Mikä autismikirjo?

Autismikirjoa esiintyy kaikkialla maailmassa, noin 1-1,2 % väestöstä. Suomessa autismikirjon ihmisiä arvioidaan olevan ainakin 55 000. Autismikirjon diagnooseihin kuuluvat autismi, Aspergerin oireyhtymä, Rettin oireyhtymä, disintegratiivinen kehityshäiriö ja epätyypillinen autismi. Tämän artikkelin tarkoituksena on tuoda esille sitä, mitä autismikirjo on ja minkälaisia erityispiirteitä autismikirjon ihmisillä on.

Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö. Se vaikuttaa muun muassa ihmisen vuorovaikutukseen muiden kanssa ja siihen, miten hän viestii, aistii ja kokee ympäristönsä. On tärkeää muistaa, että jokainen autismikirjon henkilö on yksilöllinen ja siten myös oireyhtymä ilmenee jokaisella hyvin yksilöllisesti. Jotkut pystyvät elämään hyvin itsenäistä elämää kun taas toiset voivat tarvita paljonkin tukea koko elämänsä ajan. Autismikirjon aiheuttamat vaikutukset ja toimintarajoitteet ovat vaihtelevia, mutta kaikkien autismikirjon henkilöiden käyttäytymisessä on yhteisiä näkyviä ja tunnistettavia piirteitä. Niitä ovat esimerkiksi erityinen stressiherkkyys ja aistisäätelyyn liittyvät erityispiirteet kuten yli- ja aliherkkyydet liittyen ääniin, valoon, kosketukseen ja makuihin. Autismikirjoon liittyy myös vahvuuksia, joita ei tule unohtaa. Monilla autismikirjon henkilöillä on hyvä oikeudentaju, erittäin hyvä erottelukyky ja vahva keskittymiskyky omiin mielenkiinnon kohteisiinsa.

Autismikirjon häiriössä oireita esiintyy varhaisesta iästä lähtien. Autismikirjon häiriöstä kärsivällä lapsella voi olla vaikeuksia esimerkiksi ryhmässä toimimisessa ja ystävien saamisessa, itsestään kertomisessa ja keskustelun ylläpitämisessä sekä muutoksiin ja uusiin tilanteisiin sopeutumisessa. Lisäksi lapsen voi olla vaikeaa ymmärtää, mitä muut ihmiset tuntevat ja ajattelevat. Eleiden ja ilmeiden käyttäminen toisen ihmisen kanssa keskustellessa voi myös olla haastavaa. Oirekuvaan liittyy usein erilaisia oppimisvaikeuksia ja vaikea-asteiseen autismiin myös jonkinasteinen kehitysvamma. Autismikirjon häiriön syyt eivät ole yksiselitteisiä, mutta perinnöllisillä tekijöillä on keskeinen rooli. Raskauden ja synnytyksen aikaisilla komplikaatioilla voi myös olla osuutta oireyhtymän syntyyn.

Lähteet

Autismikirjo – Autismiliitto

Autismikirjon häiriöt (ASD) (mielenterveystalo.fi)

Kuva: Pixabay

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi