Motivaatio menestystekijänä

Motivaatiolla tarkoitetaan henkilön tarpeet, halut, ja palkkiot. Motivaatio on motiivien aikaansaama tila, ja sitä määritetään yksilön tilaksi, joka määrittää mihin hänen mielenkiintonsa suuntautuvat. Motivaatio on päämääräsuuntautuneita, ja ne voivat olla tiedostettuja, ja tiedostamattomia. Motivaatiota voidaan jakaa sisäiseen, ja ulkoiseen motivaatioon. Motivaation perustana on motiivit.

Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan, motivaation lähde syntyy sisäisesti, ja yksilön käyttäytymisen syyt ovat sisäisiä. Siinä henkilö toimii omasta tahdostaan ilman, ulkoisia palkkioita, tai pakotteita. Sisäiset motivaatiot ovat pitkäkestoisia. sisäinen motivaatio vahvistuu tilanteissa, jossa koetaan toimivamme omaehtoisesti haluamalla tavalla.

Motivaation olennaisimpia kasvutekijöitä työelämässä on tehdä haasteellista työtä, ja koetaan tekemään jotain, mikä on merkityksellistä itsellemme, sekä muille. Esimerkiksi työpaikalla osallistuminen päätöksentekoon voivat kasvattaa motivaatiota huomattavasti. Motivaatiota lisää myös, työn haastavuus, joka vastaa omaa osaamistamme.

Yksi tärkeimmästä sisäisen motivaation lisäävä työelämässä on säännöllisen palautteen saaminen, myös kasvuun tukeva palautteen saaminen. Näitä voidaan antaa päivittäin toiselle henkilölle, ja sillä voi olla iso vaikutus sisäisen motivaation kasvussa. Liian helppo työ nähdään johtavan apatiaan, ja se vie kyvyn nauttia omasta työstään. Me kerrytämme osaamistamme päivittäin, sen takia työnkuvamme pitäisi kehittyä sen mukaan, jotta yksilön motivaatio pysyisi.

Ulkoinen motiivi on riippuvainen henkilön ympäristöstä, ja häntä motivoi jonkin muu asia, kuten hyvät arvosanat, tai palkka. Ulkoisessa motivaatiossa henkilö ei koe iloa toiminnastaan, eikä kyseinen toiminta perustu hänen omaan motivaatioonsa. Ulkoisen motivaation liittyvät palkkiot ovat lyhytkestoisia, eikä henkilö saa siitä iloa.

Motivaatiota sanotaan myös, tilannesidonnaiseksi. Sitä voidaan erotella tilannemotivaatioksi, ja yleismotivaatioksi. Tilannemotivaatio on tilanne, jossa sisäiset, ja ulkoiset ärsykkeet tuottavat motiiveja. Siinä päätökset tehdään tilanteessa oman kiinnostuksen, sekä tilanteen mahdollisuuksien perusteella. Yleismotivaatiossa henkilön vireys, käyttäytymisen pysyvyys, sekä suunta korostuvat. Yleismotivaatioon liittyy myös, kiinnostus toimintaan, sekä pysyväisluonteinen tavoitteellisuus. Alla olevassa kuvassa on hyvä esimerkki, miten hyvällä motivaatiolla saadaan aikaiseksi.


Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi