalla Korso-Koivukylän alueella varhaiskasvatuksen opettajana. Valtaosa asiakasperheestä koostuu monikulttuurisista perheistä( 90%)  ja myös työyhteisömme on monikulttuurinen. Meillä arjessa törmätään usein kommunikaatio haasteisiin, Kun yhteistä kieltä ei perheen kanssa löydy. Tällöin ei ymmärretä ja tulla ymmärretyksi. Näiden kuvitettujen keskustelukorttien on tarkoitus toimia täsmäapuna näihin tilanteisiin. Kortteja on tarkoitus kesän aikana työstää koko työyhteisön voimin lisää.”  

Maarit Helsingistä

“Työskentelen varhaiskasvatuksen opettajana Helsingin kaupungilla.  Monikulttuurisuus lisääntyy joka vuosi varhaiskasvatuksessa. Itse pidän rikkautena, että myös monikulttuurisuutta työntekijöissä . Kuvitettujen keskustelukorttien on tarkoitus on lisätä perheiden osallisuutta ja saada tietoa enemmän varhaiskasvatuksesta.”  

Tästä linkistä pääset sähköiseen materiaaliimme: https://drive.google.com/drive/folders/1yAC3cgF3W-AxQ0kYRT_w85SdXAbKWAUS?usp=shar

Kirjoittajat: Karjalainen Maarit, Kärkkäinen Marika, Kärkkäinen Sanna-Mari, Mustonen Katja

  • Vuoti, M. 2017. Asiakkaana maahanmuuttaja. Teoksessa Helminen, J. (toim.) Asiakkaan moniammatillinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsinki: Edita, 190-199, 202 – 204

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi