Monikulttuurinen viestintä työyhteisössä

Tässä blogissa kerrotaan monikulttuurisen työyhteisön viestinnästä: Mitä mahdollisuuksia ja haasteita siinä voi olla? Minkälaisia toimenpiteitä yhteisön ja esimiesten tulisi tehdä, jotta monikulttuurisuudesta saisi kaiken hyvän irti?

Mahdollisuuksia

Monikulttuurisuus rikastuttaa työyhteisöä, sillä työyhteisössä myös työntekijät oppivat ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja toimimaan niiden mukaisesti (Nortio 2017). Usein liian samankaltaisessa ryhmässä ei välttämättä tule ideoita samalla tavalla kuin erilaisten ihmisten kesken. Ihmiset, jolla on erilaiset taustat ja erilaiset näkemykset osaavat kyseenalaistaa toisten ideoita ja osaavat tuoda uudenlaisia näkemyksiä.Mahdollisuuksia

Monikulttuurisuus rikastuttaa työyhteisöä, sillä työyhteisössä myös työntekijät oppivat ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja toimimaan niiden mukaisesti (Nortio 2017).

Usein liian samankaltaisessa ryhmässä ei välttämättä tule ideoita samalla tavalla kuin erilaisten ihmisten kesken. Ihmiset, jolla on erilaiset taustat ja erilaiset näkemykset osaavat kyseenalaistaa toisten ideoita ja osaavat tuoda uudenlaisia näkemyksiä.

Liikesuhteet yhteystyökumppaneiden välillä voivat syventyä yllättävän yhteisen kielen ansiosta. Myös asiakaspalvelun laatu parantuu, jos asiakkaille voidaan tarjota palvelua monella eri kielellä. Kielitaidolla ja monikulttuurisuudella on suuri merkitys, jos yrityksen liiketoimintaa halutaan laajentaa uuteen maahan. (Sajavaara 2010.)

Haasteita

Haasteita työyhteisöön tulee, jos viestinnässä käytetään monia eri kieliä, jolloin viestit eivät mene välttämättä kaikille perille, mikä johtaa toisten työntekijöiden eriarvoiseen kohteluun.

Haasteena ovat myös erilaiset toimintatavat eri kulttuureissa. Esimerkiksi japanilainen tapa nyökätä ja sanoa kyllä, jolloin japanilainen ei välttämättä osoita myöntävää vastausta keskustelun toiselle osapuolelle vaan tarkoittaa sillä, että asia on ymmärretty. Näin ollen työyhteisössä on myös tärkeää tuntea erilaisia kulttuureja, jotta toisia ymmärrettäisiin paremmin ja väärinymmärryksiltä vältyttäisiin.

Toimenpiteitä

Työntekijöitä tulee kannustaa vuorovaikutukseen toistensa kanssa, jotta väärinymmärrykset ja kulttuurishokit voitaisiin estää. Vuorovaikutus auttaa työyhteisössä työntekijöitä ymmärtämään toisiaan ja se auttaa työntekijöitä lähestymään toisia lisäkysymyksillä epäselvän tilanteen tullessa. Vuorovaikutuksella voidaan myös estää työntekijöiden ryhmittyminen kulttuureittain. (TTL).

Monikulttuurisen työyhteisön perehdyttämisen tulisi ottaa huomioon myös työntekijöiden kulttuuriset taustat. Näin ollen perehdytyksen tulisi olla räätälöity jokaiselle työntekijälle työntekijän tarpeiden mukaisesti. Perehdytyksessä tulee ottaa huomioon perehdytettävän kielitaito, työyhteisön tavat ja käytännöt sekä perehdyttämiseen tulisi varata enemmän aikaa. (TTL.)

Monikulttuurisessa työyhteisössä niin kuin kaikissa työyhteisöissä on tärkeää, että esimiehet sekä työntekijät kohtelevat kaikkia tasapuolisesti. Työyhteisössä tulisi ottaa huomioon se, että kaikki pääsevät keskusteluun mukaan, ettei mitään jää sanomatta vain kielitaidon puutteen takia. Monikulttuurisella työpaikalla on hyvä olla yhdenvertaisuussuunnitelma. Työpaikalla tulisi olla toimintaohjeet syrjintä- ja kiusaamistilanteisiin ja niiden ratkaisemiseen. (TTL.)

Kieli ON oleellinen tekijä

Virallisen viestintäkielen valinta on keskeinen osa monikulttuurisen työyhteisön toimivuutta, sillä kun työyhteisöllä on sovittu yhteinen viestintäkieli, voidaan estää tilanteet, jossa toinen työntekijä on eriarvoisessa asemassa toisen työntekijän kanssa (TTL). Työyhteisössä tulee myös välttää sanontojen käyttämistä, sillä henkilön, joka ei puhu kieltä äidinkielenään on vaikea ymmärtää sanontojen tarkoitusta. Viestintäkielen yleisesti on tärkeää olla selkeää niin, että kaikki ymmärtävät sen.

Kirjoittajat: Melissa Sutinen, Aku Tehikoski, Panu Nilsson & Elias Palander / HLA220KN

Lähteet:

Nortio, J. 2017. Monikulttuurisuutta ei ole hyödynnetty työpaikoilla. Proliitto.

Sajavaara, A. 2010. Kieli- ja viestintätaidot korostuvat työelämässä. Kielikello 3/2010.

TTL. Monikulttuurinen työelämä.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi