Maahanmuuttajien kotoutumisen seuranta

Kotoutumislain (2010/1386) 2 luvun 18§:n mukaan kotoutumista ja kotoutumissuunnitelman toteutumista seurataan vastaavan viranomaisen eli kunnan tai TE-toimiston toimesta. Kunnan velvollisuus on tarkistaa maahanmuuttaneen kotoutumissuunnitelma vähintään kerran vuodessa tai palvelutarpeen mukaisesti (Kotoutuminen.fi 2022a).

Seurantajärjestelmään kuuluu kysely- ja rekisteriaineistoihin perustuvat ilmiöalueiset indikaattorit, joita päivitetään ja raportoidaan vuoden välein. Seurantajärjestelmä koostuu kuudesta eri osasta. Näitä ovat koulutus, työllisyys, asuminen, osallistuminen, kaksisuuntainen kotoutuminen sekä terveys ja hyvinvointi. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2022.)

Kotoutumisen kokonaiskatsaus osana kotoutumisen seurantajärjestelmää julkaistaan neljän vuoden välin kotoutumisen osaamiskeskuksen toimesta (Kotoutuminen.fi 2022b).

Mielestäni kotouttamisen seurannasta tulisi olla enemmän avoimempaa tietoa sekä jakaa enemmän esimerkiksi maahanmuuttajien omia kokemuksia kotoutumisesta. Tällöin myös pystymme tulemaan enemmän heitä vastaan ja vaikuttamaan.

Kuva: Pixabay

Kotoutuminen.fi 2022. Kotoutumisen kokonaiskatsaus. Viitattu 22.3.2022. https://kotoutuminen.fi/kotoutumisen-kokonaiskatsaus

Kotoutuminen.fi 2022. Seuranta ja tarkistaminen. Viitattu 22.3.2022. https://kotoutuminen.fi/seuranta-ja-tarkistaminen

Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010. Viitattu 22.3.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Työ- ja elinkeinoministeriö 2022. Kotouttamisen seuranta. Viitattu 22.3.2022. https://tem.fi/kotouttamisen-seuranta

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi