Kurkistus ikääntyneiden osallisuuteen

Kansalaisten terveet elinvuodet ovat pidentyneet, minkä seurauksena monet iäkkäät ovat terveitä ja aktiivisia. Lisääntyneiden terveiden elinvuosien myötä iäkkäät kansalaiset tuovat merkittävää lisäarvoa yhteiskuntaan. Vanhusten rooli yhteiskunnassamme on tärkeä resurssi, minkä takia ikääntymisen ympärillä pyörivien kielteisten kuvien rinnalle on nostettava iäkkäiden myönteiset vaikutukset ja rooli yhteiskunnassamme. On siis oleellista huomioida heidän panos yhteisössämme, jonka he osallisuuden myötä tuovat yhteiskuntamme toimintaan.

Aulikki Kananoja

-“Keskustelu vanhoista ihmisistä kulkee aina heistä aiheutuviin menoihin. Tosi asiassa vanhukset tekevät myös suurta työpanosta.

Suomi hyötyy vanhuksista. He tekevät suurta työpanosta, joka näyttäytyy monessa eri toiminnassa. Yleisin esimerkki löytyy kodista. Isovanhemmat hoitavat lastenlapsiaan ja auttavat lastensa perheitä taloudellisesti tekemällä perheen sisäisiä tulonsiirtoja. Useat hoitavat myös iäkkäämpiä vanhempiaan. (Studio 55 2012.) Iäkäs henkilö hoitaa usein myös puolisoaan, jonka seurauksena esimerkiksi institutionaalisen hoidon tarve vähenee. Ikäihmisten valtava panos omaishoidossa on yksi keskeisimmistä voimavaroista yhteiskunnassa. He toimivat omaishoitajina vanhemmilleen, sukulaisilleen ja läheisilleen. Lisäksi yleistä on konkreettinen jälkisukupolven auttaminen esimerkiksi lastenlasten hoitaminen. Ikäihmiset toimivat hoivan antajina vaihtoehtona siihen, että olisivat itse hoivan kohteena.

-“Vanhukset ovat voimavara.”

Ikäihmisten osallisuus oman asuinalueensa kohentamiseen on etenkin pääkaupunkiseudulla on huomioitava. Oman asuinalueen kohentaminen on iäkkäiden aktiivista elämää oman asunnon ulkopuolella. Muun muassa Kallion Karhupuiston kunnostamisen ja ylläpidon avainasemassa ovat alueen ikäihmiset. (Fried 2013.)

Iäkkäät ovat halukkaita osallistumaan työelämään mm. vapaaehtoistoiminnan kautta. He muodostavat suuren osan vapaaehtoistyöstä, jota ei tule unohtaa työelämään osallistumisena. Ikäihmiset tekevät vapaaehtoistyötä mm. seurakunnissa, kaupunkien toiminnassa sekä järjestöissä. Eniten vapaaehtoistoimintaa tehdään nuorten seurassa, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliitossa, Farfar i skolan -järjestössä sekä olemalla kylämummina ja -vaarina. Useita kansalaisten hyvinvointia tukevia palveluja ei olisi ilman sosiaali- ja terveysjärjestöjen iäkkäitä vapaaehtoisia. Ikäihmisten panos vapaaehtoistyössä on oleellista, sillä ilman heitä julkinen sektori ei pystyisi paikkaamaan vapaaehtoisten tekemää työtä.

Iäkkäiden tehtävä kulttuurin ja elämänkokemusten siirtämisessä on myös tärkeää. He jakavat elämänkokemuksiaan, kulttuuria ja historiaa nuoremmalle sukupolvelle. Historiasta ja kulttuurista kertominen nuoremmalle sukupolvelle pitää yllä muistia menneistä ja yhdistää sukupolvia toisiinsa vahvistamalla samalla ikääntyvien osallisuutta. (Studio 55 2012)

Iäkkäät ihmiset ylläpitävät myös kulttuuria. Eläkeläiset ovat nykyään vauraampia kuin ennen, mikä mahdollistaa erilaisten palveluiden käytön, konserteissa ja teattereissa käynnin, museoissa vierailun, matkustamisen ja rahan kulutuksen yhteiskunnan hyväksi. Ikäihmiset toimivat ostovoimana markkinoita ja palveluita kuluttamalla. Heillä on hyvä kulutuspotentiaali ja ovat osa talouden pyörittämistä. Iäkkäät käyttävät paljon yhteiskunnan palveluita, kuten kulttuuri-, matkailu- ja liikuntapalveluita.

Ikääntyneet seikkailijamme ovat aktiivisia kansalaisia ja toimijoita, jotka osallisuudellaan ovat tärkeä voimavara yhteiskunnalle. Kokonaiskuva ikäihmisten yhteiskunnallisesta osallisuudesta kaipaa enemmän konkreettisia esimerkkejä ja erilaisten osallisuuden tapojen tunnistamista ja yhteen kokoamista. Tämä on haaste vanhenemisen kentän toimijoille ja meille kaikille, mutta tärkeää ikäihmisten osallisuuden tunnistamisen kannalta. (Fried 2013.)

Lähteet:

S, Fried. Ikäihmisten osallisuus on yhteiskunnan voimavara. 2013. Ikäinstituutti. Helsinki. Viitattu 3.11.2022. https://www.ikainstituutti.fi/blogi/ikaihmisten-osallisuus-yhteiskunnan-voimavara/ 

Näin yhteiskunta hyötyy vanhuksista. 2012. Päivitetty 23.10.2012. Studio 55. Viitattu 3.11.2022. https://www.studio55.fi/tastapuhutaan/article/nain-yhteiskunta-hyotyy-vanhuksista/128504#gs.hnan95

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Kurkistus ikääntyneiden osallisuuteen”

  1. Moikka Eveliina!
    Hyvä ja erilainen näkökulma ikääntyneiden rooliin yhteiskunnassa. Iäkkäät eivät tosiaankaan ole pelkästään taakka yhteiskunnalle niin kuin mediasta voi saada vaikutteen, kun jatkuvasti puhutaan hoitokuluista ja muista haasteista, joita ikääntyvä väestö tuo tullessaan. Tekstisi sai minut ymmärtämään, miten tärkeää iäkkäiden panos on erilaisissa tehtävissä, etenkin korvaamattomassa vapaaehtoistyössä. Usein unohtuu mainitsemasi resurssit ja voimavarat, mitä iäkkäissä myös piilee. Hienoa, että toit tämän puolen asiasta esiin!

    1. Moikka Nappe!

      Kiva, että pidit blogista ja se toi uusia näkemyksiä! 🙂 Se on harmillinen tosiasia, että mediasta iäkkäistä nousee esille usein vain ne taakan kuvan antavat näkökulman. Mutta toivottavasti tulevaisuudessa osataan nostaa myös iäkkäiden resurssit ja voimavarat, joita ei ole aikaisemmin tunnistettu.

Kommentoi