Brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa muotiyrityksen näkökulmasta

Tämä opinnäytetyö käsittelee brändin rakentamista sosiaalisessa mediassa muotialan yrityksen näkökulmasta, ja hakee vastausta kysymykselle, paljonko brändi hyötyy sosiaalisesta mediasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka muotibrändi rakentuu toimeksiantajaa vastaavissa yrityksissä, ja millainen rooli sosiaalisella medialla tässä on.

Työn teoreettinen osuus tarkastelee mahdollisimman monipuolisesti bränditeoriaa yleisellä tasolla, kuten mikä on brändi, miten brändi rakentuu, ja miksi se on niin tärkeä yritykselle. Brändiosuuden jälkeen tietoperustassa siirrytään sosiaalisen median käsittelyyn, ja miten tähän opinnäytetyöhön valitut somealustat – Facebook ja Instagram – hyödyttävät yritystä nykymarkkinoinnissa. Työn tutkimusosuus on toteutettu case-asetelmalla, eli vertailuanalyysiin on valittu kolme erilaista muotialan yritystä, jotka sopisivat toimeksiantajan yritysmentoreiksi. Case-yrityksiksi ei valittu normaaliin benchmarkingtapaan outlet-yrityksiä, koska vastaavanlaisia, samalla liikeidealla ja toimintamahdollisuuksilla toimivia yrityksiä ei juurikaan ole markkinoilla. 

Teoriaosuuden ja vertailuanalyysin perusteella sosiaalinen media on vakuuttava työkalu yrityksen brändin rakentamiselle, sillä se mahdollistaa muun muassa vuorovaikutuksen kuluttajien kanssa, mikä ei ole ennen sosiaalista mediaa edes mahdollista markkinoinnin maailmassa. Onnistunut vuorovaikutus lisää sitoutuneisuutta, ja yritykset pystyvät näin erottautumaan kilpailijoistaan ja luomaan tunnistettavan brändin. 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi