Motivoiva haastattelu

Ajatus tarkastella ja tutkia motivoiva haastattelu menetelmää syntyi, kun haastattelimme perhetyöntekijää. Hänen pääasialliset työtehtävänsä liittyvät perheen ja sen jäsenten tukemiseen ja ohjaamiseen arjessa. Iso osa hänen työstään on vanhemmuuden tukemista, eli apua siihen, että vanhemmat pärjäisivät lastensa kanssa kotona.

”Motivoiva” tai ”motivoitunut” sana nousi haastattelun aikana esiin usein, perhetyöntekijä nosti esille muutoksen aikaan saamisen helppouden, mikäli vanhempi on motivoitunut ja sitoutunut muutokseen. Haastateltava kertoikin, että pääosin vanhemmat ovatkin motivoituneita, mutta on myös tilanteita, joissa motivaatiota ja asiakkaan kykyä nähdä muutoksen avaimet, joudutaan hieman houkuttelemaan.

Dialogin syntyminen asiakkaan ja työntekijän välillä auttaa, perhetyötä ei voi tehdä ilman dialogia. Paras tapa saada asiakas hyötymään omasta ajattelun kaarestaan, on asiakkaan itse keksimät syyt, ratkaisut ja oivallukset, ne kantavat ja muutos näkyy konkreettisena asiakkaan arjessa. Dialoginen vuorovaikutus antaa asiakkaalle aidon mahdollisuuden vaikuttaa itseään koskevaan päätöksen tekoon. Asiakkaan omat oivallukset ja motivaatio muutokseen, ovat myös motivoiva haastattelu menetelmän lähtökohta.

Motivoivan haastattelun teoriaa

Motivoiva haastattelu on kehitetty alun perin päihdeongelmaisten hoitoon, menetelmän käytön tarkoituksena on löytää asiakkaan oma halu muutoksen tekemiseen. Asiakkaalla voi olla muutosta kohtaan kaksi erilaista näkemystä, eli asiakkaan kertoma on ambivalenssia, asiakas puhuu sekä muutoksen puolesta että sitä vastaan. Työntekijän tehtävänä on poimia asiakkaan puheesta muutosta tukevia argumentteja ja vahvistaa näiden merkitystä asiakkaalle.

Työntekijä reflektoi asiakkaan kertomaa, ja muodostaa dialogia yhdessä asiakkaan kanssa avoimien kysymyksien avulla, avoimilla kysymyksillä tarkoitetaan kysymyksiä joihin asiakas ei voi vasta vain ”kyllä” tai ”ei”, vaan asiakas joutuu aidosti pohtimaan vastaustaan, avoimet kysymykset auttavat myös palauttamaan keskustelun alkuperäiseen teemaan. Heijastava kuuntelu on tärkeä osa motivoivan haastattelun menetelmää. Heijastavalla kuuntelulla tarkoitetaan sitä, että työntekijä omalla puheellaan kertoo asiakkaalle, miten on asiakkaan kertomaa tulkinnut. Näin varmistetaan työntekijän ymmärrys siitä mitä asiakas oikeasti tarkoittaa.

Vaikka menetelmä onkin kehitetty päihdeongelmaisten hoitoon, voidaan sitä käyttää kaikissa niissä tilanteissa, joissa asiakas ilmaisee tarvetta muutokseen. Motivoivaa haastattelua voidaan käyttää niin aikuisille, nuorille kuin lapsillekin. Sosiaalialalla ja perhetyössä muutoksen tarpeen voidaan ajatella olevan ilmeinen, mutta se mihin muutosta tarvitaan, vaatii tutustumista asiakkaisiin ja heidän tarpeisiinsa, sekä kykyä rakentaa heihin luottamuksellista ja dialogista vuorovaikutussuhdetta. Vasta vuorovaikutussuhteen muodostuttua voidaan ruveta pohtimaan yhdessä asiakkaan kanssa niitä asioita joihin hän kaipaa muutosta ja hyödyntämään motivoivan haastattelun elementtejä.

Motivoiva haastattelu menetelmänä on vaikuttava. Menetelmän vaikuttavuus saadaan aikaan sillä, että asiakas itse tekee aloitteen muutoksen aikaansaamiseksi, ja on osallistumassa muutoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen aktiivisena toimijana. Työntekijän roolina on tukea asiakasta muutoksessa ja vahvistaa asiakkaan omaa motivaatiota muutokseen, sillä muutoksen motivaatio kumpuaa ihmisestä itsestään. Työntekijän ei siis tule käännyttää asiakasta haluamaansa suuntaan, tai antaa asiakkaalle valmiita ratkaisuja tai tapoja toimia, työntekijä ei ole koskaan muutoksen asiantuntija, vaan hän on tasavertainen suhteessa asiakkaaseen.

Lähteet:

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi