Ikääntyneiden kotipalvelut

Ihmisten ikääntyessä heidän palvelutarpeensa kasvaa. Vanhuuden tuomat sairaudet ja toimintakyvyn alentuminen hankaloittavat elämää, eikä kaikki ikäihmiset enää pärjääkään arjessa yksin, vaan he tarvitsevat erilaisia palveluita, sekä tukea. Tässä postauksessa kerron enemmän kotipalveluista ja kotihoidosta, niiden kehittymisestä sekä myös niiden ongelmista.

Useammalle ikääntyvälle ihmisille kotipalvelut ja tukipalvelut voivat olla ensikosketus palveluiden piireissä. Kansallinen tavoite on, että jokainen pystyisi asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään, ellei jopa loppuelämäänsä (THL 2022.) Kotipalveluiden avulla pyritään auttamaan ja tukemaan asiakasta, kenen toimintakyky on huonontunut, arkisissa askareissa, sekä arkisissa toiminnoissa, kuten esimerkiksi peseytymisessä ja pukeutumisessa. Kotipalvelut painottuvat usein arkipäiviin, mutta palveluita tarjotaan myös öisin ja viikonloppuisin asiakkaan tarpeen mukaisesti. Jokaisen asiakkaan toimintakykyä arvioidaan yksilöllisesti, jotta jokaiselle osataan tarjota oikeanlaisia palveluita ja hoitoa. Tukipalvelut toimivat usein tukena kotipalveluissa. Tukipalveluihin lukeutuu muun muassa ateriapalvelut, siivous sekä kuljetuspalvelut. Tukipalveluita on mahdollista järjestää ilman muita kotipalveluita. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022.) 

Kotihoito, kuten myös kotipalvelut, on yksityisen ja julkisen sektorin tarjoamia palveluita. Kotihoidossa yhdistyy kotipalvelut, sekä kotisairaanhoito. Niistä muodostuu kokonaisuus, jonka avulla kotona asuville ikäihmisille pystytään tuomaan kotiin asti tarvittava tuki ja apu. Asiakkaalle tehdään yhdessä hänen ja palveluntarjoajan kanssa hoitosuunnitelma, jotta avun määrä vastaa asiakkaan tarpeita. Kotipalvelut kärsivät tällä hetkellä työvoimapulan takia. Työntekijäpulan takia myös asiakaspaikkoja kotipalveluissa on jouduttu vähentämään. Asiakkaille välttämättömät toimenpiteet saadaan hoidettua, mutta pulan takia joudutaan ulkoilua ja liikuntaa vähentämään (Yle 2022.)

Kotipalveluissa ja kotihoidossa yleistynyt teknologia tuo uusia mahdollisuuksia palveluihin. Osa teknologiasta voi olla esimerkiksi asiakkaan kotiin asennettavia valvontalaitteita, joilla pystytään muun muassa kartoittamaan, että poistuuko asiakas kotoaan. Jos asiakas syö joitakin lääkkeitä niin hänen kotiinsa voidaan asentaa lääkkeenantoautomaatti. Automaatiin on valmiiksi annosteltu tarvittava määrä lääkkeitä ja se tunnistaa ajan, jolloin lääkkeet täytyy ottaa. Automaatti hälyttää silloin kun on aika ottaa lääke, tämä toimii hyvin varsinkin, jos henkilön on vaikea muistaa lääkkeiden otto muuten (Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2022.) Teknologian avulla pystytään myös toteuttamaan kotihoitoa etänä. Asiakkaalle annetaan laite, jonka avulla hän pystyy kommunikoimaan hoitajan kanssa. Laitteen käyttö opetetaan asiakkaalle. Tällä pystytään korvaamaan kaikki kotihoidon käynnit tai vain osa, riippuen asiakkaan hoidon tarpeesta.

Teknologiaa kehitetään koko ajan, jotta siitä saataisiin vieläkin enemmän irti. Tällä hetkellä on käynnissä ohjelma Kotona Asumisen Teknologiat ikäihmisille (KATI), ohjelma on aloitettu 2020 ja se jatkuu vuoteen 2023 asti. Ohjelman tavoitteena on teknologiaa hyödyntämällä uudistaa kodin palveluita. Ohjelmalla pyritään tutkimaan, että kuinka teknologia vaikuttaa asiakkaiden sekä työntekijöiden hyvinvointiin, voisiko teknologian lisääntyminen vähentää työntekijöiden kuormitusta? (THL 2022.)

Lähteet:

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2022. Teknologia kotona asumisen tueksi. Viitattu 11.10.2022. https://www.selanne.net/teknologia-kotona-asumisen-tueksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022. Kotihoito. Viitattu 11.10.2022. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/muuttuvat-vanhuspalvelut/kotihoito

Sosiaali- ja terveysministeriö 2022. Kotihoito ja kotipalvelut. Viitattu 11.10.2022. https://stm.fi/kotihoito-kotipalvelut

Koivistoinen 2022. Yle. Työntekijäpula vähentää vanhusten ulkoilua ja kuntoutusta. Viitattu 11.10.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12523386

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi