Lean-toimintastrategia – työkalu asiantuntijaorganisaation projektinhallinnan tehostamiseen

Asiantuntijaorganisaatiot ovat työntekijöiden itseohjautuvuuden ja ammattitaidon vuoksi usein tehokkaita, mutta työntekijöiden itseohjautuvuudessa piilee myös omat ongelmansa – työtehtävien ja projektinhallinnan tehoton organisointi. Ratkaisu kyseiseen ongelmaan voidaan löytää lean-toimintastrategiasta, joka sisältää erilaisia periaatteita ja menetelmiä, jotka ovat nimenomaan luotu prosessien sulavan ja jatkuvan virtauksen luomista, sekä työtehtävien ja toimintamallien organisoimista varten. Lean on toimintastrategia, jolla pyritään parantamaan organisaatio virtaustehokkuutta perinteisen resurssitehokkuuden sijasta. Modig ja Åhlström (2016, 13) määrittelevät virtaustaustehokkuuden uudeksi tehokkuuden muodoksi, jossa resurssitehokkuudesta poiketen, ei keskitytä pelkästään resurssien tehokkaaseen käyttämiseen, vaan jatkuvan virtauksen ja asiakkaalle arvon luomiseen.

Lean on toimintastrategia, jolla pyritään parantamaan organisaatio virtaustehokkuutta perinteisen resurssitehokkuuden sijasta.

Opinnäytetyössä ”Lean toimintastrategian soveltaminen asiantuntijaorganisaation projektinhallintaan”, työn kirjoittaja Jaakko Pyykkö syventyy lean-toimintastrategiaan ja tutkii siten voidaan hyödyntää asiantuntijaorganisaation projektinhallinnan tehostamiseen. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Helsingissä toimiva mainostoimisto, jolla on edessään kaksi ongelmaa: projektinhallinnan tehottomuus ja asiakasprojektien pitkä läpimenoaika. Työn tavoitteena on kehittää asiantuntijaorganisaation toimintaa lean-filosofian, -periaatteiden, -menetelmien ja -työkalujen avulla, sekä löytää ratkaisu aikaisemmin mainittuihin toiminnan tehottomuuden ongelmiin.

Opinnäytetyön kehittämistyö toteutettiin palvelumuotoilusta tutun iteratiivisen tuplatimantti-kehittämismenetelmän kautta. Liiketoiminnan kehittäminen on tärkeää toteuttaa iteratiivisesti, eli vaiheittain, jotta toimeksiantajalta saadaan kerättyä palautetta sekä hyödyntää sitä kehittämistyön seuraavissa vaiheissa. Näin varmistetaan, että liiketoimintaa kehitetään toimeksiantajan näkemyksen ja halujen puitteessa. Toimeksiantajan toimintaa kehitettiin lean-menetelmien ja -työkalujen, erityisesi A3-menetelmän, arvovirtakuvauksen, Kanbanin ja 5S-menetelmän avulla.

Lean-filosofian ja -periaatteiden iskostamisen organisaatiokulttuuriin sekä toiminnan kehittämisen lean-menetelmien ja -työkalujen avulla, toimeksiantajan toimintaa onnistuttiin kehittämään tavoitteiden mukaisesti. Projektinhallintaa ja työtehtävien organisointia pystyttiin kehittämään erityisesti A3-menetelmän, 5S-menetelmän ja Kanbanin avulla. Asiakasprojektien läpimenoaikaa onnistuttiin lyhentämään arvovirtakuvauksen ja A3-menetelmän ansiosta. Asiakasprojektien läpimenoajat lyhenivät huomattavasti aikaisempaan verrattuna ja ne saatiin virtaamaan sulavasti. Opinnäytetyö oli kokonaisuudessaan onnistunut – lean-toimintastrategia onnistuttiin jalkauttamaan osaksi toimeksiantajan organisaatiokulttuuria ja sillä pystyttiin kehittämään asiantuntijaorganisaation toimintaa tavoitteiden mukaisesti, erityisesti projektinhallintaa ja asiakasprojektien virtausta.

Opinnäytetyön aloitettiin marraskuussa 2023 ja saatiin päätökseen huhtikuussa 2024. Opinnäytetyön kirjoittaminen ja kehittämistyö edellyttivät tiivistä yhteistyötä toimeksiantajan kanssa, jotta halutut tavoitteet pystyttiin saavuttamaan. Tämän lisäksi kehittämistyön onnistuminen edellyttää kokonaisvaltaista lean-filosofian ymmärtämistä, jotta periaatteet ja filosofia muutostyön takana pystytään sisäistämään osaksi organisaatiokulttuuria.

Tradenomi, Opinnäytetyökirjoittaja
Jaakko Pyykkö
Liiketalouden tutkinto-ohjelma
jaakko.aj.pyykko@gmail.com

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi