Keskustelua rasismista

Moikka, tänään kirjoitan teille aiheesta, joka olisi ollut Kaverikerhossa käynnin ensimmäinen teema. Tämä siksi, koska viikolla 12 vietettiin rasismin vastaista viikkoa ja saimme pohdittavaksi tulevalle käynnillemme rasismin ja tasa-arvon ja miten käsittelisimme niitä kerholaisten kanssa, joka olisi ollut heillä keskustelun aiheena.

Mitä rasismi on?

Rasismi tarkoittaa jonkun tietyn ihmisryhmän arvottamista alempiarvoisemmaksi muista, esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Rasismi on ihmisarvon alentamista. Rasismiin tyypillisesti liittyy se, että oma ryhmä nähdään parempana kuin toisten ryhmät. Rasismi luo voimakkaasti eriarvoistumista ja vahingoittaa sen kohteiksi joutuneiden lisäksi koko yhteiskuntaa. Rasismia voi olla vaikea tunnistaa ja se on ongelmallista. Rasismia ei voi määritellä tyhjentävästi ja näkemyserot siitä mitä rasismi on, voivat olla erilaisia. Julkisessa keskustelussa tulisi rasismin tutkijoiden mukaan keskittyä siihen, onko toiminta tai keskustelu joissain yhteyksissä ihmisarvoa epäkunnioittavaa ja loukkaavaa, sekä millainen vaikutus sillä on yksilöihin. ( Suomen punainen risti.)

Rasismia voi nähdä vaikka missä, esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa, kouluissa, työpaikoilla tai vaikka lastenjuhlissa. Tilanteet voivat tulla hyvinkin yllättäen ja jälkeenpäin voi harmittaa, jos huomaa, ettei ole puuttunut tilanteeseen. Omaa toimintaa kannattaa pohtia ja harjoitella vaikka jo etukäteen tosi tilannetta varten. Tärkeää olisi pysyä itse rauhallisena puuttuessaan tilanteeseen ja aina on mahdollista soittaa myös apua, 112. Jos tuntee osapuolet, voi asian ottaa esille myös jälkeenpäin. Tärkeintä on, että puutut! (Suomen punainen risti.) 

Suomen valtion ja YK:n kaiken rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan rotusyrjintä tarkoittaa:”…kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla.” (Suomen punainen risti.)

Rasismia esiintyy valitettavasti monin tavoin lasten ja nuorten arjessa. Monella etnisen vähemmistöön kuuluvalla lapsuus- ja nuoruusmuistoihin sisältyy rasistista nimittelyä, kiusaamista, syrjimistä, eristämistä ja jopa fyysistä väkivaltaa. Aikuisilla on aina vastuu rasismiin puuttumisessa. Rasismin kokeminen voi vaikuttaa olennaisesti lapsen tai nuoren identiteetin rakentumiseen. Rasismin kohteeksi joutumisella voi olla vaikutuksia yksilön terveyteen ja hyvinvointiin, sillä se on usein hyvin traumaattista. Traumoista ylitse pääsemiseen täytyy olla mahdollisuus jakaa kokemuksiaan. Se on tärkeää lapsen tai nuoren itsetunnon kehittymiselle ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseen. (Suomen punainen risti.)

Lasten ja nuorten kokemuksia rasismista tulisi käsitellä sen kohteeksi joutuneiden omien kokemusten kautta. Jos rasismiin puututaan vain sen ilmenemisen vakavimmissa muodoissa ja yleisesti rasismiin, niin korostuu yksin jääminen traumaattisen kokemuksensa kanssa. Rasismin kokemuksia ei pitäisi vähätellä. “Älä välitä” – ajattelu pois sulkee oikeuden puhua lapselle tai nuorelle itselleen merkityksellisestä asiasta. (Suomen punainen risti.) Näkisin tärkeäksi luoda lämpimän ilmapiirin, jossa olisi helpompaa keskustella vaikeistakin aiheista ja olisi mahdollisuus myös kahdenkeskisiin keskusteluihin halutessaan.

Mielestäni on hyvin tärkeää valmistautua huolella aiheeseen ja teemaan, jos sellainen on tiedossa. Esimerkiksi Suomen punaisen ristin sivustoilta löytyy paljon tietoa monesta aiheesta ja siellä on myös paljon hyvää materiaalia ja vinkkejä eri ryhmien ohjaamiseen. Alla muutava hyvä linkki:

https://rednet.punainenristi.fi/node/51702

https://www.eirasismille.fi/sisalto/materiaaleja-vinkkejä-ja-linkkejä

Tulostin myös tänään itse papunetissä tekemääni materiaalia ulos, jota olisi ollut tarkoitus myös mahdollisesti käyttää tapaamisen tukena, koska ohjaajan kertoman mukaan kerholaisten kanssa kommunikoiminen voi olla joidenkin kanssa hyvin vaikeaa, koska ei ole yhteistä kieltä. Kerhossa puhutaan pääasiassa suomen kielellä, mutta tarvittaessa käytetään myös englantia, aina sekään ei riitä. Ensinmäinen kerta olisi ollut ennen kaikkea tutustumista kerholaisiin ja paikan toimintaan, sekä mahdollisuuksien mukaan teemoista keskustelu. Alla kuvia tekemistä kuvatauluistani keskustelun tueksi.

Mielenkiinnon kohteista puhumisen tueksi. (kuva: Papunet.)
Suomen laki kieltää rasismin ja kaikenlaisen syrjinnän. (Kuva: Papunet.)

Lähteet

Suomen punainen risti. Viitattu 30.3.2020

https://rednet.punainenristi.fi/node/51702

—Tanja—

PDF icon

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi