Vapaaehtoistyö vapautuville vangeille

Vapaaehtoistyö olisi hyvä alku vapautuneelle vangille, koska kynnys lähteä vapaaehtoistyöhön on matalampi. Vapaaehtoistyö voisi olla myös ovi vakituiseen työllistymiseen. Vapaaehtoistyötä on monenlaista. Esimerkiksi VIERTO-hankkeessa pyrittiin edistämään vapautuvien vankien työllistymistä aloittamalla vapaaehtoistyötä. Tilanteet vaihtelevat riippuen vangin henkilökohtaisesta tilanteesta.

Tutustuin Jyväskylässä toimivaan VaHa-hankkeeseen, joka on Vapauteen hallitusti projekti. Se tukee toiminnallaan Jyväskylän alueella vapautuvia vankeja. Hankkeesta on tehty opinnäytetyö, jota käytän tässä myös lähteenä. Opinnäytetyössä haastateltiin VaHa-toiminnassa mukana olleita vankeja. Sosiaalinen tuki ja kannustus koettiin itsetuntoa kohottavina tekijöinä. Haastateltavat kokivat sen positiivisena asiana ja toivoivat tukea vieläkin enemmän. VaHa-toiminta on nähdäkseni aika konkreettista tukea ja apua vangeille. Työntekijät neuvovat ja auttavat esimerkiksi TE-toimiston tapaamisissa, jos sinne ei ole mahdollisuutta päästä yksin tai vanki muuten tarvitsee henkistä tukea.

Työn merkitys oli osalle haastatelluista keskeinen asia elämässä. He kokivat, että työn tulisi olla silti mielekästä, eikä pakollinen paha. Ulkona työskentely ja käsillä tekeminen koettiin erittäin mielekkääksi.

Työllistymistä estäviä tai hidastavia tekijöitä on myös monia, mutta VaHa-toiminnan tarkoitus on poistaa estäviä tekijöitä. Estäviä tekijöitä olivat esimerkiksi terveydelliset ongelmat, kuten päihde- ja mielenterveysongelmat, mutta myös fyysiset rajoitteet. Isona ongelmana koettiin myös osaamattomuus tietoteknillisissä asioissa. Osa koki myös, että työnantajilla on ennakkoluuloja vankeja kohtaan. Myös vangin velkaongelmat voivat vaikuttaa työpaikan saamiseen.

Lukiessani lähteitä, huomasin pohtivani. miten voisin haluta auttaa vapautuvia vankeja tulevaisuudessa. Pohdin myös sitä, että vankilaan joutuminen ei ole maailmanloppu vaan tuomion jälkeen elämän voi saada takaisin kasaan, esimerkiksi VaHa-toiminnan avulla.

Teho team/Paulina

Lähteet

https://www.krits.fi/2018/05/miten-edistaa-vankien-tyollistymista/

https://vaha-projekti.fi/

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/169920/Lahdelma_Susanna_Pekkanen_Pauliina.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi