KIITOS YHTEISESTÄ MATKASTA

Syksyn lähentyessä loppuaan on tullut aikamme päättää Erityisen tavallista elämää-blogimme matka. Olemme kirjoittaneet erityislapsen perheen elämästä käsitellen eri näkökulmia muun muassa yksinäisyydestä, tuen tarpeesta, itsenäistymisestä ja omista kokemuksistamme. Ennen tätä blogin kirjoittaminen ei kennellekkään meistä ollut tuttua. Opimme kaikki tältä matkalta paljon ja blogin pitäminen on ollut antoisa kokemus. Muiden blogitekstien lukeminen oli kanssa hyvin mielenkiintoista ja opettavaista.

Lue lisää KIITOS YHTEISESTÄ MATKASTA

Samanlainen, erilainen tulevaisuus

Nuoren itsenäistymiseen kuuluu oleellisena osana koulutus ja työllistyminen, niin myös autismikirjon nuorella. Koulutuksessa oleellista on tehdä siitä autismikirjon henkilölle sopivaa ja tukea oikeilla tavoilla. Koulutuksen lisäksi artikkelissa pureudutaan siihen, minkälaiset työllisyysmahdollisuudet autismikirjon henkilöillä on ja mitä työnhaussa ja työpaikalla on hyvä huomioida.

Lue lisää Samanlainen, erilainen tulevaisuus

Itsenäistyminen

Itsenäistyminen, oman itsensä etsiminen, oman elämän rakentaminen, vanhempien luota pois muuttaminen. Nämä ovat isoja asioita jokaisen elämässä. Näin myös autismikirjon nuorten ja aikuisten elämässä. Veljelleni aina sanottiin, ettei hän kykene elämään itsenäisesti, ettei hän kykene asumaan yksin tai muodostamaan parisuhdetta. Ja silti hän asuu yksin ja opiskelee itsenäisesti, hän vain tarvitsi hieman enemmän tukea näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Autismikirjon diagnoosi ei ole automaattisesti este parisuhteelle, opiskelulle, itsenäiselle asumiselle tai työelämään siirtymiselle. Ratkaisevammassa roolissa henkilön itsenäistymiseen on kognitiivisella toimintakyvyllä, mahdollisuudella erilaisiin palveluihin ja tukitoimiin, sekä ympäristön asennoitumisella. Oikeanlainen tuki autismikirjon henkilöille on tärkeää itsenäistymisen suhteen.

Lue lisää Itsenäistyminen

Julkisuuden kuvaama autismikirjo

Elokuvissa, televisiosarjoissa sekä muun muassa viihdekirjallisuudessa on lisääntynyt autismikirjoon kuuluvien henkilöiden ja hahmojen esiintyminen. Autismikirjon esiintyminen populaarikulttuurissa on tehokas keino autismitietoisuuden lisäämiseksi, jos se antaa monipuolisen mielikuvan autismikirjon ihmisistä. Voidaan todeta, että tällä hetkellä populaarikulttuurissa autismikirjon henkilöistä annetaan usein yksipuolinen sekä leimaava kuva, mikä lisää stereotypiaa autismikirjon ympärillä. 

Lue lisää Julkisuuden kuvaama autismikirjo

Mitä työntekijän tulee ottaa huomioon työskennellessään autismikirjon lapsen kanssa?

Autismin ja autismikirjon häiriöiden diagnoosin saaneiden lasten kanssa työskennellessä kaiken työn lähtökohtana on lapsen erityispiirteiden ymmärtäminen. Lapsen ja työntekijän välisen kohtaamisen sekä vuorovaikutuksen parantamiseksi muun muassa kouluissa pyritään lisäämään henkilökunnan autismitietoisuutta. Erityislapsen sopeutumisen tukemiseksi on myös tärkeää luoda turvallinen ympäristö lapselle sekä edetä rauhallisesti uusien muutosten koittaessa. Usein omien rutiinien ylläpitäminen luo turvan tunnetta autismikirjon lapselle, minkä vuoksi sopeutumista voidaan auttaa mukailemalla lapsen arkirytmiä uudessa ympäristössä.

