Verkkosivujen hakukoneoptimoinnin optimaalisimmat toteutustavat

Toteuttamassani opinnäytetyössä käsiteltiin verkkosivujen hakukoneoptimointia, ja sen tuloksena luotiin hakukoneoptimointistrategia. Tiedonkeruu- ja teoriavaiheessa aiheesta tuli esille monia eri keinoja ja toteutustapoja, ja opinnäytetyöhön pyrittiin sisällyttämään niistä kaikkein tehokkaimmat menetelmät. Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin kirjallisuuskatsausta teoriaperustan entistä vankemmaksi tekemiseksi, sillä menetelmää hyödyntäen opinnäytetyössä oli mahdollista tutkia, vertailla ja analysoida aikaisempia tutkimuksia ja niiden tuloksia.

Tiedonkeruun tuloksena selvisi, että optimaalinen hakukoneoptimointi koostuu white hat-menetelmien hyödyntämisestä sivuilla ja sivujen ulkopuolella. Tärkeää on, että molemmat puolet ovat optimoidut ja toimivat yhdessä.

White hat-menetelmät

Tuloksissa vahvasti esille tulleet white hat-menetelmät ovat se keskeisin asia orgaanisessa hakukoneoptimoinnissa. Termi viittaa hakukoneiden sääntöjä noudattaviin ja orgaanisesti toteutettaviin hakukoneoptimoinnin keinoihin. White hat-menetelmät toimivat niin sanottuna sateenvarjoterminä ja pitävät sisällään monia eri aiheeseen liittyviä käsitteitä.

Oleellisimpiin white hat-keinoihin kuuluu itselleen tai omalle yritykselleen relevanttien avainsanojen hyödyntäminen verkkosivujen sisällössä. Valittujen avainsanojen tulisi olla joko yksittäisiä tai muutaman sanan mittaisia, kuten myös olla kilpailukykyisiä ja sellaisia, joita potentiaaliset prospektit tai asiakkaat hakevat hakukoneista. Hyviä avainsanoja on mahdollista löytää käyttämällä erilaisia työkaluja.

Verkkosivujen sisällöllinen optimointi otsikoiden, tekstien, välilehtien ja URL-osoitteiden, kuvien ja videoiden kannalta on myös hyvin tärkeää. Avainsanoja tulisi sisällyttää kaikkiin näistä siten, että sivujen avainsanatiheys ei ylittäisi noin kahta prosenttia, koska kyseisen arvon ylittäminen vaikuttaa sivujen hakukoneoptimointiin negatiivisesti.

Saavutettavuus, eli pyrkimys taata se, että mahdollisimman suuri määrä ihmisiä pystyy vierailemaan ja käyttämään verkkosivuja ilman ongelmia, on myös tärkeässä roolissa. Verkkosivujen saavutettavuutta edesauttaa niiden suunnittelu helpoiksi navigoida, informatiivisien otsikoiden käyttäminen, vaihtoehtoistekstien sisällyttäminen sivujen visuaaliseen sisältöön ja kirjoitusvirheiden korjaus sivuilla. Saavutettavuus parantaa sekä indeksointia, eli sitä miten hyvin hakukoneet tulkitsevat ja kategorisoivat sivuja, että myös yleistä asiakaskokemusta, joten sen huomioiminen on tärkeää. Sivujen ulkopuoliset tekijät ovat myös merkittävässä roolissa.

Off-page

Off-page, eli sivujen ulkopuolella toteutettava hakukoneoptimointi on myös tärkeä hyödynnettävä asia, ja sen oleellisin komponentti on paluulinkkien hankkiminen. Paluulinkki terminä viittaa yksinkertaisesti linkkiin, joka johtaa toiselle sivulle. Paluulinkkien painoarvo hakukoneiden algoritmeissa on merkittävä, ja erityisesti linkittävien sivujen auktoriteetti ja luotettavuus on siihen merkittävässä roolissa. Paluulinkkejä kannattaa pyrkiä hankkimaan vain orgaanisesti esimerkiksi luomalla laadukasta sisältöä omille verkkosivuilleen tai pyytämällä yhteistyökumppaneiltaan mainintaa heidän verkkosivuillaan.

Off-page hakukoneoptimointi sisältää myös käsitteitä kuten meta description ja title tag, jotka viittaavat hakukoneessa esille oleviin sivukohtaisiin tietoihin. Title tag on se sivun otsikko, joka näkyy hakukoneessa; meta description on se kuvaus sivuista, joka näkyy hakukoneessa. Molempien meta descriptionin ja title tagin tulisi olla relevantteja sivujen kannalta helpottaakseen hakukoneiden indeksointia, sekä sitä kuinka hyvin potentiaalinen asiakas ymmärtää sivujen tarkoituksen.

Tärkeimmät toimenpiteet

Hakukoneoptimoinnin ideaalinen toteutus verkkosivuilla koostuu sivuilla ja sivujen ulkopuolella toteutettavista white hat-keinoista ja niiden yhteiskäytöstä. Tärkeimpiä asioita ovat erityisesti relevanttien avainsanojen määrittely ja verkkosivujen sisällöllinen optimointi niitä hyödyntäen ja saavutettavuuden perspektiivi mielessä pitäen, sekä paluulinkkien orgaaninen hankkiminen.

Sisällöllinen hakukoneoptimointi oikein toteutettuna parantaa orgaanista hakukonenäkyvyyttä ja käyttäjäkokemusta. Sisällöllistä hakukoneoptimointia voi parantaa erityisesti optimoimalla sivujen artikkeleita, kuvia, tekstejä ja otsikoita avainsanojen kanssa.

Paluulinkkien kannalta, niitä on mahdollista hankkia laadukkaan sisällön kautta, olettaen että se on niin informoivaa ja laadukasta että muut ulkopuoliset verkkosivut haluaisivat hyödyntää sisältöä ja näin referoida sivua, jolta sisältö on peräisin. Ulkoisen hakukoneoptimoinnin muut tekijät ovat myös oleellisessa asemassa näkyvyyden kannalta.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi