Opiskelijoiden yhteiskehittäminen fasilitointityöpajassa

Laurean Hyvinkään kampuksen liiketalouden Lean team 2020 projektissa 19.10.2020 järjestettiin hoitotyön opiskelijoille työpaja hyödyntäen fasilitoinnin työkaluja. Työpajan tarkoituksena oli kartoittaa sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia sekä kehittämisajatuksia projektiopiskelumallista.  

Työpajan suunnittelu 

Aloitimme työpajan työstämisen suunnittelemisella ja pohjustamisella työpajan sisällön. Suunnitteluvaiheessa mietimme mitä tulemme kertomaan sairaanhoito-opiskelijoille projektiopiskelustamme. Pohjustamisella pyrittiin saamaan ideoita, miten projektiopiskelumallia pystyttäisiin soveltamaan hoitotyön opiskelussa. Pohjustuksesta siirryttiin tiedusteluvaiheeseen. Tiedusteluvaiheessa keräsimme tietoa sairaanhoito-opiskelijoiden tämänhetkisestä opiskelumallista ja heidän projektityöskentelystään. Tiedustelun jälkeen rekrytoimme hoitotyön opiskelijoita työpajaan. Vapaaehtoisten henkilöiden saaminen työpajaan oli hieman haasteellista, mutta lopulta kuitenkin saimme neljä kehittäjähenkistä opiskelijaa mukaan.  Heille lähetettiin ennakkomateriaali, johon he pystyivät tutustumaan ennen työpajaa.  

TYÖPAJAN H-HETKI 

Työpaja järjestettiin Teams-kokouksessa korona-ajan hengessä. Esityksen ajan pidimme yhtä kameraa auki ja osallistujat osallistuivat myös pitäen kameroitaan auki. Tällä tavoin pyrimme luomaan avoimempaa ja mukavampaa ilmapiiriä. Työpaja alkoi esittelyillämme ja kerroimme omasta roolistamme ja vastuualueista Lean team-projektissa.  

Osallistujat seurasivat työpajan runkoa jaetulta diaesityksestä. Ensimmäisessä diassa esiteltiin fasilitoinnin käsite ja kerrottiin, että sitä tullaan hyödyntämään osallistavaa menetelmää työpajan aikana eri menetelmin.  

Työpajan tavoite kerrottiin osallistujille eli tarkoituksena on saada tietoa projektioppimisenmallin sovellettavuudesta ja kehittämisestä sairaanhoitajien opinnoissa. Tämän jälkeen pidettiin osallistujien esittäytymiskierros. Esittäytymiskierroksen tavoitteena oli saada paikallaolijoille tunne siitä, että osallistuminen on mukavaa ja ajatuksistaan pystyi puhumaan avoimesti sekä luottamuksellisesti. Halusimme myös kuulla, missä vaiheessa opintoja kukin osallistuja oli ja mitä kokemuksia osallistujilla oli jo projektiopiskelussa.  

Meidän tavoitteenamme oli siis saada uusia näkökulmia, miten projektiopintoja voidaan hyödyntää jatkossa enemmän osana hoitotyön opintoja. Tässä käytimme apuna osallistavan fasilitoinnin ryhmätyömenetelmiä. Fasilitoinnin työkaluna käytimme kuvakortteja, jossa tarkoituksena oli valita kaksi kuvaa ja kertoa mitä se herättää projektiopiskelusta. Toisena työkaluna käytimme kiertäviä ideoita, jossa pyysimme osallistujia kirjoittamaan ylös ja pohtimaan, miten projektioppimista voitaisiin hyödyntää sairaanhoito-opinnoissa, millaisia fiiliksiä projektioppimisesta on nyt sekä toimivatko heidän projektinsa. 

Hoitotyön opiskelijoiden projektit olivat rakenteeltaan samankaltaisia kuin liiketaloudessa ja ne tehdään myös yhteistyössä työelämän kanssa. Osallistujien mielestä projektit ovat pääsääntöisesti hyvä lisä opetuksessa mutta he toivoivat projekteihin tarkempaa sisällöllistä ohjeistusta. Opiskelijat kokivat myös, että isompi tuen määrä projektin aikana vähentäisi opiskelijoiden stressiä.  

MIHIN PÄÄDYTTIIN 

Yhteenvedoksi päädyimme siihen, että hoitotyössä voidaan vahvistaa projektiopiskelua esimerkiksi perehdyttämällä hoitotyön opiskelijat paremmin projektityöskentelyyn. Opiskelijat halusivat projektien aihealueisiin sekä aiheen rajauksiin tarkennusta. Toivottiin myös selkeämpiä tehtäväksi antoja. 

Palautetta ja sitaatteja työpajaan osallistuneilta 

“Paja oli erittäin mukava kokemus. Tuli olo, että sai tuoda omia ajatuksia esiin ja siihen annettiin aikaa ja mahdollisuus. Toteutus oli yksinkertainen ja osallistava. Sai myös vertaisajatuksia toisilta pajaan osallistuvilta mikä oli kiva juttu. Kiitos!” 

“Ja kiitoksia teille, oli oikein mukava paja! Kannatti osallistua” 

Lean Team 2020 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi