Smile-hanketyötä Lehtikuusen koululla

Laurea Tikkurilan sosionomiopiskelijat
Helmi Heimonen, Janita Kontkanen, Kira Kotilainen ja Jenina Turunen

Osana Sosiaalialan vaikuttamistyön opintojaksoamme pääsimme tutustumaan SMILE-hankkeen toimintaan syksyllä 2023. Neljän hengen työryhmämme tehtävänä opintojaksolla oli tehdä vaikuttamisteko, ja kun tarjoutui mahdollisuus suorittaa se hanketyön puitteissa, lähdimme innolla mukaan, sillä kenelläkään meistä ei hanketyöstä ollut kertynyt vielä kokemusta.

Hanketyöhön osallistuminen itsessään menee jo vaikuttamistyöstä, ja meidät otettiin hienosti vastaan osaksi hankkeen toimintaa, vaikka osallistumisemme olikin ajallisesti lyhyt. Saimme osallistua verkostopalavereihin ja tavata avainhenkilöitä ja toimijoita, ja pääsimme toimimaan yhteistyössä Lehtikuusen koulun kanssa. Lehtikuusen koulu on yksi SMILE-hankkeen toimintakohteista, ja päädyimmekin suorittamaan varsinaisen konkreettisen tekomme juuri koulun tiloihin.

Lehtikuusen koululla on otettu uusi tila käyttöön, joka on kulkenut epävirallisella nimellä Parental Corner. Tilan käyttötarkoitukset ja mahdollisuudet olivat edelleen kartoitettavana, mutta koimme tilan brändäyksen ja tunnetuksi tekemisen kannalta olennaiseksi saada sille virallisen nimen. Tilan lähtökohtaiseksi käyttötarkoitukseksi oli mietitty kohtaamispaikkaa erityisesti maahanmuuttajataustaisille vanhemmille, jossa he voisivat kohdata koulun henkilökuntaa ja toisiaankin, ja joka toimisi yhdistävänä tekijänä koulun ja kotien välillä. SMILE-hankkeen olennainen tavoite on vahvistaa maahan muuttaneiden perheiden kotoutumista sekä edistää koulun ja kodin yhteistyötä. Yhdeksi lähtökohdaksi hanketyölle mainitaan erityisesti perheen ja yhteisöjen merkitys kotoutumisessa.

Varsinaisena vaikutustekonamme lähdimme siis pohtimaan tilan nimeämistä, ja päädyimme järjestämään äänestyksen, joka olisi kaikille tilan käyttäjille ja siinä vieraileville avoin. Valmistimme konkreettisen äänestysmateriaalin ja toimitimme sen Parental Corneriin, lisäksi loimme myös sähköisen äänestyksen mahdollisuuden, jotta tavoittaisimme myös kotiväkeä mahdollisimman tehokkaasti.

Äänestysinnokkuus yllätti meidät iloisesti, koulun äänestyslaatikkoon ääniä tuli todella paljon, joten oli selvää, että nuorilla on halua vaikuttaa asioihin. Lähestyimme hankkeen tavoitteita siitä näkökulmasta, että tavoittamalla ja osallistamalla koulun oppilaita, on mahdollista myös tavoittaa heidän perheitään.

SMILE-hanke on hyvä esimerkki tärkeästä yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävät hankkeet ovat mahdollisuus vaikuttaa maahanmuuttajien kotoutumiseen ja vahvistaa heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan. Erityisen hankkeesta tekee se, kuinka se mahdollistaa kaksisuuntaisen kotoutumisen vahvistamista – kun maahanmuuttajien osallistaminen yhteiskuntaan onnistuu, myös ympäröivän yhteiskunnan asenteita on mahdollista muuttaa vastaanottavaisemmiksi. Yksilöiden syrjäytymisriskit pienenevät ja parhaassa tapauksessa voidaan vaikuttaa myös yhteiskunnan kahtiajakoon ”meihin” ja ”niihin”.

Tämä opiskelijaprojekti on osa Vantaan kaupungin ja Laurean totetuttamaa SMILE-hanketta. Lue lisää hankkeesta https://www.vantaa.fi/fi/hankkeet/hanke/smile-hanke. SMILE-hanke rahoitetaan osana Euroopan neuvoston kehityspankin (CEB) ja Euroopan komission välistä sopimusta, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttaneiden inkluusioita EU jäsenvaltioissa kehittämällä uusia yhteistyön ja rahoituksen muotoja. SMILE-hanke on suunnattu erityisesti EU:n ulkopuolelta tulleille vantaalaisille.

Kommentoi