Inklusiivinen koulu merkitsee koulua, joka on kaikille oppilaille yhteinen. Erityislapsen näkökulmasta inkluusion toteutumiseen koulussa voidaan luottaa silloin, kun oppilaalla on käytössään tarvitsemansa tukitoimet sekä erityisosaaminen. Riittävä tuki koulussa mahdollistaa suuressa opetusryhmässä oppimisen, mikä edistää autismikirjon oppilaan tasavertaista kouluyhteisöön kuulumista. Oppilaille on tarjolla erilaisia tukipalveluja koulussa, joita ovat myös esimerkiksi koulunkäynninohjaajat ja erityisopettajat. Usein autismikirjon oppilaan koulunkäyntiä sujuvoittaa sekä tukee parhaiten aikuinen työntekijä, joka tuntee oppilaan sekä hänen tuen tarpeensa. Koulunkäyntiin osallistuvien aikuisten henkilöiden odotukset lasta kohtaan vaikuttavat vahvasti lapsen tapaan oppia asioita. Tämän vuoksi erityislapsen kanssa työskenteleviltä vaaditaan kärsivällisyyttä, innovatiivisuutta sekä positiivista asennetta.

Erityislapsen kanssa työskennellessä henkilöstön on todella tärkeää osata kartoittaa yksilön vahvuuksia. Työntekijöiltä vaaditaan lisäksi persoonallisuutta ja ammattitaitoa moniammatillisen työyhteisön ja tuen lisäksi. Autismikirjon oppilaiden katsotaan omaavan samankaltaisia piirteitä, mikä voi usein johtaa yleistämiseen ja yksilöllisyyden rajoittamiseen. On tärkeää muistaa, että kaikki ovat kuitenkin omia persooniaan, eikä kukaan ihminen ole samanlainen. Autismikirjon oppilaiden erityispiirteitä ei niinkään tiedosteta yleisopetuksen ryhmissä, mikä voi vaikuttaa siihen, että osa oppilaista hyötyy paremmin pienryhmässä opiskelusta. Kouluyhteisön sekä työntekijöiden on erityisen tärkeää kyetä osallistamaan pienryhmässä opiskelevia oppilaita aktiivisesti kouluyhteisöön.

Kuva: Pixabay

Työntekijän asenne ja suhtautuminen erityislasta kohtaan vaikuttaa suuresti siihen, kuinka muut suhtautuvat erityislapseen. Positiivinen, kannustava ja ymmärtävä kohtaaminen osoittaa muille lapsille sekä henkilökunnalle, miten ympäristössä toimitaan arvostavasti. Vuorovaikutustilanteet voivat olla epämiellyttäviä sekä vaikeita autismikirjon lapselle. Lapsen tuntemusta helpottaa usein, kun työntekijän tunnereaktiot ovat ennustettavissa ja tämä osaa joustaa erilaisissa tilanteissa. Autismi ilmenee erilaisena eri päivinä, jolloin yhdellä kertaa vuorovaikutus lapsen ja työntekijän välillä voi sujua huonommin ja toisella kertaa kommunikaatio on erittäin sujuvaa.

Kouluissa ja päiväkodeissa voidaan käyttää useita eri välineitä apuna, kun halutaan tukea erityislasta arjessa. Tuttu päiväjärjestys, omien tavaroiden tuominen kouluun tai päiväkotiin sekä kaavamaisen käytöksen salliminen ovat eräitä apuvälineitä lapsen tukemiseksi. Lisäksi arjessa voidaan käyttää apuna erilaisia havaintovälineitä kuten kuvalukujärjestykset, kommunikaatiotaulut sekä esimerkiksi nimilapuilla nimikointi.

On toivottavaa, että jo varhaiskasvatuksessa sekä sen jälkeen peruskoulussa henkilökunnalle tarjottaisiin enemmän koulutusta autismikirjoon kuuluvan lapsen tarpeista sekä niihin vastaamisesta. Tämänhetkinen tietämys diagnoosista sekä siihen vastaamisesta ei palvele riittävän monipuolisesti, jotta voitaisiin puhua inklusiivisuudesta ja tasa-arvoisesta suhtautumisesta.

Lähteet

Autismiliitto. Tiedote: Autismikirjon oppilaiden opetus lähikoulussa edellyttää riittävää tukea. Viitattu 19.10.2021. https://www.autismiliitto.fi/liitto/ajankohtaista/tiedote_autismikirjon_oppilaiden_opetus_lahikoulussa_edellyttaa_riittavaa_tukea.3108.news

Kilpeläinen N. & Salonsaari S. Autismikirjon lapsen kohtaaminen hoitotyössä. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Viitattu 18.10.2021. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/263141/kilpeläinen_nella%20salonsaari_sonja.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Ruhanen P & Saari J. Asperger-oppilas opettajan näkökulmasta – Haaste vai rikkaus? Viitattu 18.10.2021. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/93509/gradu01124.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lapsi ja nuori diagnoosin takana

Ihmisillä voi olla hyvin erilaisia sairauksia ja diagnooseja. Kuitenkin tietyillä diagnooseilla on suurempi stigma ja laajempi vaikutus elämään. Harvemmin puhutaan kenestäkään verenpaine- ja sydäntautien kirjoon kuuluvana henkilönä vaan esimerkiksi ihan vaan naapurin Pekkana. Kuitenkin autismikirjo on hyvin usein henkilön yhteydessä käytetty termi. Toisaalta autismikirjoja on eri vaikeustasoisia ja se saattaa vaikuttaa hyvinkin laajasti sitä sairastavan elämään ja tuen tarpeeseen. Siitä huolimatta lapsi, nuori tai aikuinen, jolla on autismikirjon häiriön diagnoosi, on yhtälailla oikeutettu tulemaan kohdatuksi yksilönä. Hän voi olla Nelli, joka on täynnä elämäniloa, tietää hurjan paljon maantiedosta, tykkää käydä ulkoilemassa ja piirtää kauniita muotokuvia. Tai hän voi olla Ville, joka tykkää kuunnella rapmusiikkia, kertoo hauskoja vitsejä, käy osa-aikatöissä ja omistaa kissan.  

Lue lisää Lapsi ja nuori diagnoosin takana

Erityinen aistimaailma

Moni meistä on varmasti lapsuudessaan kömpinyt sisaruksensa sänkyyn, hakien turvaa tai esimerkiksi herätellessään sisarusta leikkimään. Minä tein myös lapsuudessa niin, mutta opin nopeasti jättämään tämän tavan pois. Se mikä itselleni oli ollut hauska leikki, säikäyttää veljeni hyppäämällä lakanoiden alta hänen tullessaan huoneeseensa, oli veljelleni painajainen. Sillä nyt hänen vaatteensa tai lakanansa haisivat minulta, vieraalta. Ja täten kaikki lakanat oli välittömästi vaihdettava ja pestävä, sekä hänen peseydyttävä 3 kertaa saadakseen hajun pois. Ihmettelin aina, miksi veljeni vihasi hajuani niin paljon, haisinko niin pahalta? Kunnes ymmärsin, ettei veljeni vihannut hajuani, hän ei vain aistiyliherkkyydeltään kestänyt muiden hajuja, ainoastaan omaansa.

Lue lisää Erityinen aistimaailma

Autismilapsen yksinäisyys

Autismikirjon häiriön omaavan henkilön on usein vaikeaa ymmärtää miltä muista tuntuu, mitä he ajattelevat ja miksi he toimivat jollakin tavalla. Myös muiden, erityisesti lasten on varmasti vaikeaa ymmärtää autistista lasta. Lapsella, jolla on autismikirjon häiriö on kuitenkin tarve sosiaalisiin suhteisiin ja leikkikavereihin niin kuin muillakin lapsilla. Miltä autismilapsesta tuntuu ja miten häntä voisi auttaa sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden kanssa?

Lue lisää Autismilapsen yksinäisyys

Sisaruus ja autismikirjo

”Senkin vammanen, miks et voi ikinä käyttäytyä normaalisti?”. Jos minut tunsi lapsena, saattoi tämän lauseen kuulla suustani liiankin usein. Tämä lause oli täynnä tietämättömän lapsen ymmärtämättömyyttä ja ahdistusta ja se oli kohdistettu autismikirjon piirteitä omaavalle veljelleni. Vaati useita vuosia ja oma-aloitteista tiedonhakua autismikirjosta, ennen kuin ymmärsin veljeni ainutlaatuisten piirteiden olevan osa häntä ja minun olevan se kenen täytyy muuttua, ei hänen.

Lue lisää Sisaruus ja autismikirjo

Mikä autismikirjo?

Autismikirjoa esiintyy kaikkialla maailmassa, noin 1-1,2 % väestöstä. Suomessa autismikirjon ihmisiä arvioidaan olevan ainakin 55 000. Autismikirjon diagnooseihin kuuluvat autismi, Aspergerin oireyhtymä, Rettin oireyhtymä, disintegratiivinen kehityshäiriö ja epätyypillinen autismi. Tämän artikkelin tarkoituksena on tuoda esille sitä, mitä autismikirjo on ja minkälaisia erityispiirteitä autismikirjon ihmisillä on.

Lue lisää Mikä autismikirjo?